Upplagringens övervakare, ansvarig person

Lagerhållaren ska utse en ansvarig person för ett permanent och ett tillfälligt lager.  Det kan också finnas ställföreträdare för den ansvariga personen.

Den ansvariga personen ska se till att lagret alltid uppfyller kraven. Den ansvariga personen ska kontrollera följande:

  • underhåll av lagret
  • adekvat bokföring
  • anvisningar
  • övningar enligt den interna räddningsplanen
  • märkningar av lagret
  • kontroll över att det inte har skett några ändringar i lagrets omgivning som skulle påverka upplagringen.

Personer som innehar kompetensbrev för yngre laddare, kompetensbrev för äldre laddare eller  kompetensbrev för överladdare kan utses till ansvarig person eller ställföreträdare för den ansvariga personen. En person som avlagt Tukes examen för ansvarig för upplagring av explosiva varor är också kompetent som ansvari person. Den ansvariga personens kompetens kontrolleras vid ibruktagningsinspektionen.

Den ansvariga personens skriftliga samtycke till att hen åtar sig uppgiften ska finnas i lagrets dokument. Samtycket ska innehålla en beskrivning av den ansvariga personens uppgifter, rättigheter och skyldigheter. Byte av ansvarig person behöver inte anmälas till Tukes eller räddningsväsendet. Lagerhållaren ska upprätta uppdaterad bokföring om de ansvariga personer och deras ställföreträdare.