CLP-förordningen

CLP-förordningen, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar publicerades i EU:s officiella tidning 31.12.2008. Efter detta har förordningen justerats och ändrats flera gånger om.

CLP-förordningen har ändrats bl.a. med följande tekniska anpassningar:

CLP-förordningen har ändrats med en bilaga om harmoniserade uppgifter om insatser in nödsituationer där människors hälsa hotas, tillämpning 1.1.2021:

Aktuell CLP-förordning

Här hittar du den nyaste konsoliderade versionen av CLP-förordningen:

Innehållsförteckning för CLP-förordningen

AVDELNING I ALLMÄNNA FRÅGOR
Artiklar 1–4
AVDELNING II FAROKLASSIFICERING
Artiklar 5–16
Kapitel 1 Identifiering och granskning av information
Kapitel 2

Utvärdering av faroinformation och beslut om klassificering

AVDELNING III FAROINFORMATION I FORM AV MÄRKNING
Artiklar 17–34
Kapitel 1 Märkningens innehåll
Kapitel 2 Märkning
AVDELNING IV FÖRPACKNING
Artikel 35
AVDELNING V HARMONISERING AV KLASSIFICERING OCH MÄRKNING AV ÄMNEN OCH KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSREGISTRET
Artiklar 36–42
AVDELNING VI BEHÖRIGA MYNDIGHETER OCH TILLSYN
Artiklar 43–47
AVDELNING VII ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER
Artiklar 48–62
BILAGA I KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSKRAV FÖR FARLIGA ÄMNEN OCH BLANDNINGAR
BILAGA II SÄRSKILDA REGLER FÖR MÄRKNING OCH FÖRPACKNING AV VISSA ÄMNEN OCH BLANDNINGAR
BILAGA III LISTA MED FAROANGIVELSER, KOMPLETTERANDE FAROINFORMATION OCH KOMPLETTERANDE MÄRKNING
BILAGA IV LISTA MED SKYDDSANGIVELSER
BILAGA V FAROPIKTOGRAM
BILAGA VI HARMONISERAD KLASSIFICERING OCH MÄRKNING AV VISSA FARLIGA ÄMNEN
BILAGA VII TABELL FÖR ÖVERSÄTTNING MELLAN KLASSIFICERING ENLIGT DIREKTIV 67/548/EEG OCH KLASSIFICERING ENLIGT DENNA FÖRORDNING
BILAGA VIII HARMONISERADE UPPGIFTER VID INSATSER I NÖDSITUATIONER DÄR MÄNNISKORS HÄLSA HOTAS OCH VID FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

 

Rådgivningstjänst

Tukes Kemikalierådgivning hjälper företag med tolkningen av REACH-förordningen och med identifieringen av skyldigheterna.

Avgiftsförordningen i anknytning till verkställandet av CLP-förordningen

Rättsfall på ECHA:s webbplats