Tvättkapslar för engångsbruk

Det finns särskilda krav för upplösliga tvättkapslar med flytande tvättmedel och deras ytterförpackningar. De särskilda kraven gäller förpackningar avsedda för konsumenter samt deras ytterförpackningar.

Den upplösliga förpackningen för engångsbruk ska

  • innehålla ett illasmakande ämne i en säker koncentration för att förhindra förtäring
  • bibehålla sitt innehåll i minst 30 sekunder i 20-gradigt vatten
  • tåla en mekanisk tryckhållfasthet på minst 300 N.

Kuluttajakäyttöön tarkoitetut liukenevat kertakäyttöiset pakkaukset on pakattava ulkopakkaukseen.

Ytterförpackningen ska vara

  • ogenomskinlig eller så pass ogenomsynlig att man inte kan se de enskilda kapslarna
  • försedd med skyddsangivelsen P102 ”Förvaras oåtkomligt för barn” väl synligt och kännbart
  • lätt att återsluta och hållas upprätt av sig själv
  • försedd med en förslutning som förhindrar små barn från att öppna förpackningen och som hålls funktionsduglig under förpackningens hela livscykel.

Lagstiftning

CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008
bilaga II del 3.3: flytande tvättmedel i upplösliga förpackningar för engångsbruk för konsumentbruk