Kertakäyttöiset muovituotteet, SUP (single use plastics)

Eräitä kertakäyttöisiä muovituotteita koskee tuotekielto tai niihin kohdistuu merkintävaatimuksia sekä muita vastuita. Joillekin tuoteryhmille voi olla useita vaatimuksia. Tällä sivulla kerrotaan voimassa olevista tuotekielloista ja merkintävaatimuksista.

Engångsprodukter av plast (single use plastics)

Målsättningen med SUP-direktivet som fastställer försäljningsförbud av och märkningskrav för vissa engångsprodukter av plast är att förhindra och minska dessa engångsprodukters inverkan på miljön, och särskilt vattenmiljön. Dessutom främjar direktivet en övergång till cirkulär ekonomi.

SUP-direktivet är inte som sådant direkt tillämpligt i Finland. För att kraven i direktivet ska träda i kraft måste de regleras separat på nationell nivå. Miljöministeriet förbereder för närvarande en nationell lagstiftning om SUP-direktivet. Nationellt ska ärendet regleras genom avfallslagen och statsrådets förordning som utfärdas med stöd av avfallslagen.

SUP-direktivets nationella verkställande försenas. Den ändring i avfallslagen som krävs för att verkställa direktivet trädde i kraft i juli 2021 men statsrådets förordning om vissa plastprodukter, som gäller förbud mot utsläppande av produkter på marknaden samt märkningskrav, försenas. 

Direktivets krav beskrivs nedan. Så länge det inte finns någon nationell lagstiftning om ärendet kan man dock inte med säkerhet svara på frågor om genomförandet av SUP-direktivet i Finland.

Förbjudna produkter

Enligt artikel 5 i direktivet kommer det att bli förbjudet att släppa ut följande engångsprodukter i plast på marknaden från och med 3.7 2021:

 • bomullspinnar (tops)
 • bestick
 • tallrikar
 • sugrör
 • omrörare för drycker
 • pinnar som bär upp ballonger
 • livsmedelsbehållare av expanderad polystyren, det vill säga behållare som används för livsmedel som
  • är avsedda att konsumeras direkt
  • vanligtvis konsumeras direkt ur behållaren
  • är redo att konsumeras utan någon ytterligare beredning
 • dryckesbehållare av expanderad polystyren, inklusive korkar och lock
 • muggar av expanderad polystyren, inklusive korkar och lock.

Undantagna är de sugrör och bomullspinnar som ingår i tillämpningsområdet för direktiv om medicinska anordningar.

Artikel 5 i direktivet förbjuder även utsläppandet på marknaden av alla produkter som är gjorda av oxo-nedbrytbar plast från och med den 3.7.2021.

Märkningskrav

I SUP-direktivet artikel 7 föreskrivs även märkningskrav för följande produkter:

 • sanitetsbindor (dambindor), tamponger och tampongapplikatorer
 • våtservetter (på förhand våta servetter för personlig hygien eller användning i hushåll)
 • tobaksvaror med filter och filter
 • muggar.

Märkningskraven gäller produkter som släpps ut på marknaden från och med 3.7.

Kommissionen kan utfärda genomförandeförordningar med stöd av SUP-direktivet. I motsats till direktivet är de direkt giltiga i Finland utan att en separat nationell lagstiftning behöver utfärdas. Kommissionen har utfärdat en genomförandeförordning för märkningskraven i december 2020.  Genomförandeförordningens krav nedan är därmed direkt bindande. 

Märkning ska finnas på konsument- och gruppförpackningar med följande produkter:

 • sanitetsbindor
 • tamponger och tampongapplikatorer
 • våtservetter för personlig hygien eller användning i hushåll
 • filter som används tillsammans med tobaksprodukter.

I filterförsedda tobaksprodukter ska märkningen finnas på detaljhandelsförpackningar och försäljningsemballage.

Märkningen på muggar ska tryckas på eller graveras in på själva muggen.

Märkningskraven gäller produkter som släpps ut på marknaden från och med 3.7 2021. Märkningen får fästas med en dekal på produkter som släpps ut på marknaden före 4.7 2022.

Märkningen består av en bild med en text undertill som informerar att produkten innehåller plast. I Finland ska informationen stå på både finska och svenska.

Utsläppande på marknaden och tillhandahållande på marknaden i SUP-direktivet 

Tillhandahållande på marknaden avser varje leverans av en produkt för distribution, förbrukning eller användning på Finlands marknad i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis. Utsläppande på marknaden innebär det första tillhandahållandet av en produkt på Finlands marknad.

Frågor och svar