Upplagring av konsumentvaror i samband med handel

En handlare ska ansöka om ett tillstånd från Tukes för upplagring av följande produkter:

 • patroner till skjutvapen
 • tändhattar till patroner
 • krut
 • nödraketer, -bloss och -rök.

Om patronerna till skjutvapen, tändhattarna till patroner och krutet förvaras uteslutande i ett skåp i affärslokalen, behöver man inte ansöka om ett tillstånd från Tukes. I dessa fall räcker det med ett näringstillstånd enligt skjutvapenlagen att idka handel med skjutvapen och patroner till dessa. Om man har för avsikt att upplagra produkter i fastigheten även annanstans i byggnaden, t.ex. i en källare, utöver ett skåp i affärslokalen, ska tillstånd sökas från Tukes.

Nödraketer, -bloss och -rök kräver alltid ett tilldstånd från Tukes.

Handlaren ska anmäla upplagring av följande produkter till räddningsmyndigheten:

 • fyrverkeripjäser (F1).

Anmälan ska lämnas in senast en månad före man börjar upplagringen av fyrverkeripjäser i samband med handel. Räddningsväsendena har anmälningsblanketten på sina webbplatser.

Någon anmälan behövs inte om affären endast upplagrar party popper-produkter, konfetti, tårtfacklor, tomtebloss och motsvarande.

Affären får upplagra pyrotekniska artiklar som medför försumbar fara utan anmälan då maximimängden av produkterna är 50 kg.

Ansökan

Ansök om ett tillstånd från Tukes i god tid före lagret byggs. Ansökan kan formuleras fritt, men den ska innehålla de handlingar och redogörelser som krävs. Ansökan kan lämnas in elektroniskt.

Med tydliga ansökanshandlingar behandlas ansökan snabbare. Ansökan kan lämnas in elektroniskt till adressen kirjaamo (at) tukes.fi. Vid pappersansökningar ska handlingarna skickas i två exemplar. Ansökan kan formuleras fritt.

Tillståndsansökan för upplagring i samband med handel ska innehålla minst följande uppgifter:

 • lagerhållarens namn, kontakt- och faktureringsuppgifter
 • upplagringsplats, adress
 • typ av explosiva varor
 • farlighetsklassificeringarna för de explosiva varorna
 • mängden explosiva varor i lager
 • lagerbyggnadernas struktur
 • planritning som visar var lagerutrymmena är placerade i affärsfastigheten
 • inbrottsskyddet.

Tillståndsbeslut och inspektioner

Tillståndet kan innehålla villkor och begränsningar för upplagringen. Handlaren bör läsa igenom beslutet och villkoren.

Innan lagret i samband med handel tas i bruk ska handlaren begära en ibruktagningsinspektion av Tukes. Efter ibruktagningsinspektionen kommer Tukes att genomföra periodiska inspektioner av lagret med minst 5 års mellanrum. Tukes kontaktar handlaren om tidpunkten för periodiska inspektioner.

Räddningsmyndigheten utför årliga inspektioner av affärer som säljer fyrverkerier. Räddningsväsendet sköter inspektionerna självständigt, och handlaren behöver inte begära en inspektion.