Kosmetiska produkter

Kosmetika och kosmetiska produkter ska stämma överens med kraven i EU:s kosmetikaförordning och kosmetikalagen.

Den ansvariga personen svarar för att en kosmetisk produkt är säker.

EU:s kosmetikaförordning

 • reglerar alla kosmetiska produkter som importeras till EU-/EES-marknaden, även Finland
 • innehåller regler vars syfte är att säkerställa att kosmetiska produkter är säkra och ett högklassigt hälsoskydd för människor
 • innehåller bland annat förteckningar över beståndsdelar som är förbjudna och begränsat tillåtna i kosmetika.

Den nationella kosmetikalagen in Finland föreskriver om

 • myndigheter och myndighetsuppgifter
 • övervakning av EU:s kosmetikaförordning
 • märkningar på kosmetiska produkter och språkkrav på produktinformation som förvaras i Finland
 • straff om lagstiftningen inte följs.

Kosmetikalagstiftningen gäller kosmetiska produkter som är avsedda för såväl konsumentbruk som yrkesmässigt bruk.

Vem övervakar säkerheten i kosmetika i Finland? Hur?

I Finland och inom EU/EES-området godkänner eller kontrollerar myndigheterna inte kosmetiska produkter innan produkterna kommer till försäljning. Myndigheterna övervakar kosmetiska produkter som redan är på marknaden genom stickprov.

I Finland övervakar Tukes och Tullen att kosmetikalagstiftningen följs.

Myndigheterna kan vidta övervakningsåtgärder till exempel av följande anledningar

 • anmälningar som konsumenter gör om produkter som strider mot reglerna eller som orsakar allvarliga oönskade effekter
 • Tukes egna övervakningsprojekt
 • anmälningar som kommer via Safety Gate -systemet.

Tukes övervakar

 • produkter som är på marknaden i Finland
 • tillverkare, importörer och distributörer verksamma i Finland.

Tullen övervakar

 • import av kosmetika från länder utanför EU-/EES-området

 • kosmetika som distribueras inom EU-/EES-området i samband med lagring

Så här säkerställer du att kosmetiska produkter stämmer överens med kraven

Kosmetisk produkt
Ta reda på om din produkt är en kosmetisk produkt.

Sammansättning och säkerhet
Den ansvariga personen är ansvarig för att de kosmetiska produkterna är säkra för människors hälsa.

Märkningar på kosmetiska produkter
Se till att de förpackningsmärkningar som lagstiftningen kräver anges för kosmetiska produkter, och att de behövliga märkningarna finns på finska och svenska.

Ansvarig person och distributör
Känn din roll och ditt ansvar. Ansvaren och skyldigheterna för ansvariga personer och distributörer av kosmetiska produkter fastställs i lagstiftningen.

Övervakning
I Finland övervakar Tukes och Tullen att kosmetika som redan är på marknaden är säker.