Fabrikstillverkade eldstäder

Fabrikstillverkade eldstäder omfattas av tillämpningsområdet av förordningen om byggprodukter och deras överensstämmelse med kraven påvisas med en harmoniserad produktstandard och CE-märkningen.

Rökkanaler som ansluts till fabrikstillverkade eldstäder omfattas inte av tillämpningsområdet av lagen om anordningar inom räddningsväsendet. Lämpligheten av prefabricerade skorstenar och rökkanalprodukter för avsett bruksändamål påvisas med CE-märkning.

Fabrikstillverkade eldstäder är eldstäder som är avsedda att fast anslutas till en rökkanal, t.ex. spisar och bastuugnar, och som är avsedda att uppvärmas med fast bränsle.

De senaste förteckningarna över harmoniserade EN-standarder som gäller fabrikstillverkade eldstäder finns på webbplatsen hEN Helpdesk och hittas med avancerad sökning genom att som TC-grupp välja CEN/TC 295.