Planering av markanvändning

Planläggningsmyndigheterna bör i samband med planläggningen beakta objekt som medför risk för olycka. När omgivningen av objekt som medför risk för storolycka planläggs ska ett utlåtande begäras av Tukes och räddningsmyndigheten. Som objekt som enligt klassificeringen kan medföra risk för storolycka räknas kemikalie- och explosivvaruanläggningar som har skyldighet att utarbeta en säkerhetsrapport och skyldighet att upprätta ett dokument om säkerhetspolicyn och som Tukes utövar tillsyn över. 

Tukes rekommenderar att ett utlåtande även begärs om övriga planläggningsändringar inom konsultationszoner för objekt som medför risk för olycka och omfattas av Tukes tillsyn i syfte att möjliggöra för planläggningsmyndigheten att vid planläggningen beakta de risker för olycka som anläggningen medför. 

Följande bör noteras vid planläggningen:

•    konsekvenser av byggande och annan verksamhet som planläggningen möjliggör
•    t.ex. konsekvenserna av potentiella olyckor vid närliggande kemikalie- och explosivvaruobjekt.

Miljöministeriet har utarbetat ett anvisningsbrev (pdf, på finska) detta ärende. 

Det lönar sig för planläggningsmyndigheten att ta kontakt med Tukes och räddningsmyndigheten i ett så tidigt skede som möjligt då man planlägger omgivningen kring farliga objekt. Genom att ta kontakt i ett tidigt skede säkerställer man en smidig planläggningsprocess. Det är bra att involvera Tukes och räddningsmyndigheten i t.ex. fasen för deltagande och bedömning och ta reda på behovet av senare utlåtanden och deltagande i myndighetsförhandlingar.

För alla de kemikalieobjekt som Tukes utför tillsyn över har det fastställts en konsultationszon (på finska, pdf, 1,8 MB).  Alla planläggningsändringar eller mer betydande byggnadsarbeten inom konsultationszonen förutsätter en begäran om utlåtande av Tukes och räddningsmyndigheten. Konsultationszonen fastställs i regel från tomtens gräns.
 

Följande bör beaktas vid planläggning av en ny kemikalieanläggning

En grundläggande förutsättning för placeringen av en ny produktionsanläggning är att områdets planläggning möjliggör en ny produktionsanläggning Området måste vara reserverat för industri- eller lagerverksamhet, varvid dess planbeteckning kan vara t.ex. ”T”. För objekt med risk för storolycka rekommenderas planbeteckningen T/Kem, d.v.s. industri- och lagerområde där en betydande anläggning för produktion eller lagring av farliga kemikalier får placeras.

Produktionsanläggningar får inte placeras på viktiga grundvattenområden eller på andra grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning utan särskilt motiverande skäl.

Tukes bedömer placeringen av produktionsanläggningen vid tillståndsförfarandet. Tukes bedömning grundar sig på konsekvenserna av eventuella olyckor. För placering av produktionsanläggningar har det gjorts en Tukes-anvisning för Placering av produktionsanläggningar (pdf, 1,5 MB, på finska).

Frågor och svar