Våg för vägning av ädelmetaller

När du köper och säljer ädelmetaller, d.v.s. guld, silver, platina eller palladium, måste du vid vägning använda en verifierad precisionsvåg (lag om mätinstrument 707/2011, förordning 1431/2016), vars verifiering är i skick.  Både köparen och säljaren gynnas av att produkten vägs och prissätts korrekt. Tillförlitliga mätningar och en korrekt hantering av vågen garanterar en rättvis handel, eftersom alla följer samma regler och konkurrensen förblir öppen.

Företagare, t.ex. köpare av skrotguld ansvarar för att vågen som används lämpar sig för den avsedda användningen, att den hålls i skick och verifieras vederbörligt.

Identifiering av vågar som uppfyller kraven

Vid köp och försäljning av ädelmetaller ska en lämplig verfieringsduglig precisionsvåg med noggrannhetsklass minst III användas. Vågen ska vara verifierad när den köps.

Kraven i lagen om mätinstrument uppfylls genom att använda en våg som överensstämmer med vågdirektivet (2014/31/EU). Vågen ska ha tillverkarens försäkran om att kraven uppfylls.

En våg som uppfyller kraven ska ha en märkning som på bild 1 eller 2. Märkningen består av CE M-märke, de två sista siffrorna i tillverkningsåret och numret på det anmälda organet. Bristfällig märkning (t.ex. inget nummer på det anmälda organet) innebär att vågen inte uppfyller kraven och inte får användas. En våg som hör till noggrannhetsklass II har en märkning som på bild 3.

Vaa'an vaatimustenmukaisuuden ilmaiseva merkintä (20.4.2016 jälkeen käyttöönotetut vaa’at).

Bild 1. Märkning som visar att vågen uppfyller kraven (vågar som tagits i bruk efter 20.4.2016)

Märkning som visar att vågen uppfyller kraven (vågar som tagits i bruk 1990 – 20.4.2016)

Bild 2. Märkning som visar att vågen uppfyller kraven (vågar som tagits i bruk 1990 – 20.4.2016)

Märkning av precisionsvåg i klass II

Bild 3. Märkning av precisionsvåg i klass II

Vågens vägningsområde och hållbarhet ska lämpa sig för ändamålet och användningsmiljön. Vid anskaffandet av en våg ska bland annat vågens temperaturområde, noggrannhetsklass samt minimi- och maximivägningsområde beaktas. Dessa uppgifter finns på vågens typskylt.

Vågens kontrollskaldel borde vara 0,01 g eller mindre. Overifierade eller verifieringsodugliga mätinstrument får inte hållas på försäljningsstället.

Gamla precisionsvågar kan fortfarande vara i bruk, till exempel vågar med två vågskålar, med den gamla nationella verifieringskoden VJ. Dessa vågar kan fortfarande användas för fastställande av pris om vågarna och eventuella vikter har verifierats ändamålsenligt under användningstiden.

Vågens placering på försäljningsstället

Placera vågen så att både säljaren och köparen kan se vägningsresultatet.

Hantering och flyttning av precisionsvågar

En precisionsvåg verifieras för användningsorten. Vågar kan flyttas för att användas på en annan ort utan ny verifiering om vågen har ett inre justeringssystem och den justeras på det nya användningsstället.

Orsaken till detta är att jordens gravitation (g-värde) varierar lokalt. Eftersom g-värdet direkt påverkar precisionsvågens vägningsresultat ska det fastställas korrekt när vågen verifieras.

Använd vågen enligt tillverkarens anvisningar. Vågen är ett precisionsinstrument som ska hanteras varsamt när den flyttas. Vågen ska placeras på en vibrationsfri, stabil yta och justeras till horisontellt läge. På platsen får det inte finnas störande luftströmmar. Låta vågen bli varm enligt tillverkarens anvisningar innan den används. Om vågen har intern kalibrering ska den användas enligt tillverkarens anvisningar.

Verifiering under användningstiden

Sköt om vågens tillförlitlighet under användningstiden: håll vågen i skick och verifiera den med tre års mellanrum. Den första periodiska verifieringen av vågen ska göras 3 år efter vågens tillverkningstidpunkt. Vågen ska verifieras av ett godkänt besiktningsorgan.

Käytönaikaisen varmennuksen merkki. Tässä esimerkissä varmennus on tehty tammikuussa 2017.

Bild 4. Märkning av verifiering under användningstiden. I detta exempel har verifieringen utförts i januari 2017.

Vikter

Om vikter används vid vägning av ädelmetaller ska också deras verifiering vara i skick.