Säkerhetskrav för industritankar, tankar för arbetsplatser och fastighetstankar

Kemikalietankar ska uppfylla de säkerhetskrav som ålagts dem.

Kemikalier lagras i både trycksatta och icke-trycksatta tankar. Icke-trycksatta tankar vars högsta övertryck är högst 0,5 bar kan enligt sedan användningsändamål indelas i följande grupper:

  • tankar som används i fastigheter
  • tankar på distributionsstationer
  • tankar som används inom jord- och skogsbruk och på arbetsplatser
  • industritankar.

Tukes övervakar tankar som produkter antingen med stöd av lagstiftningen om byggprodukter eller lagstiftningen om kemikaliesäkerheten beroende på tankarnas användningsändamål. Övervakningen av användningen och lagringen av farliga kemikalier, dvs. tillstånd, anmälningar, ibruktagnings- och periodiska besiktningar, fördelas mellan Tukes och räddningsverken beroende på typen och volymen av de kemikalier som hanteras och lagras.

Standarder

Tankarna byggs i regel enligt SFS-EN standarderna. Tanken blir säker när den byggs enligt standarden.

Tankar i bruk

Huvudregeln är att en tank fpr enligt det ursprungliga godkännandet användas på den plats som tanken ursprungligen har godkänts för. Om tanken flyttas till en ny plats, ska tanken uppfylla de krav som gäller för den nya platsen.

Kemikalietankar har en lång livstid. Därför använder man tankar som överensstämmer med de aktuella kraven.

Bruk och inspektion av tankar

Tankens ägare ansvarar för bruket och konditionen av tanken. Det är bra att spara alla dokument som hänför sig till tanken.

Bra underhåll förutsätter att tanken inspekteras regelbundet. Den lagstiftade inspektionsskyldigheten gäller oljetankar under jord som är belägna i viktiga grundvattenområden. Det är viktigt att följa upp tankens kondition för säkerheten, minimeringen av miljöriskerna och undvikandet av ekonomiska förluster.  Det kan bli dyrt att rengöra marken från en kemikalie som läckt ut från tanken.

Säkerhetskrav för olika typer av tankar

Fastighetstankar

Oljetankar som är avsedda för uppvärmning av fastigheter ska uppfylla följande krav:

  • som produkter: kraven i EU:s byggproduktförordning 305/2011 och kravet på CE-märkning
  • för användningen och lagring: kraven i kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt bestämmelserna om oljeeldningsaggregat.

Fastighetstankarna övervakas av räddningsverken.

Fastighetstankarna kan ha placerats antingen ovanpå eller under jord.  Ett viktigt placeringskriterium för fastighetstankar är deras förhållande till grundvattenområden. Tankens ägare eller innehavare ska se till att underjordiska oljetankar i ett viktigt grundvattenområde eller ett annat område som lämpar sig till vattenförsörjning inspekteras regelbundet. Det finns rikligt med material om oljetankar på fastigheter på webbsidor av räddningsmyndigheter och föreningarna i branschen.

Tankar på distributionsstationer

Tankarna på distributionsstationer ska uppfylla kraven i kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt kraven i bestämmelserna om cisterner för brännbar vätska och bestämmelsen om distributionsstationer.

Användningen och lagringen av farliga kemikalier på distributionsstationer övervakas av räddningsverken.

Tankarna på distributionsstationer placeras i regel under jord samt utanför ett viktigt grundvattenområde eller ett annat område som lämpar sig till vattenförsörjning. 

Tankar som används inom jord- och skogsbruk och på arbetsplatser

Lagringstankar i privat bruk inom jord- och skogsbruk och på arbetsplatser kan vara antingen fasta eller flyttbara tankar som används bl.a. för tankning av arbetsmaskiner och AIV-tankar.

Tankarna ska uppfylla kraven i kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Cisterner för brännbar vätska ska även uppfylla de krav som gäller för cisterner för brännbar vätska.

Hanteringen och lagringen av farliga kemikalier inom jord- och skogsbruk och på arbetsplatser  övervakas av räddningsverken.

Flyttbara tankar ska vara tomma om de ska transporteras på allmän väg. Om man vill transportera en tank som används för lagring av bränsle på en arbetsplats när tanken inte är tom, ska tanken uppfylla bestämmelserna för transport av farliga ämnen, dvs. en UN-godkänd IBC-behållare.

Industritankar

Industritankar är oftast stora, fasta lagringstankar eller annars krävande specialtankar.  De stora lagringstankarna tillverkas alltid på installationsplatsen.

Industritankarna ska uppfylla kraven i kemikaliesäkerhetslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Cisterner för brännbar vätska ska även uppfylla de krav som gäller för cisterner för brännbar vätska.

Tukes godkänner placeringen av tankar som används inom industrin i samband med produktionsanläggningens tillstånd- och anmälansförfaranden. Även räddningsverken kan ansvara för anmälansförfarandet beroende på typen och volymen av de kemikalier som hanteras och lagras.

Tankarnas struktur inspekteras vid behov av ett godkänt inspektionsorgan. Ibruktagningsinspektionen av tankarna genomförs av Tukes eller av räddningsverken.

Se även