Installering, besiktning och drifttillstånd för naturgasrörsystem/-anläggningar

Installering

Installationsfirman bör ha tillräckligt med yrkeskunnig personal samt de apparater, verktyg och system som verksamheten förutsätter.

Driftsrörsystem och rörsystem av plast för naturgas får endast installeras av de installationsfirmor som Tukes godkänt.

Överföringsrörsystem och distributionsrörsystem av stål får monteras av en installationsfirma vars verksamhetsförutsättningar är tillräckliga och uppfyller naturgasförordningen.

Besiktning

På alla de naturgasrörsystem och -anläggningar som kräver byggnadstillstånd av Tukes ska det utföras en ibruktagningsbesiktning samt vart åttonde år en periodisk besiktning. Besiktningen utförs av ett godkänt besiktningsorgan.

Beträffande besiktningsskyldighet bör det beaktas att även ett regionalt byggnadstillstånd förpliktar att göra en besiktning. Det godkända besiktningsorganet besiktigar alla överföringsrörsystem och distributionsrörsystem, med undantag för husförgreningen. Dessutom ska alla driftsrörsystem och drivanordningar som omfattas av det regionala tillståndet besiktas när objektets bränsleeffekt är minst 1,2 MW.

Om objektet innefattar registreringspliktiga tryckbärande anordningar, bör den första periodiska besiktningen för dessa utföras innan ibruktagningen. I samband med den första periodiska besiktningen registreras de tryckbärande anordningarna i Tukes register över tryckbärande anordningar.

Drifttillstånd

För överföringsrörsystem och naturgaslager på minst 5 ton gör Tukes en besiktning av objektet innan ibruktagningen och utfärdar ett drifttillstånd.

För distributions- och driftsrörsystem ges drifttillståndet av besiktningsorganet.

Objekt som inte kräver byggnadstillstånd av Tukes kan tas i bruk på basis av ett godkänt intyg av en gasinstallationsfirma.