Planering och tillverkning av tryckbärande anordningar

Vid planering och tillverkning av tryckbärande anordningar ska man beakta kraven i författningarna. Vanligen uppfylls kraven genom att tillämpa de harmoniserade standarderna.

Grunden för planeringen och tillverkningen av tryckbärande anordningar utgör av

 • de väsentliga säkerhetskraven i författningar och
 • förfaranden för bedömningen av överensstämmelse, dvs. moduler.

Genom att tillämpa harmoniserade standarder kan man direkt påvisa att de väsentliga säkerhetskraven har iakttagits. I slutet av varje standard finns det en s.k. ZA-bilaga som innehåller de krav som standarden omfattar.

Huruvida det för bedömningen av planeringen och tillverkningen av den tryckbärande anordningen behövs en tredje part, dvs.ett s.k. anmält organ, beror på följande egenskaper av anordningen

 • typ
 • driftsvärde
 • innehåll.

Ett anmält organ är en aktör som medlemsstaten har meddelat till Europeiska kommissionen. Organet har rätt att utföra uppgifter för bedömning av överensstämmelse. De anmälda organen och deras kompetenser har listats i kommissionens NANDO-databas.

Tryckbärande anordningar som överstiger vissa gränsvärden ska CE-märkas. Med CE-märkningen och EU-försäkran om överensstämmelse påvisar tillverkaren att den tryckbärande anordningen uppfyller kraven.

Innehåll och klassificering av tryckbärande anordningar

Innan du börjar planera eller tillverka en tryckbärande anordning ska du ta reda på dess klassificering. Klassificeringen fastställer kraven på planeringen och tillverkningen av den tryckbärande anordningen.  Ju farligare den tryckbärande anordningens innehåll är, desto striktare krav har man ställt på anordningens planering och tillverkning.

Den tryckbärande anordningens klassificering påverkas av

 • den tryckbärande anordningens typ: behållare, uppvärmd tryckbärande anordningen eller rörsystem
 • den tryckbärande anordningens karakteristiska storheter: PS = högsta tillåtna drifttryck, V = volym, DN = nominell storlek
 • Innehållets farlighet och form: gas, vätska

Innehåll i tryckbärande anordningar delas upp på basis av farlighetsgraden på följande sätt

 • grupp 1: farligaste innehåll
 • grupp 2: övriga innehåll

Indelningen baseras på faroklasserna och kategorierna i den s.k. CLP-förordningen.

Enklast tar man reda på grupp när man skaffar sig säkerhetsdatabladet om den tryckbärande anordningens innehåll och jämför klassificeringen under punkt 2 i säkerhetsdatabladet  till tabellen nedan. Om klassificeringen av innehållet finns med i tabellen nedan, tillhör innehållet grupp 1.

CLP-faroklasser och kategorier (PED artikel 13)

CLP-förordningens H- dvs. faroangivelser

1) Instabila explosiva ämnen eller explosiva ämnen som tillhör faroklasserna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ja 1.5 H200, H201, H202, H203, H204, H205
2) Brandfarliga gaser, kategori 1 och 2 H220, H221
3) Oxiderande gaser, kategori 1 H270
4) Brandfarliga vätskor, kategori 1 och 2 H224, H225
5) Brandfarliga vätskor, kategori 3, om högsta tillåtna temperaturen är högre än flampunkten H226
6) Brandfarliga fasta ämnen, kategori 1 och 2 H228
7) Självreaktiva ämnen och blandningar, typer A–F H240, H241, H242
8) Pyrofora vätskor, kategori 1 H250
9) Pyrofora fasta ämnen, kategori l H250
10) Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, kategori 1, 2 och 3 H260, H261
11) Oxiderande vätskor, kategori 1, 2 och 3 H271, H272
12) Oxiderande fasta ämnen, kategori 1, 2 och 3 H271, H272
13) Organiska peroxider, typer A–F H240, H241, H242
14) Akut toxicitet oralt: kategori 1 och 2 H300
15) Akut dermal toxicitet: kategori 1 och 2 H310
16) Akut inhalationstoxicitet.: kategori 1, 2 och 3 H330, H331
17) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 1 H370

En tryckbärande anordning kan tillhöra klasserna I–IV. Klass IV avser den allra mest krävande tryckbärande anordningen. Tryckbärande anordningar i klasserna I–IV ska CE-märkas. Tryckbärande anordningar under klass I kallas för tryckbärande anordningar enligt god teknisk praxis. Tryckbärande anordningar enligt god teknisk praxis får inte CE-märkas.

Den tryckbärande anordningens klass visas i bedömningstabellen i säkerhetsdatabladet. Det finns sammanlagt 9 tabeller och de finns i CLP-direktivets bilaga II. Vilken tabell som du ska titta på visas i förteckningen Klassificering av tryckbärande anordningar.

Klassificering av tryckbärande anordningar

Behållare

 • Gas
  • grupp 1 --> tabell 1
  • grupp 2 --> tabell 2
 • Vätska
  • grupp 1 --> tabell 3
  • grupp 2 --> tabell 4

Rörsystem

 • Gas
  • grupp 1 --> tabell 6
  • grupp 2 --> tabell 7
 • Vätska
  • grupp 1 --> tabell 8
  • grupp 2 --> tabell 9

Uppvärmd tryckbärande anordning

 • tabell 5

Förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven

Den tryckbärande anordningens klass fastställer vilket förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven som ska användas vid planeringen och tillverkningen av anordningen. Förfarandena för bedömning av överensstämmelse med kraven, dvs. moduler, innehåller olika förfaranden med vilka man säkerställer att den tryckbärande anordningen uppfyller kraven i författningarna och är säker att använda. Efter godkänt förfarande för bedömning av överensstämmelse får tillverkaren fästa en CE-märkning på anordningen.

Det lättaste förfarandet är modulen i klass I A-moduuli, där tillverkaren själv upprättar den tekniska dokumentationen och slutbedömningen. I de övriga modulerna deltar en tredje part, dvs. ett s.k. anmält organ.

Klasserna och moduler som finns tillgängliga enligt dem

Grundidén är att en modul av en högre klass kan även användas för en tryckbärande anordning i en lägre klass, men inte omvänt.

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt

Painelaitteen luokka - moduuli tai moduuliyhdistelmä

LUOKKA I LUOKKA II LUOKKA III LUOKKA IV
A A2 B (suunnittelutyyppi) + D B (tuotantotyyppi) + D
  D1 B (suunnittelutyyppi) + F B (tuotantotyyppi) + F
  E1 B (tuotantotyyppi) + E G
    B (tuotantotyyppi) + C2 H1
    H  
Arviointimenettely (moduuli) Kuvaus
A Sisäinen tuotannonvalvonta Valmistaja laatii tekniset asiakirjat ja tekee loppuarvioinnin.
A2 Sisäinen tuotannonvalvonta ja valvotut painelaitetarkastukset satunnaisin väliajoin Valmistaja laatii tekniset asiakirjat ja tekee loppuarvioinnin, jota ilmoitettu laitos valvoo.
B EU-tyyppitarkastus - tuotantotyyppi Ilmoitettu laitos tarkastaa tyypin vaatimustenmukaisuuden.
EU-tyyppitarkastus - suunnittelutyyppi Ilmoitettu laitos tarkastaa suunnitelman vaatimustenmukaisuuden.
C2 Sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus ja satunnaisin väliajoin suoritettavat valvotut painelaitetarkastukset Valmistaja tekee loppuarvioinnin, jota ilmoitettu laitos valvoo.
D Tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus Valmistaja soveltaa valmistuksessa, testauksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos.
D1 Tuotantoprosessin laadunvarmistus Valmistaja laatii tekniset asiakirjat sekä soveltaa valmistuksessa testauksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos.
E Painelaitteiden laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus Valmistaja soveltaa testauksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos.
E1 Painelaitteiden lopputarkastuksen ja testauksen laadunvarmistus Valmistaja laatii tekniset asiakirjat sekä soveltaa testauksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos.
F Painelaitteen tarkastukseen perustuva tyypinmukaisuus Ilmoitettu laitos tekee tuotekohtaisen loppuarvioinnin.
G Yksikkökohtaiseen tarkastukseen perustuva vaatimustenmukaisuus Ilmoitettu laitos tekee tuotteen suunnitelma- ja loppuarvioinnin.
H Täydelliseen laadunvarmistukseen perustua vaatimustenmukaisuus Valmistaja soveltaa suunnittelussa, valmistuksessa, testauksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos.
H1 Täydelliseen laadunvarmistukseen ja suunnittelun tarkastukseen perustuva vaatimustenmukaisuus Valmistaja soveltaa suunnittelussa, valmistuksessa, testauksessa ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka noudattamista valvoo ilmoitettu laitos. Lisäksi ilmoitettu tekee suunnitelmatarkastuksen ja valvoo loppuarviointia.

Laitekokonaisuuden arviointi

Laitekokonaisuus on edellä mainituista yksittäisistä painelaitteista koottu yhtenäinen ja toiminnallinen kokonaisuus. Kokonaisuuteen voi sisältyä myös ns. hyvän konepajakäytännön painelaitteita.

Laitekokonaisuuksia ovat esimerkiksi käsisammuttimet, autoklaavit, tehtaan paineilman syöttöjärjestelmät, kylmälaitosten jäähdytysjärjestelmät, tulitorvi-, vesiputki- ja kuumaöljykattilat.

Myös laitekokonaisuuden vaatimustenmukaisuus pitää arvioida vastaavasti kuin painelaitteiden vaatimustenmukaisuus. Arvioinnissa otetaan huomioon kohteen riskin arvioinnin edellyttämät olennaiset turvallisuusvaatimukset.

Arviointi etenee seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Laitekokonaisuuden yksittäisten painelaitteiden arviointi, jos sitä ei ole aiemmin suoritettu
 • Painelaitteiden yhdistämisen arviointi (mm. osien soveltuvuus käyttökohteeseen ja asianmukainen liittäminen, lämpölaajeneminen, loppuarviointi ml. painekoe ja asiakirjojen tarkastus)
 • Arviointi tehdään kyseisten laitteiden korkeimman luokan mukaisesti (pois lukien varolaitteiden luokka)
 • Laitekokonaisuuden käyttöarvojen pysyminen sallituissa arvoissa (varo- ja valvontalaitteiden arviointi)

Valmistajan on kiinnitettävä laitekokonaisuutta tarkoittava CE-merkintä. Sen yhteyteen tulee laitekokonaisuuden arviointimenettelyssä mukana olleen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero. CE-merkintä säilytetään niissä painelaitteissa, joissa on jo tämä merkintä silloin, kun ne yhdistetään laitekokonaisuuteen.

Valmistajan on laadittava laitekokonaisuudesta käyttöohjeet ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vakuutuksen sisältö esitetään painelaitedirektiivin liitteessä IV.