Tukes verksamhetsprinciper

Tukes arbete styrs av följande principer och relaterade tillvägagångssätt:

Vi främjar säkerhet och tillförlitlighet

Vi ger vägledning och betonar samarbete. Vi erbjuder rådgivning, handledning och god praxis. Vi kommunicerar öppet, mångsidigt och aktivt. Vid behov ingriper vi i missförhållanden.

Vi verkar enligt principerna för god förvaltning

Vi agerar konsekvent och förutsägbart. Vi behandlar våra kunder lika. Våra åtgärder är sakliga och motiverade och står i proportion till hur allvarlig frågan är.

Vi vill vara så effektiva som möjligt

Vi inriktar vår verksamhet på ett riskbaserat sätt och fokuserar på områden och metoder som har den största möjliga effektiviteten. Vi förutser och reagerar på förändringar inom våra verksamhetsområden och i samhället.

Vår verksamhet är transparent och tillförlitlig

Vi kommunicerar aktivt, tydligt och pragmatiskt om våra tillsynsobservationer och vår egen verksamhet. Vi följer och förbättrar kvaliteten på vår verksamhet. Vi samlar in respons från kunder och intressentgrupper.

Vår verksamhet baserar sig på information och stark sakkunskap

Vi baserar vår verksamhet på fakta. Vi använder oss av ett brett spektrum av information, förhåller oss sunt kritiska till informationskällor och dokumenterar saker omsorgsfullt. Vi främjar våra experters kompetens.