Bekämpning av gnagare hemma och i stugan

Möss och råttor hör till de mest bekämpade djuren i bostäder, sommarstugor och uthus. De orsakar olägenheter genom att smutsa ner utrymmen och livsmedel med sin avföring samt skadar byggnader och saker. 

Råd om förebyggande av skador och bekämpning av gnagare

I arbetet med att förebygga skador orsakade av gnagare är det viktigt att hålla utrymmen rena, göra sig av med gnagarnas näringskällor och förhindra deras tillträde till byggnader. Tänk åtminstone på följande:

 • Täpp till alla springor som gnagare kan använda för att ta sig in i hus. Du kan också använda ett tillräckligt finmaskigt nät för att förhindra det. En mus behöver bara ett fingerstort hål för att ta sig in i en byggnad!
 • Möss är skickliga klättrare. Se till att de inte kan ta sig till byggnadens övre delar till exempel via elledningar.
 • Håll miljön runt byggnaderna ren. Gnagare gömmer sig tillexempel i bräd- och lövhögar.
 • Släng avfall i behållare med lock.
 • Förvara livsmedel och djurfoder så att gnagare inte kommer åt dem.
 • Frön som faller ner från fågelbord lockar till sig gnagare. Håll matställena rena och använd matningssystem som gnagare inte kommer åt.
 • Om det förebyggande arbetet inte hjälper kan du använda dödsfällor för gnagare. Placera fällan så att den inte skadar andra djur.
 • Tukes rekommenderar att man prioriterar att använda dödsfällor. Fällor som begär levande kan endast användas av personer som kan döda djuret så snabbt och smärtfritt som möjligt (32 § i djurskyddslagen). Levande fällor måste kontrolleras dagligen. Tukes rekommenderar inte släpp av gnagare, åtminstone i stadsområden.
 • Man kan inte använda självhäftande fällor i Finland för att kontrollera gnagare.
 • Som sista utväg kan man använda rodenticider för att bekämpa gnagare.
   

Vad är rodenticider?

Rodenticider används för att bekämpa möss och råttor. De flesta rodenticider är antikoagulanter, som förhindrar blodet från att koagulera genom att påverka K-vitaminproduktionen. Till följd av koaguleringsstörningen dör gnagarna i inre blödningar cirka en vecka efter att de ätit av giftet. Alfakloralos är en snabbverkande gift som dödar möss inom ett par timme efter att de har ätit giftet.

Rodenticider är också giftiga för människor, speciellt barn, samt för andra däggdjur och fåglar. Förgiftning sker i huvudsak genom munnen eller huden. Var försiktig när du hanterar gift. Använd skyddshandskar och placera giftet utom räckhåll för barn och andra djur.

Andra djur kan exponeras för gifter genom att själva äta rodenticider eller gnagare som fått i sig giftet. Det finns ett antal kattförgiftningar orsakade av alfakloralos. Antikoagulantgiftrester har ofta hittats i Finland i berguvar, kattugglor, kråkfåglar, rävar, mårdhundar och mårddjur. De flesta rodenticider är mycket hållbara föreningar som utsöndras långsamt ur gnagarnas organ.

Kontakta omedelbart Giftinformationscentralen, om du har exponerats till rodenticider

Om rodenticider används enligt bruksanvisningen finns det ingen risk för förgiftning. Om man råkar få i sig rodenticider kan det leda till förgiftning. Man tillsätter bittra ämnen i rodenticider för att det ska smaka illa så att barn inte får i sig det. Man har också tillsatt färgämnen i rodenticider för att lättare upptäcka om barn eller husdjur förgiftas. Om du så mycket som misstänker förgiftning, kontakta omedelbart Giftinformationscentralen (0800 147 111) eller sök läkarvård och visa förpackningen med rodenticider.

Om en husdjur har ätit rodenticider eller en förgiftad gnagare, kontakta veterinären.

Hur ska rodenticider användas?

Att använda gift är det sista alternativet för att bekämpa gnagare. Var uppmärksam på åtminstone följande saker:

 • Konsumenter har bara tillgång till gifter som är avsedda för att bekämpa möss.
 • Gifterna är förpackade i färdiga lådor och får bara användas inomhus.
 • Det finns inga rodenticider som är godkända för konsumentbruk för att bekämpa råttor. Råttor måste avlägsnas genom fällor. Om det inte går, ta kontakt med ett företag som bekämpar skadedjur.
 • Läs bruksanvisningarna noggrant och följ dem.
 • Placera lådorna med lockbeten så att barn och husdjur inte kommer i kontakt med dem.
 • Efter förgiftningsperioden ska du samla in lockbetena och förstöra dem som farligt avfall. Gifterna får inte användas kontinuerligt. Om du inte blir av med mössen, ta kontakt med ett företag som bekämpar skadedjur.
 • Sök och samla in döda gnagare och lockbeten som de flyttat på under bekämpningen. Placera döda gnagare i ett avfallskärl med lock, så att andra djur inte kommer åt dem.
 • Använd skyddshandskar när du hanterar döda gnagare, gifter och giftlådor.