Så här avslutar du registreringen av en namnstämpel

Du kan avsluta registreringen av en namnstämpel som är avsedd för ädelmetallprodukter med blanketten Bekräftelse eller avslutande av namnstämpelregistrering. Efter detta får namnstämpeln inte användas för att stämpla ädelmetallprodukter.

Gör så här:

1. Skriv ut och fyll i blanketten och kom ihåg att underteckna den. Den eller de som undertecknar ansökan ska ha rätt att teckna bolagets firma på officiella handlingar.

2. Skicka blanketten med vanlig post till adressen Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) / Semaforbron 12 B, 00521 HELSINGFORS

Tukes behandlar ansökningen och utfärdar ett beslut som skickas till dig. Beslutet är avgiftsfritt. Registreringen av en namnstämpel gäller alltid i tre år. Om du avslutar registreringen mitt under treårsperioden återbetalas inte de avgifter som du redan betalat för registreringen.

Historiska uppgifter om namnstämpeln blir kvar i det offentliga namnstämpelregistret. I namnstämpeluppgifterna visas årtalet för den första registreringen och året för registreringens avslutning, t.ex. 1990–2017. Du behöver inte returnera stämpelverktygen till Tukes men du ska se till att de förstörs eller förvaras på ett adekvat sätt så att de inte kommer i fel händer.

Namnstämpeln är i karens i tio års tid från avslutningsdagen. Det betyder att ingen annan än det företag som ägt namnstämpeln kan ansöka om att få använda stämpeln under tioårsperioden. Om du vill börja använda namnstämpeln igen, ska du skicka en ny namnstämpelansökan till Tukes. Om registreringen av en namnstämpel med figur har gått ut är det inte möjligt att ansöka om att börja använda stämpeln på nytt. Som en namnstämpel med figur räknas också en stämpel som har till exempel små bokstäver eller punkter.  

YTTERLIGARE UPPGIFTER

e-post: jalometallituotteet@tukes.fi