Hissens överensstämmelse med kraven

Ny hiss

En ny hiss måste uppfylla de väsentliga hälso- och säkerhetskraven i hissdirektivet (hissdirektiv 2014/33/EU) och de krav som har stadgats nationellt i statsrådets förordning om hissars säkerhet (1433/2016).

En ny hiss uppfyller kraven när

  • hissen är byggd enligt de harmoniserade standarderna. Det finns för närvarande 16 harmoniserade standarder som omfattas av hissdirektivet, grundstandarden är SFS-EN 81-20. En hiss får avvika från standarderna, men då måste man påvisa, t.ex. genom en riskbedömning, att med en lösning som avviker från en standard uppnår man samma säkerhetsnivå som avses i standarden.
  • Hissleverantören har gjort en bedömning av överensstämmelse med kraven genom att använda sig av en bedömningsmetod som har stadgats i hissdirektivet. Den i Finland oftast använda metoden är att göra en slutbesiktning av en typkontrollerad hiss (hissdirektivets bilagor IV och V) eller att göra en enhetsspecifik besiktning av en hiss som inte är typkontrollerad (hissdirektivets bilaga VIII). Besiktningar utförs av anmälda organ.
  • Då hissens överensstämmelse med kraven och därmed också dess säkerhet är säkerställd, fäster hissleverantören CE-märkningen på hissen och lämnar en EU-försäkran om överensstämmelse med kraven. Genom sin försäkran om överensstämmelse med kraven intygar hissleverantören att hissen överensstämmer med hissdirektivet. Om EU-försäkran om överensstämmelse med kraven för en hiss stadgas i hissdirektivet (bilaga II, stycke B).

Gammal hiss

Hissen ska överensstämma med de bestämmelser som gällde vid den tidpunkt då hissen byggdes. Hissdirektivet trädde i kraft 1999 och på hissar som tagits i bruk tidigare tillämpas äldre nationella bestämmelser. Till exempel tillämpar man Elinspektionscentralens hissbestämmelser A8-1994 på en hiss som togs i bruk 1995. Gamla nationella författningar och bestämmelser finns på Tukes webbplats (på finska).

Vid ombyggnadsarbeten på en hiss ska de anordningshelheter som förnyas överensstämma med gällande tekniska krav, dvs. överensstämma med hissdirektivet. Ombyggnadsarbeten på en hiss får inte försämra hissens säkerhet i något avseende.