Krav på engångsgrillar

Väsentliga faktorer för engångsgrillarnas säkerhet är t.ex.

 • använda material
 • stabilitet vid användning
 • finjustering av kanterna
 • bränsletankens djup
 • lämpliga monterings-och bruksanvisningar
 • varningsmärkningar.

Engångsgrillarnas tillverkare, kontraktsgivare, importörer, distributörer och försäljare ansvarar för engångsgrillarnas säkerhet.

Eftersom engångsgrillarna vanligtvis är konsumtionsvaror får de inte CE-märkas och för försäljning av dem behövs inte tillstånd från myndigheterna. 

Säkerhetskrav på engångsgrillar

Engångsgrillar ska uppfylla kraven i konsumentsäkerhetslagen: de får inte orsaka fara för konsumentens hälsa eller egendom. Säkerhetsrelaterade krav på engångsgrillar behandlas i standarden SFS-EN 1860-4 Appliances, solid fuels and firelighters for barbecueing. Del 4: Single use barbecues burning solid fuels. Requirements and test methods. Standarden innehåller mer detaljerade säkerhetskrav för till exempel material, struktur, planering och provningsmetoder.

Grillarna är i kontakt med livsmedel, varmed de även ska uppfylla kraven för material i kontakt med livsmedel.

Märkningar och bruksanvisningar

Engångsgrillarna ska ha:

 • monterings-, bruks-, och tändningsanvisningar som är nödvändiga för säker användning och
 • varningar på finska och svenska.

I bruksanvisningen kan det finnas illustrationer för att öka tydligheten, och istället för med text kan informationen även ges med kända instruktions- och varningsmärkningar.

I standarden SFS-EN 1860 -4 ges mer detaljerade krav på engångsgrillarnas märkningar. Viktiga varningar som ska fästas på engångsgrillarna är till exempel:

 • Använd inte grillen inomhus, fara för brand eller kolmonoxidförgiftning.
 • Engångsgrillar får endast användas på brandsäkert underlag. Grillen blir väldigt varm och innebär brandfara.
 • Använd alltid det stativ som medföljer grillen. Stativet ska monteras enligt de angivna anvisningarna. Lämna alltid flera centimeter mellan underlaget och grillen.
 • Engångsgrillar blir mycket varma. Flytta aldrig på grillen under användningen.
 • Grillen ska övervakas tills den har svalnat ordentligt, så att inte barn eller husdjur kan komma åt att röra den heta grillen.
 • Försäkra dig om att grillen släcks genom att hälla vatten eller sand på grillen tills grillkolet täcks helt.
 • Engångsgrillen får läggas i sopkärlet först när man har försäkrat sig om att innehållet har svalnat helt. Det tar flera timmar för grillen att svalna.

Begränsningar för användning av engångsgrillar

Användningen av engångsgrillar har begränsats i räddningslagen som trädde i kraft 1.7.2011. I lagen klassas de som öppen eld och får inte användas på mark som ägs av kommunen eller någon annan utan markägarens tillstånd.