Fråga om kemikalier i produkter

Du har rätt att få information om de produkter som du köper. Leverantörerna har skyldighet att berätta om vilka ämnen i produkterna som orsakar särskilda betänkligheter och om hantering av biocider. Du kan till exempel begära information om kemikalier i textilier, sportredskap, skor, leksaker och möbler.

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter är ämnen som är carcinogena, skadar arvsanlagen eller är reproduktionstoxiska samt långsamt nedbrytbara, bioackumulerande och giftiga ämnen. Leverantören av en produkt ska inom 45 dagar efter din begäran förse dig med information om ämnen som orsakar särskilda betänkligheter. Ämnen som orsakar särskilda betänkligheter hittar du i den s.k. kandidatlistan, som uppdateras regelbundet.

Om en vara är behandlad med ett biocidpreparat, kan du begära mer information om dess biocidbehandling av leverantören av varan. Säljaren ska leverera tillgänglig information inom 45 dagar efter att en begäran framställdes. Behandling med en biocid ska anges genom märkningar, om

tillverkaren av den behandlade varan presenterar ett biocidiskt påstående, såsom ”antibakteriellt tyg”
märkningen vid riskbedömningen av det verksamma ämnet har ansetts nödvändig på grund av att en människa kan komma att exponeras för ämnet eller att det verksamma ämnet hamnar i miljön.

Märkningskraven trädde i kraft 1.9.2013.

Genom en kemikalies märkningar får en konsument information om farorna med kemikalien, såsom en målarfärg eller ett tvättmedel, om säker användning av den, om verksamma ämnen i den eller doseringsanvisningar för den. Den information som märkningarna ger beror på om kemikalien har klassificerats som farlig och vilken produktgrupp den tillhör.  

Du kan också få information om kemiska ämnen och säker användning av dem på Europeiska kemikaliebyråns sida. På sidan har publicerats information om registrerade ämnen som företag tillverkar inom EU eller importerar till EU-området. Sidorna är på engelska. För att man ska kunna söka efter information måste man känna till ämnets kemiska namn eller CAS- eller EG-nummer. Sökningen resulterar i en databassida, i vars nedre del finns bland annat en länk till säkerhetsanvisningarna under "Guidance on safe use".

I Kemikalieproduktregistret kan du söka efter information om kemikalier som finns på marknaden i Finland.  

Safety Gate -anmälningssystemet möjliggör utbyte av information, mellan EU-kommissionen, EU-länderna och vissa andra länder i systemet, om produkter som medför risker för människors hälsa och miljön. Produkter på marknaden som medför risker rapporteras till systemet och man får information om de åtgärder som har vidtagits för att eliminera riskerna. Systemet berör förbrukningsvaror som är avsedda för konsumentbruk, såsom leksaker, elapparater, motorfordon, kosmetik samt produkter som utgör en miljörisk samt produkter som är avsedda för yrkesbruk. Konsumenter kan följa Safety Gate -veckolistorna.