Kemikalier i hemmet

Vår miljö består av kemiska ämnen som antingen fås ut naturen eller är tillverkade av människan, dvs. syntetiska. Utan dem finns inget liv.

En kemikalie kan vara ett kemiskt ämne eller en blandning av flera ämnen. En kemikalie kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Kemikalier som är farliga för hälsan kan till exempel irritera huden eller ögonen, orsaka överkänslighet och förgiftningssymptom eller allvarliga långvariga konsekvenser såsom cancer. Andra allvarliga konsekvenser är bl.a. kemikaliers inverkan på reproduktiviteten och fosterutvecklingen. Hälsoriskerna beror inte bara på kemikaliernas farliga egenskaper utan också på exponeringen för dem. Ur miljöperspektiv är skadliga kemikalier sådana som bland annat nedbryts långsamt, ansamlas i organismer och är giftiga.

Användningen av kemikalier regleras av flera författningar vars syfte är att garantera en säker användning av kemikalier och produkter som innehåller kemikalier. Syftet är att endast produkter som inte orsakar fara för människor och miljön om man följer bruksanvisningen säljs på marknaden.