Hissinnehavarens ansvar och skyldigheter

Hissinnehavaren är skyldig att sköta om säkerheten för en hiss som är i bruk.

Med hissinnehavaren avses hissens ägare, eller i praktiken byggnadens ägare och förvaltare. I bostadsbolag företräds hissinnehavaren vanligtvis av styrelseordföranden för bostadsaktiebolaget och av disponenten.

Innehavarens skyldigheter

Hissinnehavaren ska ta hand om följande:

 • ett underhållsprogram för hissen
 • att hissen underhålls enligt underhållsprogrammet
 • att fel och brister som upptäcks på hissen repareras tillräckligt snabbt
 • ändamålsenliga besiktningar av hissen
 • att dokument som gäller hissen är tillgängliga för dem som utför underhåll och besiktningar
 • säkerheten vid räddning ur hissen.

Underhåll av hissen

Hissinnehavaren ska se till att det utarbetas ett underhållsprogram för hissen och att hissen underhålls enligt programmet. I underhållsprogrammet definieras de åtgärder som ska utföras under servicebesöken och intervallerna för föreskriftsenliga besök. Egentliga underhållsarbeten överlåter hissinnehavaren i praktiken till att utföras av ett hisserviceföretag.

Hissinnehavaren utarbetar ett underhållsprogram tillsammans med sakkunniga inom hissbranschen. När underhållsprogrammet utarbetas och vid bedömning av tillräcklig underhållsmängd måste man ta hänsyn till hissens användningsmängd och användningsmiljö samt typen av hiss. När underhållsprogrammet utarbetas är utgångspunkten hisstillverkarens anvisningar för åtgärder som krävs för underhåll av hissen.

Säkerställande av underhållets lämplighet

Väsentligt för hissens säkerhet och driftsäkerhet är fackmässigt underhåll. Det finns skäl att vara uppmärksam på valet av underhållsavtal och serviceföretag. Om underhållet är bristfälligt, börjar det uppträda fel och funktionsstörningar på hissen, vilket leder till att man tvingas utföra separata reparationer och hissens säkerhet äventyras. Serviceföretaget ska ha tid och resurser för att utföra åtgärder enligt underhållsprogrammet vid varje servicebesök.

Hissinnehavaren kan skaffa information om hissens underhåll bl.a. genom att klarlägga följande saker:

 • Hurdan är hissens allmänna skick och renligheten i schaktet och maskinrummet?
 • Fungerar hissen utan anmärkning?
 • Finns det små fel eller brister på hissen?
 • Förekommer det stora fel eller driftavbrott på hissen, som kräver separata reparationer?
 • Hur ser underhållsjournalen ut, har underhållsåtgärderna utförts enligt underhållsprogrammet?
 • Vad avslöjar protokollen för periodiska besiktningar, har det upptäckts många fel vid besiktningarna?

Reparation av fel och brister

Hissinnehavaren ska se till att de fel och brister som upptäckts på hissen repareras tillräckligt snabbt. Hissinnehavaren ska tillräckligt snabbt sätta igång reparation av ett fel eller en brist, om till exempel en hissanvändare, underhållspersonal eller besiktningsman påtalar ett fel på hissen. I praktiken överlåter hissinnehavaren reparationsuppgiften till ett hisserviceföretag.

Fel och brister som upptäckts vid en periodisk besiktning av hissen ska antecknas i besiktningsprotokollet. Protokollet är riktat till hissinnehavaren och innehavaren ska se till att fel och brister som omnämns i protorkollet repareras. Hissinnehavaren får inte efter eget omdöme låta bli att reparera fel och brister som har upptäckts vid en besiktning, utan en ändring i besiktningsprotokollet ska sökas enligt de anvisningar för sökande av ändring som medföljer protokollet.

Besiktning av hissen

Genom regelbundna besiktningar garanteras hissens säkerhet och ett ändamålsenligt underhåll. Hissinnehavaren ska se till att det utförs periodiska besiktningar av hissen. För personhissar görs en periodisk besiktning vartannat år.

Besiktningen av hissen är ett uppdrag mellan hissinnehavaren och besiktningsorganet, dvs. ett besiktningsavtal görs upp om besiktningen mellan innehavaren och besiktningsorganet. Innehavaren kan ge serviceföretaget i uppdrag att avtala om besiktningsbesök. Oftast deltar en representant för serviceföretaget som kontrollhjälp vid servicebesöket.

Hissar får besiktas av auktoriserade organ som har godkänts av Tukes.

Mer information om besiktning finns på sidan Besiktning av hissar.

Dokument

Alla dokument som gäller hissen ska innehavaren förvara på en säker plats. Sådana dokument är bland annat konstruktionsrelaterade dokument, bruksanvisningar, underhållsanvisningar, underhållsprogram, underhållsjournal och besiktningsprotokoll.
    
För hissens service- och besiktningspersonal ska åtminstone underhållsprogrammet, underhållsjournalen, underhållsanvisningar och anvisningar för räddning ur hissen förvaras vid hissen. Dokument kan förvaras i maskinrummet eller i styrskåpet för hissar som saknar maskinrum.

Räddning ur hissen

Trots vederbörligt underhåll och besiktningar kan hissen i en felsituation stanna på ett sådant sätt att det är omöjligt att komma ur den. I felsituationer då hissen stannar behövs det en yrkeskunnig räddare som är förtrogen med hissteknik. Felaktigt utförda räddningsarbeten utsätter den som ska räddas och räddaren för allvarliga faror. Vanligtvis avtalar hissinnehavaren om anordnande av räddning med serviceföretaget för hissen.

Räddning ur hiss ska inte i första hand vara en uppgift för räddningsverket, utan larmande av räddningsverket ska begränsas till sådana situationer då den som har fastnat i hissen är skadad eller befinner sig i omedelbar fara, eller då räddningsverket av någon annan särskild orsak behövs för att assistera vid räddningsåtgärder.