Elinstallationer

Elinstallationerna och den elektriska utrustningen i en fastighet utgör tillsammans elanläggningen. Att man placerar, använder och underhåller den elektriska utrustningen och elinstallationerna på rätt sätt är centralt ur elsäkerhetssynpunkt. Elinstallationer slits vid användning och kräver observation, underhåll och reparation.

Smuts, damm och fukt som samlas i elinstallationer och elutrustningens komponenter ökar risken för ljusbågar och elbränder. Mekaniska skador, såsom trasiga lock på eldosor och skadade sladdar, utgör riskfaktorer vid elolyckor.

I gamla fastigheter kan det finnas elinstallationer som inte uppfyller elsäkerhetsbestämmelserna för nya installationer till alla delar. Man behöver ändå inte ändra installationerna, om de uppfyllde kraven vid installationstidpunkten och det inte har skett några förändringar i boendeförhållandena och miljön.

När man reparerar gamla elinstallationer, till exempel genom att byta ut en del som har gått sönder, är det tillåtet att följa de ursprungliga bestämmelserna som gällde vid installationstidpunkten. När det gäller utöknings- och ändringsarbete måste man istället följa de bestämmelser som gäller vid tidpunkten för arbetet.

I gamla byggnader finns ofta för få vägguttag och ljuspunkter. Det rekommenderas att man förnyar och utökar installationerna genom att lägga till vägguttag och ljuspunkter snarare än att använda skarvsladdar för att koppla in fler apparater i nätet.

När du har behov av nya elinstallationer eller vill reparera gamla:

 • Säkerställ att företaget eller den underleverantör som de anlitar har nödvändig behörighet för elarbeten. Det kan du kontrollera i vårt register.
 • Upprätta ett skriftligt avtal om det arbete du beställer. På så sätt säkerställer du att alla beställda arbeten utförs samt klarlägger ansvarsfrågor.
 • Säkerställ att installatören kontrollerar installationerna innan de tas i drift.
 • Se till att du får nödvändiga installationsritningar och bruksanvisningar.
 • Be den som har gjort elarbetet om ett granskningsprotokoll över utförd idrifttagningsbesiktning. För mycket små installationsarbeten, till exempel tillägg av ett vägguttag, behövs inte nödvändigtvis ett sådant protokoll. Kontrollprotokollet är en försäkran från den som har gjort arbetet om att elarbetena har utförts enligt elsäkerhetsbestämmelserna.

Det är ditt ansvar att underhålla elinstallationerna!

 • Se till att driftsmiljön kring elinstallationerna är fortsatt säker.
 • Se till att sköta underhåll och övervakning så att utrustningen är i tillräckligt bra skick.
 • Låt utan dröjsmål reparera noterade felaktiga installationer.
 • Gör dig tillräckligt förtrogen med utrustningens och anläggningens egenskaper, som till exempel
  • var huvudbrytaren sitter
  • hur man kan göra anläggningen eller dess delar spänningslösa
  • var skyddssäkringar och andra skyddsdon finns
  • försäkra dig om att "elscheman" och installations-, underhålls- och bruksanvisningar finns tillgängliga för installationerna.
 • Låt bli att göra egna kopplingar. Engagera fackmän för elarbeten.

Av säkerhetsskäl är endast några mindre arbeten tillåtna för den vanliga elkonsumenten. Dessa arbeten beskrivs närmare i avsnittet "Gör det själv-elarbeten" och i guiden Elsäkerhet i hemmet. Egentliga elarbeten ska alltid utföras av fackmän i elbranschen.