Företagets skyldigheter om en produkt medför fara

Om en produkt inte uppfyller de krav som ställts på den i lagstiftningen och medför fara för hälsa, säkerhet eller miljö, ska företaget:

  • omedelbart sluta saluföra produkten och vid behov dra bort produkten från marknaden, dvs. från alla steg i distributionskedjan

  • utan dröjsmål anmäla den produkt som medför fara och de åtgärder som förknippas med den till Tukes. Företaget kan lämna in sin anmälan på en blankett som finns på Tukes webbplats. Anmälan kan skickas till adressen kirjaamo (at) tukes.fi.

  • lämna in en anmälan om den produkt som medför fara och de åtgärder som hänför sig till den till de behöriga myndigheterna i de EU- och EES-länder där produkten har saluförts. Anmälan kan lämnas in t.ex. via systemet Business Gateway.
  • om produkterna medför allvarlig fara, samla in produkterna från konsumenterna och andra slutanvändare och informera distributörer, konsumenter som redan köpt produkten och andra slutanvändare om saken.

En allvarlig fara förutsätter att man snabbt vidtar åtgärder även i de fall däreffekterna inte är omedelbara. Återkallelse kan gälla produkter för både konsument- och yrkesbruk.