Dykflaskor

Dykflaskor och deras ventiler är tryckbärande anordningar. De ska besiktas regelbundet som tryckbärande anordningar.

Om överensstämmelse med gasflaskor för transport av andra gaser kan du läsa på TFÄ-sidorna.

Märkningar av dykflaskor

Flaskor för andningsapparater ska ha CE-märkning som tyder på överensstämmelse med kraven enligt lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016). Den ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som deltagit i bedömningen av överensstämmelse med kraven. CE-märkning är obligatorisk för flaskor som släppts ut på marknaden efter 29.5.2002. CE-märket på flaskan ska vara synligt, lättläst och outplånligt.

Gamla flaskor ska vara försedda med nummer eller märke för godkännande och märkning av konstruktions- eller ibruktagningsbesiktning av ett i Finland godkänt besiktningsorgan.

Flaskorna ska dessutom ha 

 • tillverkarens namn eller beteckning
 • tillverkningsår
 • tillverkningsnummer
 • tekniska uppgifter som säker användning förutsätter, såsom
  • högsta tillåtna fyllningstryck (bar)
  • provningstryck (bar)
  • vattenvolym (L)
  • märkning av ventilens gängor
  • tomvikt (kg).

Flaskorna ska vara försedda med märkning av periodisk besiktning, så kallad granskningsetikett och granskningsanteckning. 

Märkning av flaskventiler

Flaskventiler ska vara försedda med

 • tillverkarens namn eller beteckning
 • tillverkningsår
 • tekniska uppgifter som säker användning förutsätter, såsom tryckmärkning (högsta tillåtna fyllningstryck, bar) och märkning av ventilens gängor.

CE-märkta flaskventiler ska vara försedda med CE-märkning som visar överensstämmelse med kraven enligt statsrådets beslut om personlig skyddsutrustning (1406/1993) och identifikationsnummer för det anmälda organ som ansvarar för kvalitetskontrollen.

Om tillämpningen av beslutet om personlig skyddsutrustning (1406/1993) har det utfärdats harmoniserade standarder, såsom standarden SFS-EN 137 om bärbara tryckluftsapparater och standarden SFS-EN 250 om dykanordningar. Om flaskventilerna har tillverkats enligt de harmoniserade standarderna ska de vara försedda med standardenliga märkningar, till exempel "EN 250".

Identifikationsfärger för flaskor

Flaskans innehåll ska anges med färgmärkningar på ventilhuvudets skuldra. De ska vara förenliga med standarden SFS-EN 1089-3. Luftinnehållets färgmärkningar är vitt och svart.

Bärbara rök-, damm- och dykapparaters kon ska målas med gul identifikationsfärg för att säkerställa flaskans synlighet.

Varnings- och granskningsetiketter på flaskor

Flaskorna ska vara försedda med varningsetiketter för gasflaskor enligt standarden SFS-EN 1089-2. Varningsetiketten för luft ska ha märkningen "Luft, komprimerad” och "FN-nummer 1002”. Varningsrutan är komprimerad gas.

Flaskor ska ha en granskningsetikett där följande besiktningsår anges.

Syrekoncentrerade luftblandningar

Syrekoncentrerad luft med en syrehalt på över 21 % kan användas vid dykning.

Vid användning av sådana blandningar ska syrets brandrisk beaktas. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid flaskans och ventilens renhet, eftersom även små fett- eller oljefläckar eller andra orenheter kan antända gasblandningen.

Varningsetiketten för flaskor med syrekoncentrerad luft ska enligt standarden SFS-EN 1089-2 förses med märkningen "Komprimerad gas, oxiderande, N.O.S." och "FN-nummer 3156". Varningsetiketten ska ha varningsrutor för komprimerad gas och oxidation.

Påfyllningsställen

Flaskor för andningsapparater ska fyllas på ställen som besiktningsorgan granskat. Ett påfyllningsställe får fylla på en flaska, om flaskan och ventilen fungerar, är försedda med obligatoriska märkningar och har besiktats regelbundet.

Ytterligare information om krav på påfyllningsställen

Periodisk besiktning

Flaskor för andningsapparater och flaskventiler besiktas som tryckbärande anordningar. Besiktningsintervallet och -åtgärderna fastställs enligt kommunikationsministeriets författningar.

För stål- och aluminiumflaskor är besiktningsintervallet 10 år. 

För kompositflaskor är besiktningsintervallet 5 år, om flaskan tillverkats 2016 eller därefter. Besiktningsintervallet för kompositflaskor som tillverkats före det är 3 år. Besiktningsorganet eller -tjänsten fastställer tidpunkten för följande besiktning av kompositflaskor som tillverkats före 2016 utifrån flaskans skick i samband den periodiska besiktningen. Om inga särskilda grunder finns, fortsätter besiktningen av gamla kompositflaskor med tre års intervall tills de tas ur bruk.

Besiktningsorgan som utför periodisk besiktning:

 • Inspecta Oy, tfn 010 521 600 (www.kiwa.com)
 • DEKRA Industrial Oy, tfn (09) 878 020 (www.dekra.com)
 • Insteam Oy, tfn (020 734 1810) (www.insteam.fi) 

Periodisk besiktning utförs i praktiken på besiktningsställen som besiktningsorganen bedömt. Flaskornas ägare och innehavare levererar flaskor med ventiler till besiktningsstället som förbereder dem och ber besiktningsorganet utföra besiktningen. Besiktningen utförs i allmänhet i serier.

Periodisk besiktning omfattar följande åtgärder:

 • besiktning av flaskans ut- och insida
 • besiktning av flaskans ventil
 • besiktning av flaskans och ventilens märkningar
 • vätsketryckprov (minst 1,5 gånger större fyllningstryck än tillåtet).

Besiktningsorganet anger besiktningsår (de två sista siffrorna), besiktningsstämpel och besiktningsmånad (två siffror) på flaskan.

En etikett där året för följande periodiska besiktning anges ska fästas på flaskan.

Bruksanvisning och EG-försäkran om överensstämmelse med kraven

Med nya dykflaskor och flaskventiler ska användare få bruksanvisningar för säker användning. Bruksanvisningarna ska vara på finska eller finska och svenska.

Tillverkare av CE-märkta flaskor ska upprätta EG-försäkran om överensstämmelse med kraven enligt bilaga IV till beslutet (938/1999). Tillverkare av CE-märkta flaskventiler ska upprätta EG-försäkran om överensstämmelse med kraven enligt bilaga 3 till beslutet (1406/1993). Försäkran om överensstämmelse med kraven kan fogas till bruksanvisningen.

Andningsapparat som personlig skyddsutrustning

Andningsapparater, såsom bärbara tryckluftsanordningar eller dykarutrustning, är personliga skyddsutrustningar som ska uppfylla kraven enligt statsrådets beslut om personlig skyddsutrustning (1406/1993). Beslutet förutsätter typkontroll och kvalitetskontroll av andningsapparater vid ett anmält organ. Andningsapparater ska ha CE-märkning som visar överensstämmelse med kraven enligt beslutet och identifikationsnummer för det anmälda organ som ansvarar för kvalitetskontrollen.

Om tillämpningen av beslutet om personlig skyddsutrustning (1406/1993) har det utfärdats harmoniserade standarder, såsom standarden SFS-EN 137 om bärbara tryckluftsapparater och standarden SFS-EN 250 om dykanordningar. Standarderna förutsätter att andningsapparater testas som helhet innan de släpps ut på marknaden.

Arbetarskyddsmyndigheterna ansvarar för marknadstillsynen över personlig skyddsutrustning som används i arbetsuppgifter. Tukes konsumentproduktsgrupp ansvarar för personlig skyddsutrustning som används på fritiden.