Företagets skyldigheter om en produkt medför fara

Om en produkt inte uppfyller de krav som ställts på den i lagstiftningen och medför fara för hälsa, säkerhet eller miljö, ska företaget:

  • omedelbart sluta saluföra produkten och vid behov dra bort produkten från marknaden, dvs. från alla steg i distributionskedjan

  • utan dröjsmål anmäla den produkt som medför fara och de åtgärder som förknippas med den till Tukes. Fyll i blanketten och skicka den till adressen kirjaamo (at) tukes.fi, och samarbeta med Tukes.

  • om företaget har exporterat produkten till andra EU- eller EES-länder: lämna in en anmälan genom Business Gateway till myndigheterna i de EU- och EES-länder där produkten har saluförts.

Produkter som medför allvarlig fara ska samlas in från konsumenterna och andra slutanvändare och distributörer, konsumenter som redan köpt produkten och andra slutanvändare ska informeras om saken. En allvarlig fara förutsätter att man snabbt vidtar åtgärder även i de fall däreffekterna inte är omedelbara. Återkallelsen kan avse produkter som är avsedda för konsument- eller yrkesbruk.

Informationskanaler

Om företaget har ett omfattande kundregister, är personlig kontakt det effektivaste och mest ändamålsenliga sättet att informera kunderna om återkallelsen. Om man kan nå alla konsumenter och slutanvändare genom personlig kontakt, behöver man inte lämna annan information om saken. Om personlig kontakt inte är möjlig ska företaget informera allmänheten om saken på ett effektivt sätt.

De mest effektiva kanalerna är de som ger företaget de bästa förutsättningarna att nå sina kunder. Effektiviteten varierar bl.a. enligt de medier som företagets kunder följer och enligt produktens målgrupp. Information om återkallelser kan ges bl.a. genom följande kanaler:

  • elektroniska medier
  • sociala medier
  • webbplatser
  • nyhetsbrev och andra publikationer
  • butiker
  • tidningar och gratistidningar
  • special- och yrkestidningar.

Utgångspunkten är att man ska informera om en återkallelse på företagets webbplats och i de butiker där produkten har saluförts. Informationen ska placeras så att den är väl synlig. Informationen ska ges tillräckligt länge. Ett företag med flera återförsäljare bör dra nytta av återförsäljarnas lokalkännedom då de väljer kanalerna.

Vid elektronisk information är det viktigt att informationen är väl synlig för läsarna. Man kan även publicera ett pressmeddelande om återkallelsen. Om företaget inte kan begränsa det område där produkten saluförs, ska man informera om återkallelsen nationellt. Om produkten har saluforts på tvåspråkiga områden ska informationen ges på finska och svenska.

Tukes publicerar uppgifter om produkter som inte överensstämmer med kraven och om farliga produkter i marknadsövervakningsregistret (på finska). Uppgifterna i registret är offentliga. Tukes anmäler farliga produkter till myndigheterna i andra länder genom Safety Gate system. EU-kommissionen publicerar anmälningarna på sin Safety Gate webbplats.

Tukes anmäler uppgifterna om farliga produkter även till EU:s marknadsövervakningsmyndighets ICSMS-system vars syfte är att förbättra informationsutbytet och övervakningen i Europa.

Kommunikationsplan för återkallelser

Vid återkallelser är det viktigt både för människornas säkerhet och företagets rykte att man genomför återkallelsen snabbt och effektivt. En kommunikationsplan är ett bra verktyg för företaget för effektivt genomförande av återkallelser. En välupprättad kommunikationsplan hjälper företaget att genomföra återkallelser snabbt och omfattande. Kommunikationsplanen innehåller bl.a. informationskanalerna, tidtabellen och de uppgifter som ska lämnas (utkast till anmälan).

I kommunikationsplanen kan företaget beskriva hur det följer upp genomförandet av återkallelsen och anmälningarnas täckning. Företaget kan t.ex. följa upp kundkontakter, mängden produkter som återsänts, besök på webbplatsen samt publiceringar, delningar och besök på sociala medier.

I kommunikationsplanen inkluderas de centrala parterna, t.ex. kundtjänst och återförsäljare, och dessa hålls informerade så att de vid behov kan svara på kundernas frågor.

Tukes övervakar de förverkligade återkallelser riskbaserat. Vid behov kan Tukes även ge specifika anvisningar om hur återkallelse av produkter ska kommuniceras till konsumenterna.