Bruksanvisningar för produkter och märkningar om säker användning

Adekvata bruksanvisningar är grunden till säker användning av produkter.

Det måste följa med nödvändiga anvisningar och uppgifter med produkten så att det är säkert att börja använda, underhålla och ta produkten ur bruk och så det kan göras på ett ändamålsenligt sätt.

Anvisningarna på denna sida är främst avsedda för tillverkare och importörer. Partihandel och konsumenterna kan använda sidan för bedömning av bruksanvisningar som medföljer en produkt som de överväger att köpa och även efter köpet.

Tillverkaren ska upprätta en bruksanvisning och säkerhetsuppgifter om produkten.

Importören och försäljaren ska kontrollera att anvisningarna och säkerhetsuppgifterna medföljer produkten både på finska och svenska. Om tillverkaren inte har sett till att bruksanvisningen finns med både på finska och svenska, är importören eller i sista hand försäljaren ansvarig för att låta översätta bruksanvisningen.

Krav på bruksanvisningar

Bruksanvisningar och säkerhetsuppgifter

 • kan finnas i produkten eller produktförpackningen eller medfölja produkten eller
 • uppgifter kan även lämnas med hjälp av allmänt kända och lättförståeliga anvisnings- och varningsbeteckningar.

Att tillhandahålla produktinformation i elektronisk form ersätter inte kravet på att tillhandahålla säkerhetsrelevanta bruksanvisningar med produkten.

Produktmärkningskraven varierar beroende på produktgrupp. Kontrollera de produktgruppsspecifika kraven på sidan för varje produktgrupp eller i den produktspecifika lagstiftningen.

En del av kraven baseras på lagstiftningen och en del på produktstandarderna. Det finns standarder för upprättandet av produktanvisningar, t.ex. SFS-EN 62079, med hjälp av vilka det blir enklare att inkludera de väsentliga uppgifterna i anvisningarna. Standarder finns att köpa hos Finlands Standardiseringsförbund SFS.

Nedan har vi listat allmänna krav på bruksanvisningar från bestämmelserna.

 • Uppgifterna om och bruksanvisningarna för produkten ska upprättas på finska och svenska. Huvudregeln är att anvisningarna om säker användning av produkten ska översättas till finska och svenska. Kontrollera översättningens riktighet.
 • Ge de nödvändiga anvisningarna för installation, sammansättning, användning, underhåll, förvaring och urbruktagning av produkten. Uppgifterna ska vara tydliga och lättförståeliga.
 • Ge de nödvändiga anvisningarna för avvärjande av fara för hälsa eller egendom

 

Beakta följande vid upprättandet av bruksanvisningar

 1. Identifiering och specificering av produkten, allmänna varningar
 • identifiering av produkten: typ-, parti- eller serienummer eller annan märkning med vilken produkten kan identifieras
 • produktens tekniska, fysiska och elektriska egenskaper
 • tillverkarens och importörens namn och kontaktuppgifter, eventuella andra nödvändiga uppgifter
 • var uppgifter som är avsedda för identifiering av produkten är placerade på produkten
 • produktens avsedda användargrupp, t.ex. huruvida specialkompetens behövs till användningen eller om produkten är olämplig för vissa användargrupper, t.ex. ålders- och storleksbegränsningar
 • eventuella garantivillkor
 • bruksanvisningen ska förses med en markering som visar datumet för bruksanvisningens upprättande och eventuella granskningsdatum samt vem som har upprättat bruksanvisningen.
 1. Produktens användningsändamål och eventuella begränsningar
 • I bruksanvisningens avsnitt om produktens användning ska man inkludera följande:
 • hur eller till vilket ändamål produkten används
 • hur anordningen fungerar i normala förhållanden
 • vad de symboler eller märkningar som produkten har försetts med betyder
 • eventuell varning för felaktig användning
 • eventuella anvisningar om användningsbegränsningarna.
 • T.ex. ett handverktyg kan utsätta användaren för vibrationer på händerna. Om det trots noggrann planering och genomförande fortfarande finns risker förknippade med produktens användning, ska varning om dessa anges under denna punkt, om varningar inte har getts under en separat punkt.
 1. Anvisningar om driftsmiljön
  T.ex. om anordningen får användas utomhus, hur luftfuktigheten eller avvikande temperaturer påverkar anordningen eller hur vibrationer eller stötar påverkar produkten.
   
 2. Åtgärder före ibruktagning
  T.ex. upplagring, transport, montering och installation på användningsplatsen, monteringsanvisningar samt eventuell uppgift om huruvida monteringen, installationen o.d. förutsätter tillräcklig kompetens, t.ex. rätt att utföra elentreprenader eller annan tillräcklig yrkesskicklighet.
   
 3. Ibruktagning
  Ibruktagningen av t.ex. datorer, digiboxar, stora maskiner och andra mer komplicerade tekniska anordningar förknippas med flera moment inklusive eventuella laddningar och kontroller.
   
 4. Anvisningar för störnings- och felsituationer
  Användarna ska lämnas tillräckligt med information om identifieringen av felfunktioner och korrekta förfaranden vid störnings- och felsituationer. Det är särskilt viktigt att berätta hur anordningen kan stoppas vid felsituationer. Märkningar och varningssymboler som hänför sig till felfunktioner ska anges i detta sammanhang.
   
 5. Rengöring, underhåll och förevaring av produkt
  Det är ofta bra att upprätta separata underhållsanvisningar för konsumenterna och anvisningar om underhåll och felsökning för yrkespersoner. Om underhåll och reparationer av anordningen ska genomföras av yrkespersoner, ska man nämna detta.
   
 6. Hur användaren kan skydda sig mot risker
  Om säker användning av produkten inte har kunnat garanteras med tekniska åtgärder, ska användaren ges anvisningar om hur hen kan skydda sig mot riskerna. Sådana anvisningar är t.ex. anvisningar om användning av separata skyddsanordningar eller personlig skyddsutrustning och anvisningar om skyddsavstånd.
   
 7. Bortskaffande av produkt
  Anvisningar om hur produkter tas ur bruk, återvinning och bortskaffande av produkten samt anvisningar om eventuella faror som bortskaffandet av produkten kan medföra.

 

Så här upprättar du en bra bruksanvisning

Tips för upprättandet av bruksanvisningar:

 • ange uppgifterna på ett enkelt och lättförståeligt sätt
 • undvik specialterminologi, förklara de specialtermer som du använt
 • använd entydliga termer och entydligt språk
 • använd korta och enkla meningar
 • inkludera endast en fråga i en mening
 • använd aktiv form av verber, inte passiv form
 • ge inte onödiga anvisningar
 • upprätta separata anvisningar för varje modell av anordningen
 • använd färger och kontraster, bilder, tydlig layout samt olika teckenstorlekar och teckensnitt
  • Testa bruksanvisningen för att se om den hjälper konsumenten att använda produkten på ett korrekt och säkert sätt.