Brandlarmanläggningar

Syftet med en brandlarmanläggning är att

 • upptäcka en farlig situation som föranleds av en brand i ett så tidigt skede som möjligt,
 • genomföra en brandanmälan i den fastighet som övervakas genom antingen akustisk eller optisk signalering
 • sända ett meddelande till nödcentralen för att tillkalla räddningsverket.

Fastigheten alarmeras också ofta med hjälp av ett ljudsystem för utrymningslarm. Anmälningsuppgifterna från andra anläggningar som betjänar fastighetens säkerhet, såsom exempelvis olika släck- och rökventilationsanläggningar, har också ofta anslutits till brandlarmanläggningen.

Anläggningsval och planering

Den som inleder ett byggprojekt ska se till att den byggnad som planeras uppfyller de väsentliga tekniska kraven, inklusive bland annat brandsäkerhetskraven.

Den som inleder ett byggprojekt ska utse en huvudprojekterare för byggprojektet samt områdesspecifika projekterare med behörighet för arbetet i den omfattning som arbetet förutsätter. De krav som projekteraren ställer på de anläggningar som ska installeras bygger på uppgifterna i byggherrens uppdrag. Vid planeringen och dimensioneringen ska man beakta byggnadens användningsändamål och egenskaperna hos den anläggning som väljs, liksom även de krav som de övervakande myndigheterna ställer på byggandet av anläggningen.

Projekteraren antecknar de krav som ställs på installationen av brandlarmanläggningarna och anläggningsval i det protokoll som utarbetas över installationen av brandlarmanläggningen och lämnar in detta till den regionala räddningsmyndighet som styr byggandet. Räddningsmyndigheten kan ställa ytterligare krav på den brandlarmanläggning som installeras.

Installationsverksamhet

Den installationsaffär som byggherren väljer för brandlarmanläggningen ansvarar för installationen av brandlarmanläggningen i byggobjektet.

Också en annan affär kan delta i installationen. Arbetet utförs dock alltid under den behöriga installationsaffärens tillsyn och på dess ansvar. Installationsaffärens ansvariga person ser till att de krav som ställs på byggandet av brandlarmanläggningen uppfylls på det sätt som har antecknats i installationsprotokollet och tillståndsvillkoren samt inköpsdokumenten.

Installationsaffären ska uppgöra ett installationsintyg över sitt arbete före ibruktagningsbesiktningen.

Installationsaffärer, ansvariga personer och examina

Installations- och underhållsarbeten kan endast utföras av installationsaffärer som har konstaterats vara behöriga och som uppfyller kraven. En förteckning över affärerna (på finska) finns här

Det finns behörighetskrav gällande de ansvariga personernas utbildning, examen och arbetserfarenhet. Den person som installationsaffären utser till ansvarig person ska vara fast anställd inom den aktuella affären, se mer ingående anvisningar om behörighetskraven och ansökan om behörighetsintyg.

Innan en affär inleder verksamhet ska den göra en anmälning till Tukes för tillsyn och utse en ansvarsperson som uppfyller behörighetskraven och som ansvarar för uppgifter som anknyter till brandlarmanläggningar.

Examina i anknytning till brandlarmanläggningar ordnas av Inspecta Oy. Inga behörighetskrav ställs på dem som deltar i examen. Tukes kan på separat ansökan bevilja de personer som har avlagt examen med godkänt resultat och som uppfyller de övriga behörighetskraven ett behörighetsintyg i anknytning till branschen.

En underleverantör är en aktör som inte har egen behörighet att utföra installation och underhåll av brandlarm- eller släckanläggningar. En underleverantör arbetar under tillsyn av en installationsaffär som upptagits i Tukes register över affärer och som utsetts till arbetet i fråga och på dess ansvar.

Krav på anordningarna

Den som släpper ut en anordning inom räddningsväsendet på marknaden eller överlåter en sådan anordning till någon ska försäkra sig om och tillförlitligt kunna bestyrka att anordningen uppfyller lagstadgade krav.

En anordning inom räddningsväsendet anses stämma överens med kraven om tillverkaren har lämnat en behörig försäkran om överensstämmelse och märkt anordningen på behörigt sätt eller om ett bedömningsorgan har påvisat överensstämmelse i ett certifieringsförfarande.

Om en anordning inom räddningsväsendet omfattas av författningarna om CE-märkning påvisas det genom CE-märkningen och de tillhörande skyldigheterna för tillverkaren att anordningen stämmer överens med författningarna.

Påvisande av överensstämmelse utifrån direktivet

I praktiken påvisas överensstämmelsen av anordningar på olika sätt beroende på vilket direktiv som tillämpas. Där flera direktiv räknas upp kan det bli fråga om samtliga eller endast vissa direktiv beroende på t.ex. produktens funktionssätt, energikälla eller placering.

Sedan 1.7.2013 har tillverkaren varit skyldig att i stället för en försäkran om överensstämmelse uppgöra en prestandadeklaration för alla byggprodukter som omfattas av den harmoniserade standarden. Dessutom ska tillverkaren vid behov eller på begäran skaffa ett intyg om kontinuiteten av produktens prestanda som utfärdats av ett anmält produktcertifieringsorgan och CE-märka produkterna.

Lagstiftning: EU:s byggproduktförordning

 Byggprodukter som är CE-märkta enligt byggproduktdirektivet före 1.7.2013 anses stämma överens med byggproduktförordningen, men tillverkaren ska ersätta den försäkran om överensstämmelse som byggproduktförordningen förutsätter med en prestandadeklaration.

De gällande harmoniserade standarderna inom tillämpningsområdet av lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) finns på hEN Helpdesks och SFS webbplatser.

Specialfall i fråga om påvisande av överenstämmelse:

 • produkter som inte omfattas av direktiv eller harmoniserade produktstandarder
 • anordningar för vilkas överensstämmelse med kraven och påvisande av den inte har ställts upp detaljerade krav i författningar.

 

Valmistajan tai maahantuojan on tehtävä näidenkin tuotteiden osalta kirjallinen vaatimustenmukaisuuden osoitus ja annettava se Tukesille pyydettäessä. Lisäksi valmistaja tai maahantuoja antavat vaatimustenmukaisuudesta vakuutuksen, jossa mainitaan vähintään:

 • kuvaus tuotteesta
 • merkintä tuotteen yksilöimiseksi
 • valmistajan ja/tai maahantuojan ja/tai markkinoille asettajan nimi ja osoite
 • tuotteen ominaisuuksien testaus ja niiden tulokset
 • viittaus sovellettuihin standardeihin
 • käytetyt tekniset eritelmät
 • kuinka toimintavarmuus on todettu
 • tuotteen yhteensopivuudesta varmistuminen liitännäisten laitteiden kanssa
 • tuotteen käytölle asetetut rajoitteet
 • asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tarvittavat tiedot ja ohjeet on laadittu
 • vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimen selvennys
 • allekirjoittajan asema yrityksessä
 • yrityksen yhteystiedot.

Harmonisoidut EN-tuotestandardit

Ajantasaisimmat listat standardeista löydät aina hEN Helpdesk -nettisivuilta, josta standardeja voi hakea vapaahakuna tai laajennetusta hausta.

Jos laajennetun haun TC: kohdan valikosta valitsee CEN/TC72, tuloksina tulevat paloilmoitin- ja palovaroitinstandardit. Jos samasta kohdasta valitsee CEN/TC191, tuloksina tulevat standardit alueilta sprinkleri, kaasusammutus, palopostit ja savunpoisto. Valitsemalla CEN/TC 295 tulevat standardit alueelta tulisijat ja puulämmitteiset kiukaat.

Laitteiston käyttöönotto ja tarkastukset

Ennen kuin paloilmoitinlaitteisto otetaan käyttöön, Tukesin hyväksymän päteväksi todetun tarkastuslaitoksen on tehtävä sille käyttöönottotarkastus.

Hätäkeskukseen liittäminen

Kiinteistön rakennuttajan/haltijan on tehtävä paloilmoitinlaitteiston ilmoitustietojen liittämisestä hälytyksensiirtosopimus alueen hätäkeskuksen ja valitsemansa teleoperaattorin kanssa.

Kiinteistön omistajan/haltijan on järjestettävä hätäkeskukseen välitettävien ilmoitustietojen vikavalvonta valitsemansa operaattorin ja/tai muun palveluntarjoajan kanssa.

Käyttö ja kunnossapito

Kiinteistön haltijan tai omistajan on pidettävä paloilmoitinlaitteistot käyttökunnossa ja järjestettävä laitteistoissa käytettyjen komponenttien huolto- ja tarkastustoiminta siten, että kunnossapitotoimet täyttävät laissa esitetyt asianmukaisuutta koskevat vaatimukset.

Lainsäädäntö: Pelastuslaki 379/2011, 12 §, nähtävillä myös Tukesin edilex.fi-palvelussa

Asianmukaisuus toteutuu nimeämällä paloilmoitinlaitteistolle sen hoidosta vastuullinen henkilö ja laatimalla laitteistolle laitteistotoimittajan huolto-ohjeisiin perustuva kunnossapito-ohjelma, jota on myös noudatettava. Määräaikaistarkastusten tarkastusväli on yleensä kolme vuotta. Aika määritetään esimerkiksi valmistajan toimittamassa huolto-ohjeistuksessa.

Kiinteistön käyttö on sovitettava paloilmoitinlaitteiston ominaisuuksiin siten, että paloilmoitinlaitteiston luotettava ja häiriötön käyttö on mahdollista.

Lainsäädäntö: Laki pelastustoimen laitteista 10/2007, nähtävillä myös Tukesin edilex.fi-palvelussa