Vad är en UFI-kod?

En UFI-kod (Unique Formula Identifier) är en unik formuleringsidentifierare som införts för att identifiera blandningar som klassificerats som hälsofarliga eller baserat på fysikaliska effekter. Vid en förgiftning kan sammansättningen i blandningar som märkts med koden entydigt knytas till information som behövs för att behandla patienten. 

UFI-koden är en siffer-/bokstavskombination på 16 tecken. Det får inte finnas några andra märkningar framför den utom akronymen UFI. UFI-koden ska stå på varningsetiketten eller vara tydligt läsbar i dess omedelbara närhet. Koden kan tryckas direkt på blandningens förpackning eller bifogas med en separat dekal, så länge som de allmänna bestämmelserna om bland annat tydlighet och hållbarhet vid användning av varningsetikett följs.

Skapa och använda UFI-kod

Den som upprättar en Poison centres notifications, dvs anmälan, avsedd för giftinformationscentraler skapar en UFI-kod med applikationen på Echas webbsida. UFI-koden är kostnadsfri och har gjorts flexibel att använda. Företaget kan till exempel använda samma UFI-kod i leveranskedjan så länge som blandningens sammansättning förblir oförändrad eller skapa flera UFI-koder för samma produkt.

UFI-koden ska finnas med i anmälan och ska fr.o.m. 1.1.2021 läggas till på förpackningar för blandningar avsedda för konsument- och yrkesbruk och fr.o.m. 1.1.2024 på förpackningar för blandningar avsedda för industriellt bruk. UFI-koden för blandningar avsedda för industriellt bruk kan alternativt anges i säkerhetsdatabladet. Övergångstiden för införande av UFI-koder är fram till 1.1.2025 om anmälan i Finland gjorts till ett nationellt kemikalieproduktregister innan ovan nämnda tillämpningstidpunkt.

UFI-koden kan dock sättas på blandningar redan innan kraven ska tillämpas.  Då vore det dock bra om införandet av UFI-koder enligt ECHA:s anvisningar sker samtidigt som PCN-anmälan görs via Echas inlämningsportal.