Byggprodukter

En byggprodukt är en produkt eller en produktsats som är installerade som en bestående permanent del av ett byggnadsverk och som påverkar de grundläggande och väsentliga tekniska kraven för byggnadsverket i fråga. De väsentliga tekniska kraven fastställs i markanvändnings- och bygglagen och de förordningar som utfärdats med stöd av den.

Ansvaret för att byggprodukter som säljs är säkra och överensstämmer med kraven ligger hos tillverkaren, importören, ett tillverkarens representant av tillverkaren eller en leverantör av distributionstjänster. Distributören (säljaren) har skyldigheter för att säkerställa att produkten uppfyller kraven. 

EU:s byggproduktförordning gäller följande byggprodukter

  • produkter för vilka det finns en harmoniserad produktstandard eller 
  • produkter för vilka tillverkaren har ansökt om en europeisk teknisk bedömning (ETA). 

Om produkten inte omfattas av tillämpningsområdet för EU:s byggproduktbestämmelse, framgår de gällande kraven av markanvändnings- och bygglagen och de förordningar som utfärdats med stöd av den. För vissa byggprodukter har miljöministeriet genom en förordning föreskrivit om väsentliga tekniska krav som ska uppfyllas.

Lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter (954/2012) beskriver godkännandeförfaranden för byggprodukter som används inom byggandet när byggprodukten inte omfattas av tillämpningsområdet för EU:s byggproduktförordning. 

Byggprodukterna kan även omfattas av krav i andra EU-direktiv.

Tillverkaren ska alltid ta reda på alla krav som gäller produkten. Mer information om produkters överensstämmelse med kraven

Så här övervakar Tukes byggprodukter

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är marknadskontrollmyndighet för byggprodukter. Marknadskontrollen görs riskbaserat. Tukes övervakar inte byggandet eller användningen av byggprodukter.  Mer information om den marknadskontroll som Tukes utför.