Leksaker

En leksak är en vara eller ett material som har planerats för barn under 14 år att leka med. Leksaker får inte utgöra någon fara för barn i den åldersgrupp som de är avsedda för.

Följande räknas som leksaker och omfattas av leksakslagen:

 • varor som är avsedda för något annat ändamål men ändå har ett klart lekvärde, t.ex. en nyckelring med ett mjukisdjur
 • leksaker avsedda för inrättningar, såsom barnträdgårdar och sjukhus
 • leksaker som ges vederlagsfritt, dvs. tilläggsförmåner och priser
 • leksaker från leksaksautomater
 • leksaker från distansförsäljning och webbutiker
  • åldersmärkningar och andra varningar och upplysningar som kan inverka på köpbeslutet måste tydligt synas vid köpögonblicket på nätsidorna eller i produktkatalogerna.
 • leksaker som tillverkats som hantverk.

Bland annat följande räknas inte som leksaker:

 • dekorationer för högtider, med undantag av ballonger
 • pussel och brädspel för vuxna
 • miniatyrmodeller för samlare
 • folkdräkts- och prydnadsdockor
 • idrottsredskap
 • miniatyr- och luftgevär eller luftpistoler samt vapen med plastkulor 
 • modeaccessoarer, såsom smyckekopior som inte används vid lekar.

Vid bedömning av leksakernas säkerhet beaktas ett för barn typiskt beteende som i allmänhet inte motsvarar den omsorgsfullhet och skicklighet som vuxna visar.

Illustrationsbild där barn leker med leksaker.

Krav på leksakers säkerhet

Leksaker ska vara säkra i barnens lekar under hela den tid som leksakerna används.

Krav på leksaker

 • Leksakerna ska vara hållbart konstruerade och leksakens delar får inte orsaka risk för kroppsskador, kvävning eller strypning.
 • Leksakerna får inte innehålla kemikalier som äventyrar barnens hälsa. Till de förbjudna eller begränsade ämnena hör bland annat
  • vissa ämnen som används för att mjukgöra plaster, s.k. ftalater
  • CRM-ämnen, dvs. karcinogena, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen
  • vissa allergiframkallande parfymer
  • N-nitrosaminer och N-nitroserbara ämnen.
 • Leksaker får inte orsaka ett så högt ljud att det skadar barnets hörsel.
 • Leksakernas förpackningar måste vara trygga, dvs. olika förpackningspåsar och bl.a. leksaker i överraskningsägg måste ha förpackningar av en sådan storlek och form att de inte utgör en kvävningsrisk.
 • Leksakerna måste ha nödvändiga varningar och bruksanvisningar på finska och svenska.

Mer detaljerade krav för leksaker av vissa typer finns bland standarderna och på sidan Produktgruppsspecifika anvisningar och krav.

 

Standarderna tydliggör de allmänna säkerhetskriterierna för lagstiftningen som omfattar leksaker.

De vanligaste standarderna som är väsentliga med tanke på säkerhet av leksaker

Standard Vilka egenskaper behandlar standarden?
EN 71-1 Mekaniska och fysikaliska egenskaper såsom små delar eller oljud. Varningar på leksaker. Standarden gäller alla leksaker.
EN 71-2 Antändbarhet och brandtekniska egenskaper hos leksaker.
EN 71-3 Säkerhetskrav och metoder för att testa avgivning/migration av vissa grundämnen från leksaken.
EN 71-4

Kemiska experimentlådor. Bl.a. tillåtna ämnen, instruktioner och märkningar.

EN 71-5 Kemiska leksaker (leksakssatser) som inte är experimentlådor. Bl.a. tillåtna ämnen, instruktioner och märkningar.
EN 71-7

Fingerfärger. Bl.a. tillåtna ingredienser och konserveringsmedel.

EN 71-8

Aktivitetsleksaker för hemmabruk, bl.a. gungor och rutschkanor.

EN 71-9

Innehåll och läckage av organiska kemiska föreningar i olika material i leksaker, t.ex. begränsningar för vissa ämnen som misstänks vara cancerframkallande.

EN 71-10

Provberedning och extraktion för EN 71-9-analyser (laboratoriestandard).

EN 71-11

Beskrivning av EN 71-9-analysmetoder (laboratoriestandard).

EN 71-12

Säkerhetskrav och analysmetoder för N-nitrosaminer och N-nitroserbara ämnen.

EN 71-13 Doftspel, kosmetiklådor och smakspel.
EN 71-14 Trampoliner som är avsedda för hemmabruk.
EN 62115

Säkerhet hos elektriska leksaker, såsom batteridrivna leksaker och bilbanor.

Standarderna som presenteras i tabellen, bortsett från EN 71-9, -10 och -11, presenterar ett antagande om överensstämmelse med kraven. Om leksaken alltså fyller kriterierna i standarden antar man att den också fyller de motsvarande kriterierna i direktivet om säkerhet hos leksaker (2009/48/EG).

Obs! Kontrollera att du har den senaste versionen av standarden till ditt förfogande!

Vem övervakar leksakers säkerhet?

Tillverkaren har ansvaret för säkerheten hos en leksak.

I Finland är myndigheterna som övervakar leksakernas säkerhet Tukes och Tullen.

Myndigheterna kontrollerar att leksakerna är trygga och märkningarna tillräckliga och korrekta med hjälp av stickprov.

Tukes utreder också anmälningar om farliga leksaker som kommer från konsumenter, företag och via det europeiska Safety Gate systemet.