Elinstallationer i bastu

Vid elinstallation i bastu iakttas kraven i elinstallationsstandarden SFS 6000 del 7-703. Kraven i standardserien SFS 6000 gäller inte s.k. färdiga bastur som kan installeras till exempel i badrum eller även andra utrymmen. För sådana bastur finns en egen produktstandard som tillämpas vid tillverkningen av dem.

I en bastu utsätts elektriska installationer för hög temperatur, stark luftfuktighet och stänkande vatten. Därför har särskilda krav ställts på installationer i bastur och de installationstillbehör som ska användas, t.ex. vad gäller den nödvändiga kapslingsklassen och värmebeständigheten samt de installationsplatser som är tillåtna för elektrisk utrustning.

Skyddsavstånd i bastu

Placeringen av elmateriel i bastun har begränsats med hjälp av områdesdefinitionerna 1, 2 och 3 beroende på den troliga temperaturen i bastun.

Ytor som visas från sidan. Område 1 sträcker sig en halv meter till sidorna av kaminen och från toppen till taket, område 2 sträcker sig en meter från golvet och uppåt, resten av utrymmet är område 3.

Områden avbildade från ovan. Zon 1 sträcker sig en halv meter till kaminens sidor.

  • I område 1 får endast utrustning som hör till bastuaggregatet och dess användning installeras.
  • Det finns inga särskilda krav på utrustningens värmebeständighet i område 2. Dock ska hänsyn tas till den temperatur som sannolikt kan uppstå vid installationsstället, t.ex. vid installation av utrustning i bastun ovanför bastuugnens överyta.
  • Värmebeständigheten hos elektrisk utrustning som installeras i område 3 ska vara minst 125oC och värmebeständigheten hos ledningar minst 170oC.

Om det finns en dusch i bastun gäller även kraven för badrum, såsom de områdesbegränsningar som duschen orsakar.

Elinstallationer i bastu

Vid elinstallationer i bastu ska installationsanvisningarna för alla anordningar som ska monteras följas noggrant. Alla konventionella kablar ska vara placerade på värmeisoleringens kalla sida. Värmebeständiga kablar kan vid behov även placeras på isoleringens varma sida.

Det bör observeras att till exempel alla belysningsarmaturer inte klarar av bastuns hetta, även om de annars har tillräckligt hög kapslingsklass för ett fuktigt utrymme. Enligt installationsstandarden ska t.ex. belysningsarmaturer som monteras i bastutak ha en värmebeständighet på minst 125oC och kablarna 170oC. Även med beaktande av detta får inget annat än de anordningar som är kopplade till bastuaggregatet installeras i område 1 ovanför aggregatet. En LED-lampa får till exempel inte monteras ovanför bastuaggregatet, utan om man vill ha ljus uppifrån ska man använda till exempel en ljusfiber där själva ljuskällan finns någon annanstans.

Bastun får inte vara försedd med eluttag eller separata strömbrytare. I bastuaggregatet kan som en fast strukturell del finnas manöverbrytare såsom termostat och timer, men t.ex. strömbrytaren till bastubelysningen ska vara placerad utanför basturummet. 

Alla elinstallationer i bastun, med undantag av bastuaggregat och anordningar som hör till aggregatet, ska skyddas ytterligare med en 30 mA jordfelsbrytare. Kravet har gällt för nya installationer sedan installationsstandarden publicerades 2007. Inkapslingsklassen för all elektrisk utrustning i bastun ska vara stänksäker, minst IP24.

Vid placering av bastuaggregat, oavsett om det är elektriskt eller vedeldat, ska tillverkarens anvisningar följas. Det bör särskilt noteras att de skyddsavstånd till brinnande konstruktioner som anges i monteringsanvisningen för bastuugnen inte kan minskas, t.ex. genom användning av brandskyddsskivor eller liknande. 

Vissa elektriska aggregat styrs av en separat termostat, som absolut måste installeras på den plats som anges i installationsanvisningen, tillräckligt långt från friskluftsventilen. Bastuaggregatets anslutningskabel ska vara en gummikabel eller motsvarande. Om monteringsanvisningen eller monteringsförhållandena kräver det ska kabeln vara värmebeständig. Om bastuaggregatet har en separat styrenhet placeras den vanligtvis utanför bastu- och tvättrummen i ett torrt utrymme. 

Fjärrstyrning av bastuaggregat

Vissa bastuaggregat kan också styras med fjärrkontroll, till exempel med hjälp av en smartphone. När fjärrstyrning används ska man noggrant bekanta sig med tillverkarens bruksanvisning och alltid kontrollera situationen i basturummet innan man slår på bastuaggregatet. Faran med fjärrstyrning ligger i att man kan ha glömt brännbart material, till exempel tvätt eller tvättfat, på eller i närheten av bastuaggregatet. Standarden för bastuaggregat kräver därför att alla privata bastubadrum inspekteras innan bastuaggregatet slås på. I vissa fall kan tillverkaren av bastuaggregatet kräva att bastudörren är försedd med en omkopplare som slår av fjärrstyrningen när bastudörren öppnas.