Krav på levande ljus

Väsentligt med tanke på säkerheten för levande ljus som är avsedda för inomhusbruk är till exempel:

 • ljusets stabilitet
 • lämplig användning av veke och ljusmassa
 • vederbörlig bruksanvisning
 • varningsmärkningar.

De levande ljusens tillverkare, kontraktsgivare, importörer, distributörer och försäljare ansvarar för ljusens säkerhet.

Eftersom de levande ljusen vanligtvis är konsumtionsvaror får de inte CE-märkas och för försäljning av dem behövs inte tillstånd från myndigheterna.

Ljuslyktor som inte innehåller ljusmassa och kak- och skämtljus omfattas inte av de standarder som berör levande ljus. Säkerhetskrav för dess finns i Tukes-anvisning Säkerhetskrav för ljusprodukter och vissa produkter som medför brandfara (på finska).

Säkerhetskrav

Levande ljus ska uppfylla kraven i konsumentsäkerhetslagen: de får inte orsaka fara för konsumentens hälsa eller egendom.

Kraven på säkerheten för levande ljus behandlas i standarden SFS-EN 15493, som innehåller mer detaljerade säkerhetskrav och provningsmetoder. Endast en begränsad mängd sot får frigöras från de levande ljusen. Provningsmetoder och kraven på tillåtna mängder frigjort sot presenteras i standarden SFS-EN 15426.

Märkningar och bruksanvisningar

De levande ljusen ska ha:

 • bruksanvisning som är nödvändiga för säker användning
 • varningar på finska och svenska.

I bruksanvisningen kan det finnas illustrationer för att öka tydligheten och istället för med text kan informationen även ges med kända instruktions- och varningsmärkningar.

I standarden SFS-EN 15494 ges mer detaljerade krav på märkningar av levande ljus. Viktiga varningar som ska fästas på levande ljus är till exempel

 • allmänt varningsmärke
 • text om att
  • brinnande ljus inte får lämnas oövervakade
  • brinnande ljus ska lämnas utom räckhåll för barn och husdjur
  • mellanrummet mellan ljusen ska alltid vara minst xx cm. (Tillverkaren ska ge ett rekommenderat skyddsmellanrum)
  • brinnande ljus ska placeras på obrännbart underlag och på tillräckligt avstånd från brännbart material.

Märkningarna ska finnas antingen på ljuset, dess försäljningsförpackning eller så ska de ges tillsammans med ljuset på en separat etikett.

Se även

Säkerhetskrav för ljusprodukter och vissa produkter som medför brandfara

Forsknings- och utvecklingsprojekt för ljusprodukters säkerhet

Standardernas ställning i påvisningen av överensstämmelsen med kraven

Bruksanvisningar för produkterna och märkningar som gäller en säker användning

Kauppa-ja teollisuusministeriön ja Kuluttajaviraston VTT:llä teettämän  kynttilätuotteiden turvallisuutta koskeva tutkimus- ja kehittämishankeen loppuraportti