Kraven på märkning av förpackningar för sprängämnesprekursorer

Förpackningarna för vissa kemikalier som betraktas som sprängämnesprekursorer ska vara försedda med en märkning om att en konsument inte får köpa kemikalien i fråga utan tillstånd som ska sökas hos polisen. Utöver den märkning som nämns ovan ska förpackningar av sprängämnesprekursorer också vara försedda med de övriga märkningarna som krävs av kemikalier.

Som kemikalieleverantör ska du säkerställa att en sådan märkning har gjorts i påskrifterna på förpackningar för kemikalier som är avsedda för konsumenter, om

  • kemikalien innehåller ett ämne som anges i bilaga I till förordningen om sprängämnesprekursorer och
  • mängden ämnen överskrider de tröskelvärden som meddelas i bilagan.

Märkningen ska finnas i delen för kompletterande information på varningsetiketten för kemikalien som klassificerats som farlig. Kemikalieleverantören ska säkerställa att kemikalierna har följande texter på finska och svenska:  

"Hankkiminen, hallussapito tai käyttö yksityiseen kulutukseen on rajoitettu.”

"Privatpersoners köp, innehav och användning omfattas av restriktioner."

Syftet med EU:s förordning om sprängämnesprekursorer är att begränsa konsumenternas möjligheter att fritt skaffa kemikalier som kan missbrukas för tillverkning av sprängämnen. Användningen av kemikalier som kan användas för tillverkning av sprängämnen för privat konsumtion kräver tillstånd av Polisstyrelsen. Mer information finns på Polisstyrelsens sidor.

Företag och andra aktörer ska anmäla misstänkta köp, försvinnande och stölder av kemikalier som anges i bilaga I och II till EU:s förordning om sprängämnesprekursorer per e-post till centralkriminalpolisen till adressen lahtoaine.krp (at) poliisi.fi.

Tukes övervakar iakttagandet av kravet på märkning i samband med den övriga kemikalieövervakningen.