Distributörens skyldigheter

Med en distributör avses ett företag som säljer en produkt som tillverkats i EU-området eller som redan tidigare har importerats till EU:s marknad. Som distributörer räknas detalj- och  partihandlare samt köpmän som idkar affärsrörelse med begagnade varor, såsom återvinningscentraler och loppmarknader.

En distributör betraktas som en tillverkare, om distributören

  • släpper ut produkten på marknaden under sitt eget namn eller varumärke
  • ändrar på en produkt som redan har släppts ut på marknaden, vilket kan inverka på hur kraven uppfylls.

Vad ska man göra innan en produkt kan börja säljas?

Distributören ska kontrollera att produkten har försetts med de märkningar som krävs och att produkten åtföljs av de erfordrade dokumenten, anvisningarna och säkerhetsuppgifterna på finska och svenska. Om tillverkaren eller importören inte har ombesörjt finska och svenska översättningar av anvisningarna och säkerhetsuppgifterna, är distributören ansvarig för att få dessa översatta.

Distributören ska försäkra sig om att lagrings- eller transportförhållandena inte äventyrar produktens överensstämmelse med kraven.

Distributörens skyldigheter efter försäljningen 

Distributören ska spara identifikationsuppgifter om de företag som har levererat produkter till distributören och om de företag som distributören levererat produkter till i 10 år efter det att produkten sålts.

På Tukes begäran ska distributören lämna all information och alla dokument som behövs för att påvisa produktens överensstämmelse med kraven. Distributören ska samarbeta med marknadsövervakningsmyndigheten.

Vad händer om produkten inte överensstämmer med kraven?

Distributören ska endast saluföra produkter som överensstämmer med kraven.

Om distributören misstänker att den produkt som hen saluför inte överensstämmer med kraven, ska distributören se till att tillverkaren, importören eller vid behov distributören själv vidtar åtgärder, t.ex.

  • ändrar produkten så att den överensstämmer med kraven
  • drar bort produkten från marknaden
  • ordnar återkallelse av produkten

Distributören ska informera marknadsövervakningsmyndigheten om produktens överensstämmelse med kraven och alla åtgärder som vidtagits, om produktens egenskaper medför en risk för säkerheten, hälsan eller miljön.

Distributörens skyldigheter i korthet

Tarkista merkinnät ja asiakirjat
Produkten ska ha försetts med de märkningar som krävs.

Tarkista ohjeet ja turvallisuustiedot
De anvisningar och säkerhetsuppgifter som krävs ska medfölja produkten på finska och svenska.

Spara i 10 år
Identifikationsuppgifter om de företag som har levererat dig produkter och om de företag som du har levererat produkter till i egenskap av en distributör.

En produkt som inte överensstämmer med kraven?
Vidta åtgärder utan dröjsmål.