Distributörens skyldigheter

Distributören ska för sin del iaktta den allmänna omsorgsplikten.

Distributören ansvarar bland annat för att se till att

 • produktsäkerheten inte äventyras under transport och lagring
 • den sista förbrukningsdagen för en kosmetisk produkt inte har gått ut
 • produkten är försedd med krävda finsk- och svenskspråkiga märkningar på förpackningen
 • vidta behövliga åtgärder, om han eller hon misstänker att en produkt som han eller hon sålt inte stämmer överens med kraven, dvs. i praktiken korrigerande åtgärder, tillbakadragande eller insamling av produkterna från slutanvändarna
 • samarbeta med myndigheter, när myndigheterna ber om det
 • anmäla till myndigheter om en kosmetisk produkt medför en risk för människors hälsa
 • anmäla till myndigheter om allvarliga oönskade effekter som kosmetika orsakat (SUE-länk).

Finsk- och svenskspråkiga märkningar på förpackningarna

Innan distributören kan börja sälja en kosmetisk produkt, ska distributören säkerställa att

 • krävda uppgifter finns på produktförpackningarna (EU:s kosmetikaförordning, artikel 19).
 • de krävda uppgifterna anges på förpackningarna på finska och svenska (EU:s kosmetikaförordning, artikel 19, punkt 5).

Distributörens skyldighet att anmäla produkterna i CPNP-portalen

Om distributören översätter vilken som helst märkning på en kosmetisk produkt till finska eller svenska, ska distributören anmäla följande uppgifter i CPNP-portalen:

 • kategorin av kosmetiska produkter, produktens namn i det EU-/EES-land där den är tillverkad/utsläppt på marknaden samt namnet i det EU-/EES-land där den säljs/överlåts till slutanvändare, som yrkespersoner eller konsumenter
 • det EU-/EES-land där produkten säljs/i övrigt överlåts till slutanvändarna
 • distributörens namn och postadress
 • den ansvariga personens namn och postadress, där produktinformationen finns lätt åtkomlig.