Ansökan om byggnadstillstånd och anmälningar

För att bygga naturgasrörsystem och tankningsstationer samt för att lagra naturgas krävs ett byggnadstillstånd av Tukes. De minsta förbrukningsanläggningarna kräver inte tillstånd av Tukes.

Ansök om tillstånd av Tukes i god tid innan byggnadsarbetena inleds. Tukes målsättning är att handläggningstiden för tillstånd för naturgasrörsystem och tankningsstationer samt anmälningar är 80 dagar.

Målsättningen för handläggningstiden för naturgaslagring är 8 månader, då den lagrade mängden är minst 5 ton. Med hjälp av tillståndsförfarandet strävar man efter att garantera en trygg placering, byggande och utrustning av naturgasrörsystemen och -apparaturen, att dessa uppfyller kraven samt att man beaktar närområdet, trafiken, bosättning och annan verksamhet.

Företaget ska ansöka om Tukes byggnadstillstånd i följande fall:

  • byggande av överföringsrörsystem för naturgas
  • byggande av distributionsrörsystem för naturgas
  • byggande av driftsrörsystem för naturgas, då drivanordningarnas nominella bränsleeffekt är sammanlagt minst 1,2 MW
  • byggande av driftsrörsystem för naturgas, då drivanordningarnas nominella bränsleeffekt är sammanlagt mindre än 1,2 MW och driftsrörsystemets största tillåtna drifttryck är 0,5 bar och rörsystemets nominella storlek är över DN 25
  • byggande av tankningsstation för naturgas
  • lagring av naturgas, då den lagrade mängden är minst 5 ton.

Det krävs inte byggnadstillstånd från Tukes för att bygga en husförgrening. En husförgrening är den del av distributionsrörsystemet som finns mellan distributionsrörsystemets stamlinje och ett objekt med högt 70 kilowatts effekt.

Tukes kan bevilja företaget ett regionalt byggnadstillstånd. Regionalt byggnadstillstånd

  • berör distributions- och driftsrörsystem, vars största tillåtna drifttryck är högst 8 bar
  • berör ett specifikt geografiskt område
  • ger tillstånd att bygga distributions- och driftsrörsystem, med undantag för separata stora förbrukningsanläggningar på minst 6 MW
  • förutsätter att företaget har ett verksamhetssystem för naturgasverksamhet.


Företaget ska göra en anmälan till Tukes då det är fråga om