Växtskyddsmedelsregistret 

Registeruppdateringar är på paus från och med den 15.10.2020. Växtskyddsmedelsregistret kan fortfarande användas som vanligt.

Information om nya godkända preparat och ändringar av tillstånd som gjorts under uppdateringspausen finns på Tukes webbplats.

Mer information om uppdateringspausen: Växtskyddsmedelsregistret och biocidregistret flyttas till KemiDigi, informationsuppdateringar upphör den 15 oktober.

Växtskyddsmedelsregistret innehåller väsentlig information om preparat, som i Finland godkänts som växtskyddsmedel.  I registret finns också de försäljningsemballage som finns på preparatens förpackningar, vilka innehåller bruksanvisningar för preparaten.  Du får endast använda preparat som finns i växtskyddsmedelsregistret. 

 

Till växtskyddsmedelsregistret (på finska). 

Dispens som beviljats i nödsituationer relaterade till växtskydd finns inte i växtskyddsmedelsregistret, utan dessa uppgifter finns i en separat tabell. 

Du kan söka preparat i växtskyddsmedelsregistret med till exempel preparatets namn, registreringsnummer, produkttyp, verksamt ämne eller CAS-nummer. Du kan också söka vissa typer av preparat med sökord, till exempel preparat som godkänts för professionellt bruk med sökordet professionellt bruk.  

Grundläggande sökning av preparat 

 • Hur hittar jag en lista över alla i Finland godkända preparat i registret?
  • Välj ”Sök”.
 • Hur hittar jag ett visst preparat i registret?
  • Ange preparatets namn i fältet Sökord i Ordsökning
   • preparatets fullständiga namn, till exempel Karate Zeon-teknik eller
   • början på namnet och tecknet *, till exempel Karate* eller Karate Zeon* eller
   • ett helt ord i början av namnet, till exempel Karate .
 • Hur hittar jag ett preparat, vars namn har förändrats?
  • Till exempel namnet på preparatet Fungazil 100 SL har ändrats till Diabolo
  • Du kan söka efter preparatet med dess tidigare namn:
   • om du i fältet Sökord skriver Fungazil 100 SL hittar du preparatet med dess nya namn Diabolo.
   • det registrerade namnet på preparatet kan ändras, men dess fyrsiffriga registreringsnummer ändras inte. Du kan också söka efter preparat i registret med registreringsnumret.
 • Notera att du kan söka preparat även genom att ange preparatets namn i fältet Preparatets namn i avancerad sökning, men då
  • kan du inte söka efter preparatet med dess gamla namn
  • du ska söka preparatet med hela namnet, till exempel Karate Zeon-teknik med början av namnet och tecknet *, till exempel Karate*
  • du kan inte söka endast med namnets första ord, till exempel Karate.

Sökning av preparat som har avförts eller kommer att avföras

 • Hur hittar jag ett avförda preparat i registret?
  • Välj i Avancerad sökning ”Sök endast avförda preparat”.
  • Om avförda preparat finns det ingen annan information i registret än preparatets namn, registreringsnummer, preparatgrupp och avföringsdatum.
 • Hur söker jag efter preparat som kommer att avföras snart?
  • Välj i Avancerad sökning ”Sök endast preparat som kommer att avföras”.

Sök med sökord 

 • Hur kan jag söka preparat som godkänts för en viss gröda, till exempel sockerbeta?
  • Tänk efter i vilken form namnet på grödan kan ha nämnts i registret: sockerbeta, sockerbetans, sockerbetsodling etc.
  • Testa med att skriva en förkortning av namnet i fältet Sökord, till exempel sockerbet* .
  • Notera att sökresultatet även kan innehålla preparat vars användningsändamål till exempel innehåller omnämnandet: inte för sockerbeta ELLER preparat där det i punkten Godkänt användningsändamål inte nämns sockerbeta, men i vars användningsbegränsningar det till exempel nämns att preparatet inte får användas efter sockerbeta.
  • Eftersom sökresultatet i vissa fall även kan omfatta sådana preparat som inte godkänts för den gröda som angetts i sökordsfältet BÖR DU ALLTID KONTROLLERA I UPPGIFTERNA OM DE PREPARAT SOM INGÅR I SÖKRESULTATET ATT PREPARATET FAKTISKT KAN ANVÄNDAS FÖR DET ÄNDAMÅL SOM DU SÖKT.
 • Hur söker jag efter preparat som endast godkänts för professionellt bruk?
  • Skriv i fältet Sökord professionellt bruk
 • Hur söker jag efter preparat som är tillåtna för konsumentbruk?
  • Skriv i fältet Sökord konsumentbruk
 • Hur söker jag efter preparat som ska förvaras i låsta utrymmen?
  • Skriv i fältet Sökord P405. Skyddsfrasen P405 "Förvaras inlåst” anges enligt den nya CLP-förordningen för preparat som orsakar allvarlig hälsofara.
 • Hur söker jag efter preparat med tillstånd för användning i liten omfattning, dvs. minor use-tillstånd? 
  • Skriv i fältet Sökord minor use
 • Hur söker jag efter preparat som godkänts som parallellpreparat
  • Skriv i fältet Sökord parallellpreparat
 • Hur söker jag efter preparat som godkänts för betning?
  • Skriv i fältet Sökord betningsämne

Begränsningar av användningen på grundvattenområden

 • Hur söker jag efter preparat som får användas på grundvattenområden?
  • Välj nej i fältet Grundvattenbegränsning. Du får en lista över preparat som får användas på grundvattenområden.
  • Notera att sökresultatet endast omfattar de preparat för vars användning på grundvattenområden det inte finns några som helst begränsningar. Vissa preparat får användas på grundvattenområden, även om användningen begränsats under vissa omständigheter eller för vissa grödor. Exempel på sådana preparat är vissa glyfosatpreparat och en del bekämpningsmedel för sockerbeta. I informationen om respektive preparat i registret kan du kontrollera preparatets begränsningar.
 • Hur söker jag efter preparat vars användning har begränsats på grundvattenområden?
  • Välj ja i fältet Grundvattenbegränsning. Du får en lista över preparat, vars användning på grundvattenområden har begränsats på något sätt.
  • I informationen om respektive preparat i registret kan du kontrollera preparatets begränsningar.

Begränsningar av användningen under på varandra följande år

 • Hur söker jag efter preparat som får användas på varandra följande år?
  • Välj nej i fältet Begränsning av upprepad användning. Du får en lista över preparat, vars användning inte är begränsad under på varandra följande år.
  • Eftersom begränsningarna kan vara varierande och skräddarsydda för respektive preparat är sökresultatens listor riktgivande. KONTROLLERA ALLTID RESPEKTIVE PREPARATS BEGRÄNSNINGAR I REGISTRET FÖRE ANVÄNDNING.
 • Hur söker jag efter preparat som inte får användas på varandra följande år?
  • Välj ja i fältet Begränsning av upprepad användning. Du får en lista över preparat, vars användning är begränsad under på varandra följande år.
  • Kontrollera i informationen om preparatet hur användningen har begränsats.
  • Eftersom begränsningarna kan vara varierande och skräddarsydda för respektive preparat är sökresultatens listor riktgivande. KONTROLLERA ALLTID RESPEKTIVE PREPARATS BEGRÄNSNINGAR I REGISTRET FÖRE ANVÄNDNING.

Checklista

Om du inte hittar ett preparat i registret ska du kontrollera följande:

 • om preparatets namn har skrivits ut fullständigt, till exempel Karate Zeon-teknik eller förkortats med tecknet *, till exempel Karate Zeon*
 • har preparatet avförts ur registret: välj ’Sök endast avförda preparat’
 • om preparatets namn har ändrats – endast i fältet Sökord i registret kan du söka preparat med deras gamla namn
 • om preparatet har dispens; dispens finns inte i registret utan i en separat tabell (länk till sidan Nödsituationer på växtskyddsområdet)

Notera att det också säljs kombiförpackningar med två godkända preparat. Till exempel förpackningen med namnet Attribut Super innehåller två preparat: Sekator OD och Attribut 70 SG. Du hittar preparaten i registret genom att söka dem med namnet Sekator OD eller Attribut 70 SG men inte om du söker dem med kombiförpackningens namn Attribut Super.