Användning och bortskaffande av tryckimpregnerat trä

Användningen av tryckimpregnerat trä begränsas för att skydda miljön och hälsan. Den som köper trävaror ska få med sig bruksanvisning för impregnerat trä från byggmaterialaffären, där det anges användningsobjekt för trävarorna och avfallshanteringen.

Begränsningar i användningen av tryckimpregnerat trä

 • Tryckimpregnerat trä som klassificerats i användningskategorierna 3 eller 4, motsvarar NTR AB eller NTR A, är avsett för utomhusbruk och får inte användas inomhus.
 • Impregnerade trävaror får inte komma i kontakt med livsmedel eller dricksvatten.
 • Impregnerat trä får inte användas i hyllkonstruktioner i jordkällare eller i brunnslock.

Kom ihåg detta när du hanterar impregnerat trä:

 • Använd skyddshandskar och andningsskydd när du bearbetar impregnerat trä.
 • Undvik att slipa eller hyvla träet.
 • Samla in sågspånet och annat träavfall och för det till separat uppsamling vid avfallsstationen.
 • Bränn inte tryckimpregnerat trä i en öppen spis, bastu eller utegrill, eftersom giftiga föreningar kan bildas vid förbränningen.

Sågvaror innehåller numera inte arsenik eller kreosot

Tidigare användes så kallade saltbaserade impregneringsmedel, det vill säga tryckimpregneringsmedel som innehåller krom, arsenik och koppar (CCA) samt kreosot för att skydda tryckimpregnerade sågvaror. Numera innehåller impregnerat trä som säljs som sågvaror inte krom eller arsenik. Arsenik användes till att impregnera trä ända fram till början av 2000-talet.

Allt tryckimpregnerat träavfall ska föras till separat uppsamling

Kom ihåg detta, när du river gamla konstruktioner av impregnerat trä:

 • Arsenikimpregnerat träavfall är farligt avfall.
 • Privata konsumenter kan föra små mängder träavfall till byggvaruaffärernas insamlingsflak. Återvinningsbolaget Demolite Oy, som industrin frivilligt har grundat ansvarar för tömningen av uppsamlingsplatserna.
 • Stora mängder och de mängder som kommer från industrin eller företagar ska föras till separat uppsamling vid avfallsstationerna.
 • Impregnerat trä får inte brännas i hushåll.

Frågor och svar

 • Kan järnvägssyllar och elstolpar användas i gårdsanläggningar?

  Kreosotimpregnerade järnvägssyllar har inte fått användas efter år 1996 på gårdsplaner och rekreationsområden och de får inte heller överlåtas åt konsumenter. Det har varit förbjudet att överlåta arsenikhaltiga CCA-impregnerade elstolpar till konsumenter sedan juni 2004.

  Gamla impregnerade järnvägssyllar och elstolpar får inte användas på bostadsområden, i hushållskonstruktioner eller i trädgårdsmöbler, inte heller i andra objekt där hudkontakt är möjlig.

  Tidigare såldes järnvägssyllar och el- eller telefonstolpar som tagits ur bruk fritt och de användes allmänt i gårdsanläggningar, i terrasseringar, stängsel, trappor och sandlådor.

  Gamla konstruktioner som byggts före 1996 av kreosotsyllar och som finns på gårdsplanen eller konstruktioner som byggts av elstolpar före 2004 har vanligtvis fått lämnas kvar om de inte medför olägenheter för invånarna i området eller för miljön.

  Myndigheterna har dock i allmänhet uppmanat avlägsnande

  • konstruktioner i närheten av trädgårdsland, eftersom cancerframkallande verksamma ämnen löser sig och går in i marken och den här vägen t.ex. i näringsväxter, brunnsvatten eller sanden i sandlådor.
  • objekt som kan komma i kontakt med bar hud.

  Om du avlägsnar sådana gamla konstruktioner från gårdsplanen, ska du använda andningsskydd när du arbetar och föra det avlägsnade trävarorna till separat uppsamling för impregnerat trä vid avfallsstationen.