FI SV EN

Produkt-VOC: byggnads- och reparationsmålarfärger

Halterna av lösningsmedel i byggnadsmålarfärger och -lacker samt produkter som används vid reparationslackering av fordon ska överensstämma med begränsningarna i produkt-VOC-förordningen. Information om de VOC-föreningar som produkten innehåller ska anges i förpackningspåskrifterna.

Med en VOC-förening avses en flyktig organisk förening, vars begynnelsekokpunkt är högst 250 ˚C, mätt vid ett standardtryck av 101,3 kPa. De VOC-föreningar som begränsas genom förordningen omfattar inte de flyktiga organiska föreningarna som produkten innehåller och som reagerar kemiskt under torkning så att de blir en del av målarfärgen ellerbeläggningen.

Syftet med begränsningarna är att minska utsläppen av VOC-föreningar. När VOC-föreningarna avdunstar i luften bidrar de till den skadliga ozonbildningen i luftskiktet närmast marken.

Förpackningspåskrifter med den maximala halten av lösningsmedel och VOC-föreningar gäller följande produkter:

  • reparationsmålarfärger för fordon, som aerosolprodukter
  • byggnads- och reparationsmålarfärger samt -lacker, som används på byggnader, deras utsmyckningar och fasta inredning samt tillhörande strukturer.

Gäller inte följande produkter:

  • aerosoler i byggprodukter
  • produkter som används i funktioner, anläggningar eller verksamhet som omfattas av det s.k. anläggnings-VOC-direktivet och som är miljötillståndspliktiga eller registreringspliktiga i datasystemet för miljövårdsinformation. I dessa verksamheter begränsas VOC-utsläppen på ett annat sätt.

Förpackningspåskrifter

Företaget ska ange följande uppgifter i produktens förpackningspåskrifter:

  • den underkategori (produktgrupp) till vilken produkten hör enligt bilaga 1 till förordningen
  • det gränsvärde som fastställts för produkten i bilaga 2 till förordningen (g/l)
  • den maximala halten VOC-föreningar i den användningsklara produkten (g/l).

VOC-halten anges i gram per liter. Den maximala halten VOC-föreningar som fastställts per underkategori finns i bilaga 2 till VOC-förordningen. Förutom användningsändamål har gränsvärden för byggnads- och reparationsmålarfärger samt -lacker ställts separat för vattenförtunnade (VO) och lösningsmedelsburna (LO) produkter.