Användning och bortskaffande av tryckimpregnerat trä

Användningen av tryckimpregnerat trä begränsas för att skydda miljön och hälsan. 

Begränsningar i användningen av tryckimpregnerat trä

  • Tryckimpregnerat trä som klassificerats i användningskategorierna 3 eller 4, motsvarar NTR AB eller NTR A, är avsett för utomhusbruk och får inte användas inomhus.
  • Impregnerade trävaror får inte komma i kontakt med livsmedel eller dricksvatten.
  • Impregnerat trä får inte användas i hyllkonstruktioner i jordkällare eller i brunnslock.

Kom ihåg detta när du hanterar impregnerat trä:

  • Använd skyddshandskar och andningsskydd när du bearbetar impregnerat trä.
  • Undvik att slipa eller hyvla träet.
  • Samla in sågspånet och annat träavfall och för det till separat uppsamling vid avfallsstationen.
  • Bränn inte tryckimpregnerat trä i en öppen spis, bastu eller utegrill, eftersom giftiga föreningar kan bildas vid förbränningen.

Sågvaror innehåller numera inte arsenik eller kreosot

Tidigare användes så kallade saltbaserade impregneringsmedel, det vill säga tryckimpregneringsmedel som innehåller krom, arsenik och koppar (CCA) samt kreosot för att skydda tryckimpregnerade sågvaror. Numera innehåller impregnerat trä som säljs som sågvaror inte krom eller arsenik. Arsenik användes till att impregnera trä ända fram till början av 2000-talet.

Allt tryckimpregnerat träavfall ska föras till separat uppsamling

Kom ihåg detta, när du river gamla konstruktioner av impregnerat trä:

  • Arsenikimpregnerat träavfall är farligt avfall.
  • Impregnerad träavfall ska föras till separat uppsamling vid avfallsstationerna.
  • Impregnerat trä får inte brännas i hushåll.