Brandlarmanläggningar

Syftet med en brandlarmanläggning är att

 • upptäcka en farlig situation som föranleds av en brand i ett så tidigt skede som möjligt,
 • genomföra en brandanmälan i den fastighet som övervakas genom antingen akustisk eller optisk signalering
 • sända ett meddelande till nödcentralen för att tillkalla räddningsverket.

Fastigheten alarmeras också ofta med hjälp av ett ljudsystem för utrymningslarm. Anmälningsuppgifterna från andra anläggningar som betjänar fastighetens säkerhet, såsom exempelvis olika släck- och rökventilationsanläggningar, har också ofta anslutits till brandlarmanläggningen.

Anläggningsval och planering

Den som inleder ett byggprojekt ska se till att den byggnad som planeras uppfyller de väsentliga tekniska kraven, inklusive bland annat brandsäkerhetskraven.

Den som inleder ett byggprojekt ska utse en huvudprojekterare för byggprojektet samt områdesspecifika projekterare med behörighet för arbetet i den omfattning som arbetet förutsätter. De krav som projekteraren ställer på de anläggningar som ska installeras bygger på uppgifterna i byggherrens uppdrag. Vid planeringen och dimensioneringen ska man beakta byggnadens användningsändamål och egenskaperna hos den anläggning som väljs, liksom även de krav som de övervakande myndigheterna ställer på byggandet av anläggningen.

Projekteraren antecknar de krav som ställs på installationen av brandlarmanläggningarna och anläggningsval i det protokoll som utarbetas över installationen av brandlarmanläggningen och lämnar in detta till den regionala räddningsmyndighet som styr byggandet. Räddningsmyndigheten kan ställa ytterligare krav på den brandlarmanläggning som installeras.

Installationsverksamhet

Den installationsaffär som byggherren väljer för brandlarmanläggningen ansvarar för installationen av brandlarmanläggningen i byggobjektet.

Också en annan affär kan delta i installationen. Arbetet utförs dock alltid under den behöriga installationsaffärens tillsyn och på dess ansvar. Installationsaffärens ansvariga person ser till att de krav som ställs på byggandet av brandlarmanläggningen uppfylls på det sätt som har antecknats i installationsprotokollet och tillståndsvillkoren samt inköpsdokumenten.

Installationsaffären ska uppgöra ett installationsintyg över sitt arbete före ibruktagningsbesiktningen.

Installationsaffärer, ansvariga personer och examina

Installations- och underhållsarbeten kan endast utföras av installationsaffärer som har konstaterats vara behöriga och som uppfyller kraven. En förteckning över affärerna (på finska) finns här

Det finns behörighetskrav gällande de ansvariga personernas utbildning, examen och arbetserfarenhet. Den person som installationsaffären utser till ansvarig person ska vara fast anställd inom den aktuella affären, se mer ingående anvisningar om behörighetskraven och ansökan om behörighetsintyg.

Innan en affär inleder verksamhet ska den göra en anmälning till Tukes för tillsyn och utse en ansvarsperson som uppfyller behörighetskraven och som ansvarar för uppgifter som anknyter till brandlarmanläggningar.

Examina i anknytning till brandlarmanläggningar ordnas av Inspecta Oy. Inga behörighetskrav ställs på dem som deltar i examen. Tukes kan på separat ansökan bevilja de personer som har avlagt examen med godkänt resultat och som uppfyller de övriga behörighetskraven ett behörighetsintyg i anknytning till branschen.

En underleverantör är en aktör som inte har egen behörighet att utföra installation och underhåll av brandlarm- eller släckanläggningar. En underleverantör arbetar under tillsyn av en installationsaffär som upptagits i Tukes register över affärer och som utsetts till arbetet i fråga och på dess ansvar.

Krav på anordningarna

Den som släpper ut en anordning inom räddningsväsendet på marknaden eller överlåter en sådan anordning till någon ska försäkra sig om och tillförlitligt kunna bestyrka att anordningen uppfyller lagstadgade krav.

En anordning inom räddningsväsendet anses stämma överens med kraven om tillverkaren har lämnat en behörig försäkran om överensstämmelse och märkt anordningen på behörigt sätt eller om ett bedömningsorgan har påvisat överensstämmelse i ett certifieringsförfarande.

Om en anordning inom räddningsväsendet omfattas av författningarna om CE-märkning påvisas det genom CE-märkningen och de tillhörande skyldigheterna för tillverkaren att anordningen stämmer överens med författningarna.

Påvisande av överensstämmelse utifrån direktivet

I praktiken påvisas överensstämmelsen av anordningar på olika sätt beroende på vilket direktiv som tillämpas. Där flera direktiv räknas upp kan det bli fråga om samtliga eller endast vissa direktiv beroende på t.ex. produktens funktionssätt, energikälla eller placering.

Sedan 1.7.2013 har tillverkaren varit skyldig att i stället för en försäkran om överensstämmelse uppgöra en prestandadeklaration för alla byggprodukter som omfattas av den harmoniserade standarden. Dessutom ska tillverkaren vid behov eller på begäran skaffa ett intyg om kontinuiteten av produktens prestanda som utfärdats av ett anmält produktcertifieringsorgan och CE-märka produkterna.

Lagstiftning: EU:s byggproduktförordning

 Byggprodukter som är CE-märkta enligt byggproduktdirektivet före 1.7.2013 anses stämma överens med byggproduktförordningen, men tillverkaren ska ersätta den försäkran om överensstämmelse som byggproduktförordningen förutsätter med en prestandadeklaration.

De gällande harmoniserade standarderna inom tillämpningsområdet av lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) finns på hEN Helpdesks och SFS webbplatser.

Specialfall i fråga om påvisande av överenstämmelse:

 • produkter som inte omfattas av direktiv eller harmoniserade produktstandarder
 • anordningar för vilkas överensstämmelse med kraven och påvisande av den inte har ställts upp detaljerade krav i författningar.

 

Tillverkaren eller importören ska upprätta skriftlig bevisning om överensstämmelse för dessa produkten och lämna den till Tukes på begäran. Tillverkaren eller importören ska även lämna en försäkran om överensstämmelse med minst följande uppgifter:

 • en beskrivning av produkten
 • produktens identifieringsmärkning
 • tillverkarens och/eller importörens och/eller distributörens namn och adress
 • testning av produktens egenskaper och testresultaten
 • hänvisning till de tillämpade standarderna
 • de tekniska specifikationer som använts
 • hur produktens funktionssäkerhet har fastställts
 • produktens interoperabilitet med tillhörande anordningar
 • begränsningar av produktens användning
 • bekräftelse av uppgifter och anvisningar som behövs för installation, användning och underhåll
 • ansvarspersonens underskrift och namnförtydligande
 • ansvarspersonens position i företaget
 • företagets kontaktuppgifter.

Harmoniserade EN-produktstandarder

Uppdaterade förteckningar över standarderna finns alltid på webbplatsen hEN Helpdesk (på finska), där man kan söka standarder som frisök eller via utökad sökning.

Om du väljer CEN/TC72 i menyn för punkten TC i utökad sökning, returneras standarderna om brandlarm och brandvarnare. Om du under samma punkt väljer CEN/TC191, returneras standarderna om sprinklers, gassläckning, brandposter och rökventilation. Genom att välja CEN/TC295 returneras standarderna om eldstäder och vedeldade bastuugnar.

Anläggningens ibruktagning och granskningar

Innan brandalarmanläggningen tas i bruk ska den genomgå en ibruktagningsbesiktning av ett ackrediterat besiktningsorgan som Tukes godkänt.

Anslutning till nödcentralen

Fastighetens byggherre/innehavare ska teckna ett larmöverföringsavtal om skickandet av larmuppgifterna från brandalarmanläggningen med regionens nödcentral och sin teleoperatör.

Fastighetens ägare/innehavare ska även med sin teleoperatör och/eller en annan tjänsteleverantör ordna övervakning av fel i de larmuppgifter som förmedlas till nödcentralen.

Användning och underhåll

Fastighetens innehavare eller ägare ska hålla brandalarmanläggningarna funktionsdugliga och ordna service- och inspektionsåtgärderna av de komponenter som används i anläggningarna på ett behörigt sätt så att åtgärderna uppfyller lagens krav.

Lagstiftning: Räddningslagen 379/2011, 12 §, finns även i Tukes tjänst edilex.fi

Kraven uppfylls när man utser en person som ansvarar för att brandalarmanläggningen hålls i funktionsdugligt skick och upprättar och följer ett underhållsprogram som baseras på leverantörens underhållsanvisningar. Periodiska besiktningar genomförs i regel med tre års mellanrum. Intervallerna mellan besiktningarna fastställs t.ex. i leverantörens underhållsanvisningar.

Användningen av fastigheten ska anpassas till brandalarmanläggningens egenskaper så att brandalarmanläggningen kan användas på ett tillförlitligt och störningsfritt sätt.

Lagstiftning: Lagen om anordningar inom räddningsväsendet 10/2007, finns även i Tukes tjänst edilex.fi