Besiktningsorgan

Tukes godkänner besiktningsorgan för besiktning av anordningar och system samt för personcertifiering i flera branscher.

Tukes godkänner besiktningsorgan för ibruktagnings- och periodiska besiktningar av anordningar och sy-stem samt för personcertifiering i följande branscher:

 • elektriska installationer
 • hissar
 • lyft- och överföringsanordningar samt skjutportar
 • tryckbärande anordningar
 • automatiska släcksystem
 • brandvarningssystem
 • mätanordningar
 • ädelmetallprodukter
 • farliga ämnens transportförpackningar och -cisterner
 • rörsystem för naturgas, upplag för naturgas och tankningsstationer för naturgas
 • flytgasanläggningar
 • oljecisterner och andra upplagscisterner för brinnande vätskor
 • gruvors lyftanläggningar
 • containrar.

IBC-förpackningar som används för transport av farliga ämnen besiktigas av VAK-besiktningsorgan för periodiska besiktningar som Tukes har godkänt. Innehållskraven för dessa aktörers godkännande och verksamhetsrapporter är lindrigare än på andra besiktningsorgan.

Kriterier för godkännande

För godkännande krävs vanligtvis följande av besiktningsorganen:

 • juridisk person som är registrerad i Finland
 • kvalificerad personal
 • de verktyg, anordningar och system som verksamheten förutsätter
 • besiktningsintygens registrerings- och underhållssystem
 • operativt och ekonomiskt oberoende samt opartiskhet
 • ansvarsförsäkring enligt verksamhetens och ansvarens omfattning

Besiktningsorganet visar godkännandet och uppfyllandet av kraven med FINAS-ackrediteringstjänstens utlåtande eller ackreditering.

Besiktningsverksamhet och principer för god ledning

Besiktningsverksamheten omfattas av följande principer för god ledning:

 • Jämlikhetsprincip: kunder ska behandlas jämlikt och konsekvent.
 • Princip om ändamålsenlighet: besiktningen ska grunda sig på lagstiftningen och prövningsbefogenheten får inte missbrukas.
 • Princip om objektivitet: besiktningarna ska utföras opartiskt.
 • Proportionalitetsprincip: besiktningarna ska genomföras proportionerligt och med hänsyn till rimlighet.
 • Princip om berättigade förväntningar: kunderna ska kunna lita på beständigheterna i besiktningsverksamhetens utlåtanden.

Tukes övervakar besiktningsorganen

Besiktningsorganen ordnar regelbundet branschspecifika samarbetsmöten. Tukes deltar i mötena.

Tukes övervakar besiktningsorganens verksamhet. Besiktningsorganen skickar årligen en verksamhetsberättelse om utförandet av besiktningsuppgifterna till Tukes.