Växtskyddsmedel 

Växtskyddsmedel används inom jord- och skogsbruk samt trädgårdsodling för att skydda växter och växtprodukter från växtskadegörare. I Finland får man endast sälja och använda växtskyddsmedel som är godkända av Tukes.

Tukes besluter om villkoren för användning av preparat och för register över godkända växtskyddsmedel. 

Du kan inte självständigt importera bekämpningsmedel för egen användning utan godkändning från Tukes.

Kasvintuhoojia ja kasveja, kuva: Luke.

Med växtskyddsmedel avses preparat som används för att:

 • skydda växter och växtprodukter från växtskadegörare, dvs. skadedjur och växtsjukdomar
 • förstöra oönskade växter eller växtdelar eller förhindra skadlig tillväxt av växter, dvs. bekämpningsmedel mot ogräs
 • påverka växters livsprocesser på annat sätt än som näring, dvs. tillväxtregulatorer
 • påverka växtprodukters hållbarhet, i den mån dessa ämnen och preparat inte omfattas av särskilda bestämmelser om tillsatsämnen för livsmedel.

Säker användning av växtskyddsmedel

Använd växtskyddsmedel säkert enligt preparatets försäljningsemballage. Säker användning av växtskyddsmedel förebygger negativa konsekvenser av växtskyddsmedel för hälsan och miljön. Anvisningarna baserar sig på heltäckande bedömning av hälso- och miljörisker. 

Växtskyddsmedel kräver godkännande

Växtskyddsmedel ska godkännas i varje EU-land där man vill använda dem. I Finland godkänns preparat nationellt av Tukes. Förutsättningen för godkännande av preparat är att användningen är säker för hälsan och miljön. Det verksamma ämnet i ett preparat ska vara godkänt i EU. Växtskyddsmedlens verksamma ämnen bedöms och godkänns centraliserat i EU. 

Avgifter

Ansökningsavgifter, se E-tjänster/Tukes prislista

Checklista för den som ansöker om tillstånd

Du kan ansöka om tillstånd för preparat, om dess verksamma ämne är godkänt i EU. 

 • Riskbedömning och godkännande av verksamma ämnen

Kontrollera typ av tillstånd.

 • Tillstånd enligt zonutvärdering: om preparatet ännu inte har godkänts för EU:s norra zon i Norden eller Baltikum.
 • Ömsesidigt godkännande: på basis av en annan medlemsstats beslut om samma preparat och samma användningsändamål
 • Jämförande utvärdering om preparatet innehåller verksamt ämne som ska ersättas
 • Tillstånd för parallellpreparat: om du vill sälja eller själv använda ett preparat från ett annat EU-land. Förutsättningen är att Finland har godkänt ett preparat med samma sammansättning.
 • Förnyelse av tillstånd
 • Utvidgning av användning och utvidgning till användning i liten omfattning (minor use)
 • Övriga ändringar av tillstånd
 • Dispens för nödsituationer på växtskyddsområdet - om inget preparat har godkänts i Finland för bekämpning av skadegörare.
 • Försöksverksamhetstillstånd om Tukes ännu inte har godkänt preparatet men man vill utreda preparatets användbarhet i finska odlingsförhållanden
 • Officiellt godkännande av anstalter som testar växtskyddsmedels biologiska effektivitet och användbarhet (GEP = Good Experimental Practice)
 • Skicka ansökan inklusive material till Tukes på ppp (at) tukes.fi.  

Växtskyddsförordningen och lagen om växtskyddsmedel

Om godkännande av växtskyddsmedel föreskrivs i EU-förordningen om utsläppande av växtskyddsmedel på EU-marknaden. Syftet med lagen om växtskyddsmedel är att säkerställa att växtskyddsmedel används på ett korrekt och hållbart sätt. Lagen verkställer Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel. 

Om du använder växtskyddsmedel i ditt yrke

1. Använd endast växtskyddsmedel som godkänts av Tukes.

2. Iaktta bruksanvisningarna.

3. Avlägg växtskyddsexamen.

4. Testa växtskyddssprutan.
Inspektera spruttyper som ska testas.

5. Använder växtskyddsmedel omsorgsfullt.
Minska de hälso- och miljörisker som användningen innebär.