Motorvärmare och anslutningskablar

Förvärmningsanordningar för bilar är populära i Finland.  Förvärming minskar bränsleförbrukningen och minskar de skadliga avgasutsläppen.

Motor- och kupévärmare som ansluts till elnätet används i förhållanden som förutsätter vissa specialegenskaper av anordningarna och elinstallationerna samt att användaren regelbundet följer upp anordningarnas kondition för att de ska kunna användas på ett säkert sätt. Om elektrisk bilvärmeutrustning används på fel sätt kan det uppstå risk för elstöt. Anordningar som används på fel sätt eller som är ur funktion medför även en brandrisk.

Bostadsbolag och andra sammanslutningar som äger motorvärmaruttag bör upprätta tydliga anvisningar för bilisterna om användningen av motorvärmaruttag. Anvisningen bör även förbjuda kvarlämnande av anslutningskabeln i uttaget och användning av skarvsladdar.

Iaktta försiktighet med anslutningskablarna

Bilens anslutningskabel ska av säkerhetsskäl alltid kopplas ur efter användningen och locket till uttagsdosan ska hållas stängt. En fritt hängande anslutningskabel innebär fara t.ex. för lekande barn och för husdjur, och i värsta fall kan kabeln gå sönder och bli farlig om snöröjningen på parkeringen sköts maskinellt. Om locket till uttagsdosan lämnas öppet kan fukt och snö komma in i dosan. En öppen dosa kan också utsättas för vandalism.

Det finns vissa skillnader mellan installationskraven för eluttagen beroende på när installationen har utförts. Den allmänna regeln för alla installationer är att eluttaget ska

- till sin struktur vara ett säkerhetsuttag , (s.k. barnskyddat uttag med petskydd på stickhålen) eller

- installeras på minst 1,7 meters höjd eller  

- installeras i en låst kåpa eller annat låst utrymme.

Om motorvärmaruttagen på parkeringen inte uppfyller något av de två förstnämnda kraven ska kåporna hållas låsta.

Från och med 1997 har det funnits krav på överspänningsskydd (t.ex. en säkring) på utomhusuttagen samt uttagen i tvätt- och badrum samt en jordfelsbrytare som är en känslig, kompletterande skyddsanordning. Jordfelsbrytarens funktion ska kontrolleras med jämna mellanrum med dess testknapp.

Man ska kontrollera eller låta någon annan kontrollera konditionen av avslutningskabelns stickpropp, kabeln och uttaget tillräckligt ofta. En anslutningskabel vars stickpropp, kabel eller kontakt har skadats får inte användas.

Konditionen av intagsdonet på bilens stötfångare ska alltid kontrolleras vid anslutning av kabeln. Vid lossning av anslutningskabeln ska locket till intagsdonet stängas. Ett nedsmutsat intagsdon ska rengöras för att undvika de faror som nedsmutsningen kan medföra. Ett skadat intagsdon ska omedelbart bytas ut.

Inga skarvsladdar

Bilens anslutningskabel får endast kopplas till ett skyddsjordat uttag. Som uppvärmningsuttag bör man inte använda ett uttag i byggnaden eller på balkongen. Att ta ström från inomhus förknippas med riskfaktorer, såsom eventuell brist på skyddsjordning ända till bilen.

Anslutningskablar och skarvsladdar som dragits vårdslöst kan skadas av bildäckens dubbar och fastna på förbipasserande. En anslutningskabel ska aldrig dras över gångvägar och den ska vara tillräckligt lång så att man inte behöver använda skarvsladdar.

Skarvsladdar bör undvikas, eftersom de i allmänhet inte är barnskyddade och lätt kan hamna på marken, där de är utsatta för smuts, vatten och snö. Blir man emellertid tvungen att använda svarvsladdar för uppvärmning av bilen, ska uppvärmningen ske under uppsikt.

Använd enbart kupévärmare som är avsedda för bilar till uppvärmning av bilkupén

Kupévärmare ska användas med försiktighet. Av säkerhetsskäl får man värma upp bilkupéer endast med kupévärmare som är avsedda för bilar. Kupévärmaren ska vara försedd med texterna "Bilkupévärmare" och "Får ej övertäckas". Vid montering av en kupévärmare som fästs i bilen ska man följa monteringsanvisningen för kupévärmaren. P.g.a. brandrisken lämpar sig inte en vanlig värmare som används i bostäder till användning som kupévärmare.

Tekniska egenskaper av anslutningskablar

Enligt installationsstandarden (SFS 6000) får bilen anslutas till elnätet endast med en anslutningskabel vars arbetstemperatur är -40 °C eller lägre. Tillämpliga kablar är t.ex. H05BQ-F, H07BQ-F, H05BB-F och H07BB-F och kablar vars tålighet för kyla motsvarar dessa. (Referensdokument: HD 516, HD 22, SFS 6000-7-753). Anslutningskabelns ledningsarea ska vara minst 1,5 mm².

Genom att använda den anslutningskabel som tillhandahålls av kupévärmarens tillverkare kan man bäst försäkra sig om att bilen kopplas till elnätet på ett säkert sätt. 

Ytterligare information:

Ekonomisk användning av motorvärmare (på finska)