Aktörer och förpliktelserna i REACH-förordningen

För att du ska kunna sköta dina förpliktelser ska du först identifiera din egen roll.

Observera att du kan ha fler än en roll.

Rollerna enligt REACH-förordningen:

  • Du är tillverkare om du tillverkar ett ämne i EU.
  • Du är importör om du importerar ett ämne eller en blandning till EU.
  • Du är producent av en vara om du framställer eller sätter samman en vara i EU.
  • Du är nedströmsanvändare om du använder ett ämne som sådant eller i en blandning i din egen industriella eller yrkesmässiga verksamhet. T.ex. målarfärgstillverkare och målare är nedströmsanvändare. Du är också nedströmsanvändare om du återimporterar ett registrerat ämne som exporterats från EU som sådant eller i en blandning, dvs. när du fungerar som återimportör. Du är nedströmsanvändare också när en tillverkare utanför EU har utsett en enda representant inom EU  som fullgör dina skyldigheter som importör. En omförpackare, som överför ämnen eller blandningar från en behållare till en annan, är en nedströmsanvändare.
  • Du är distributör om du endast lagrar och säljer ämnen eller blandningar. Re-branders och ommärkare är distributörer.

De olika aktörernas uppgifter och skyldigheter

Skyldigheter Tillverkare Importör

Varans
producent/
importör

Nedströmsanvändare

Distributör,
även
varans

Registrering x x

x
(ämnen som avges med avsikt)

   
Ansök om tillstånd för användning av ämnet x x

x
(producenter)

x  
Gör anmälan om användning av ett ämne som kräver tillstånd    

x
(producenter)

x  
Iaktta förbud och begränsningar x x x x x
Utarbeta ett säkerhetsdatablad x x   x  
Lämna in ett säkerhetsdatablad x x   x x
Gör anmälan om SVHC-ämne i en vara     x    
Informera om SVHC-ämne i en vara         x
Nedströmsanvändarens kemikaliesäkerhetsrapport och anmälningar    

x
(producenter)

x  
Förvara uppgifterna i 10 års tid x x x x

x

Registrering
Om du årligen tillverkar eller importerar mer än ett ton av ett ämne till EU ska du sannolikt registrera ämnet. Registreringsskyldigheten kan också gälla dig när du importerar blandningar eller varor från områden som ligger utanför EU.

Ansök om tillstånd för användning av ämnet
Om du använder eller levererar ett ämne som sådant eller i en blandning för användning som kräver tillstånd , ska du ansöka om tillstånd. Det kan eventuellt vara möjligt för dig att utnyttja ett tillstånd som beviljats någon annan i din leveranskedja.

Gör anmälan om användning av ett ämne som kräver tillstånd
Om du använder ett ämne som kräver tillstånd i enlighet med ett tillstånd som beviljats någon annan i din leveranskedja ska du göra en anmälan om din användning till Europeiska kemikaliemyndigheten.

Iaktta förbud och begränsningar
Innan du tillverkar, importerar, säljer eller använder varor, kontrollera alltid begränsningarna. Produkterna får inte innehålla förbjudna eller begränsade ämnen i mängder som överskrider de tillåtna gränserna.

Utarbeta ett säkerhetsdatablad
Om du tillverkar eller importerar kemikalier till EU, ska du eventuellt utarbeta ett säkerhetsdatablad om dem.

Lämna in ett säkerhetsdatablad
Som kemikalieleverantör måste du förmedla säkerhetsdatabladet till dina kunder.

Gör anmälan om SVHC-ämne i en vara
Om du tillverkar eller importerar varor till EU ska du anmäla ämnen som inger stora betänkligheter som finns i varorna till Europeiska kemikaliemyndigheten.

Informera om SVHC-ämne i en vara
Du ska informera din kund om ämnen som inger stora betänkligheter i varan.

Nedströmsanvändarens kemikaliesäkerhetsrapport och anmälningar
Om du använder ett ämne som sådant eller i en blandning på annat sätt än enligt det som meddelas i det exponeringsscenario som du fått ska du utarbeta en kemikaliesäkerhetsrapport. Du behöver inte utarbeta en kemikaliesäkerhetsrapport om du använder mindre än en ton per år eller om du använder ämnet för produkt- och processorienterad
forskning och utveckling. Du ska lämna en anmälan till Europeiska kemikaliemyndigheten om du utarbetar en kemikaliesäkerhetsrapport eller utnyttjar befrielsen från utarbetandet av en kemikaliesäkerhetsrapport.

Förvara uppgifterna i 10 års tid
Oberoende av din roll ska du förvara de uppgifter som du behöver för att fullfölja dina skyldigheter i minst 10 års tid efter att du avslutat verksamheten.