Ansökan om tillstånd och anmälan om ändringar

Ansökan om flytgastillstånd (nytt tillstånd)

Flytgastillstånd ansöks i e-tjänsten. Välj "Jag ansöker om kemikaliesäkerhetstillstånd för ett nytt objekt". Fullmakt som behövs för en ansökan om flytgastillstånd: Ansökan om flytgastillstånd – Suomi.fi.

Fyll i tillståndsansökan i e-tjänsten. Beskriv det centrala innehållet i ansökan i fälten i ansökan. Vid behov kan du hänvisa till bilagor, men varje fält ska innehålla en beskrivning av saken på ett sådant sätt att man kan få en uppfattning om saken även utan en bilaga. Närmare instruktioner för varje fält hittar du genom att klicka på frågeteckenssymbolen. Fyll bara i uppgifter som är offentliga i fälten i ansökan. Om det är nödvändigt att lämna konfidentiell information i en ansökan, lägg då till denna information i bilagorna. Om en bilaga innehåller konfidentiell information, lägg till ordet "KONFIDENTIELL" i namnet på den bilagan.

Frågor som ska beaktas i en ansökan om flytgas

 • Allmän beskrivning av verksamheten: Om användningen av annat bränsle ersätts med flytgas, till exempel naturgas eller olja, beskriv i ansökan om det bränsle som tidigare använts blir reserv eller om det helt och hållet tas ur bruk när flytgasen tas i bruk.
 • Kemikalier: 
  • Lägg till kemikalieförteckningen i KemiDigi. Närmare anvisningar om hur KemiDigi ska tas i bruk och vilka fullmakter som krävs finns på KemiDigis förstasida. Kom ihåg att till slut sätta kemikalieförteckningen i "Färdig"-status så att den visas i KemiDigi även för myndigheterna. Närmare anvisningar om hur du gör upp kemikalieförteckningen finns på KemiDigis förstasida när du är inloggad. OBS! Mängden flytgas beräknas alltid enligt följande: 1 m3 = 0,5 t flytgas.
  • Om en anläggning förutom flytgas behandlar och upplagrar andra kemikalier som klassificeras som farliga, ska följande beaktas:
   • Om en anmälan om andra kemikalier som klassificeras som farliga har gjorts till räddningsverket (liten hantering och upplagring av farliga kemikalier), lägg till räddningsverkets beslut som bilaga till ansökan.
   • Om det inte finns något beslut av räddningsverket om andra kemikalier i anläggningen, ska kemikalierna beaktas i ansökan utöver flytgasen.
  • Om anläggningen inte utöver flytgasen har andra kemikalier som ska klassificeras som farliga, ange detta i ansökan, till exempel i punkten "Allmän beskrivning av verksamheten". 
 • Bilagor till ansökan:
  • För hörande- och utlåtandefasen krävs alltid::
   • Kemikalieförteckning (KemiDigi)
   • Plankarta och planbestämmelser
   • Kartan ska visa området runt anläggningen i en radie om minst 2 km (bl.a. närmaste skolor, daghem, vårdinrättningar, bostadsområden). Avstånden till dessa objekt ska antecknas på kartan.
   • En planritning eller annan tydlig layoutbild av verksamhetsstället, där det framgår hur verksamheten är placerad i området (bl.a. behållare, förångare, rörsystem, förbrukningsapparater, tankbils lossningsplats, trafikleder, räddningsverkets ankomstriktningar, parkeringsområden, avlopp och fördjupningar, kraftledningar, höga konstruktioner som kan medföra fara för flytgasanordningen om de välter)
   • En karta som visar verkningsområden vid en olycka och vilka objekt som finns på verkningsområdet
   • Riskbedömning
   • Ritningar över zonklassificering
   • Intern räddningsplan, minst en preliminär plan där flytgas beaktas  (se på finska Tukes-ohje 8/2015)
  • Under hörande- och utlåtandefasen behövs dessutom, om dessa frågor gäller ifrågavarande anläggning:
   • En karta över närbeläget grundvattenområde, naturreservat, fornminnen, skyddade byggnader m.m.
   • Dokument om verksamhetsprinciper
   • Säkerhetsrapport
   • Räddningsverkets beslut om andra kemikalier
  • Följande bilagor behövs innan tillståndsbeslutet meddelas. Dessa bilagor bör helst lämnas in genast i början, men kan också lämnas in senare om de inte ännu finns tillgängliga när tillståndsansökan lämnas in:

När ansökan innehåller tillräckliga uppgifter begär Tukes utlåtanden om ansökan av räddningsverket och NTM-centralen samt vid behov av andra instanser (t.ex. kommunen). Därtill kungörs ansökan, varvid den berörda allmänheten har möjlighet att lägga fram anmärkningar i ärendet. Kungörelsen och ansökan publiceras på Tukes webbplats: Industriell hantering av kemikalier och gaser (på finska). Dessutom publiceras kungörelsen på kommunens webbplats och ett meddelande om kungörelsen publiceras i lokaltidningen. I fråga om avgivna utlåtanden och åsikter begärs vid behov bemötande av den som ansöker om tillstånd. När tillståndsprocessen framskrider kan kompletteringar och tilläggsutredningar begäras till ansökan. Begäran om komplettering, kompletterande information och bemötande skickas till den som ansöker om tillstånd i e-tjänsten. 

När Tukes har tillgång till alla uppgifter som behövs för tillståndsbeslutet, ger Tukes ett beslut i ärendet. Beslutet skickas i e-tjänsten. Ofta finns det villkor i beslutet som måste uppfyllas innan en anläggning tas i bruk. En anläggning får inte tas i bruk förrän ett godkänt besiktningsorgan eller Tukes har utfört en ibruktagningsbesiktning vid anläggningen. 

Målsatt behandlingstid för tillståndet är 8 månader. En välskriven ansökan kan förkorta handläggningstiden. För behandlingen av ett tillstånd faktureras en avgift enligt Tukes prislista.


Inlämnande av ändringsanmälan eller ändringstillstånd (ändring i flytgasanordning)

Om anläggningen redan har tillstånd till omfattande hantering och upplagring av flytgas och anläggningen genomgår ändringar, kan ändringen förutsätta att en ändringsanmälan eller ansökan om ändringstillstånd lämnas till Tukes. Här finns exempel på olika ändringar som måste anmälas till Tukes.

Ändringsanmälan och ansökan om ändringstillstånd görs i e-tjänsten. Välj ”Jag söker ändring i ett befintligt tillstånd”. För en ansökan om tillstånd för flytgasanläggning krävs en fullmakt (Suomi.fi). Ändring söks alltid på samma blankett oberoende av om det är fråga om ett ändringstillstånd eller en ändringsanmälan. Tukes fattar beslut om huruvida ändringen ska behandlas som ett tillstånd eller en anmälan. Ändringstillstånd förutsätter hörande och behandlingstiden är då längre. I övrigt framskrider behandlingen både för tillståndet och för anmälan på samma sätt. 

Fyll i blanketten i e-tjänsten. Beskriv det centrala innehållet i ansökan i fälten i ansökan. Vid behov kan du hänvisa till bilagor, men varje fält ska innehålla en beskrivning av saken på ett sådant sätt att man kan få en uppfattning om saken även utan en bilaga. Närmare instruktioner för varje fält hittar du genom att klicka på frågeteckenssymbolen. Fyll bara i uppgifter som är offentliga i fälten i ansökan. Om det är nödvändigt att lämna konfidentiell information i en ansökan, lägg då till denna information i bilagorna. Om en bilaga innehåller konfidentiell information, lägg till ordet "KONFIDENTIELL" i namnet på den bilagan.

Frågor som ska beaktas i ändringsanmälan och ändringstillståndet

 • Allmän beskrivning av verksamheten: Beskriv tydligt vad som ändras i anläggningen (vad som är nytt, vad kvarstår och vad försvinner).
 • Kemikalier: Uppdatera kemikalieförteckningen i KemiDigi om mängden flytgas ändras. Närmare anvisningar om hur KemiDigi ska tas i bruk och vilka fullmakter som krävs finns på KemiDigis förstasida. Kom ihåg att till slut sätta kemikalieförteckningen i "Färdig"-status så att den visas i KemiDigi även för myndigheterna. Närmare anvisningar om hur du gör upp kemikalieförteckningen finns på KemiDigis förstasida när du är inloggad. OBS! Mängden flytgas beräknas alltid enligt följande: 1 m3 = 0,5 t flytgas.
 • Verksamhetens placering: Om anläggningens plats ändras (t.ex. behållare eller förångare), bifoga en ritning som visar platsen för både den nya och den gamla anläggningen.
 • Riskbedömning: Oberoende av ändringen ska varje ansökan/anmälan innehålla en riskbedömning som visar vilka de viktigaste riskerna i samband med ändringen är och hur de hanteras (t.ex. en ändring av behållarens plats → säkerheten på den nya platsen bedöms).
 • Olyckors verkningsområden: Om de områden som påverkas av olyckor ändras (t.ex. platsen för behållaren ändras), beskriv de nya verkningsområdena av olyckor i ansökan.
 • Beredskap: Fyll i de delar som gäller ändringen. Bifoga som bilaga Bilaga till tillståndsansökan gällande flytgas (på finska). Fyll i bilagan till de delar som gäller ändringen (t.ex. ändring av behållare → fyll endast i behållarens andel om övriga uppgifter förblir oförändrade).

När ansökan/anmälan innehåller tillräckliga uppgifter begär Tukes utlåtanden om ansökan av vederbörliga instanser (t.ex. räddningsverket). Ändringstillståndet kungörs, varvid den berörda allmänheten har möjlighet att lägga fram anmärkningar i ärendet. Kungörelsen och ansökan publiceras på Tukes webbplats: Industriell hantering av kemikalier och gaser (på finska). Dessutom publiceras kungörelsen på kommunens webbplats och ett meddelande om kungörelsen publiceras i lokaltidningen. I fråga om avgivna utlåtanden och åsikter begärs vid behov bemötande av den som ansöker om tillstånd. När behandlingsprocessen framskrider kan kompletteringar och tilläggsutredningar begäras. Begäran om komplettering, kompletterande information och bemötande skickas till den som ansöker om tillstånd i e-tjänsten. 

När Tukes har tillgång till alla uppgifter som behövs för tillståndsbeslutet, ger Tukes ett beslut i ärendet. Beslutet skickas i e-tjänsten. Ofta finns det villkor i beslutet som måste uppfyllas innan ändringen tas i bruk. I beslutet fastställs om ändringen förutsätter en ibruktagningsbesiktning innan ändringen tas i bruk eller om ändringen kan tas i bruk när driftsövervakaren har konstaterat att villkoren i beslutet uppfylls.

Målsatt behandlingstid för ett ändringstillstånd är 8 månader, 3 månader för en ändringsanmälan. En välskriven ansökan kan förkorta handläggningstiden. För behandlingen faktureras en avgift enligt Tukes prislista.