Släckanläggningar

En släckanläggning är en anläggning som underlättar räddningsverksamheten och som är avsedd att släcka och/eller begränsa en brand som den har upptäckt. Att anläggningen har utlösts visas med akustiska eller optiska signaler i fastigheterna. Vanligtvis har larminformationen även anslutits till nödcentralen.

I författningarna indelas anläggningarna i följande grupper: sprinkleranläggningar, gassläckanläggningar och andra identifierbara släckanläggningar, till exempel vattenspraysläckanläggningar.

Anläggningsval och planering

Ett företag, en privatperson eller en annan byggherre som inleder ett byggprojekt ska se till att den byggnad som planeras uppfyller de väsentliga tekniska kraven, inklusive bland annat brandsäkerhetskraven.

Den som inleder ett byggprojekt ska utse en huvudprojekterare för byggprojektet samt områdesspecifika projekterare med behörighet för arbetet i den omfattning som arbetet förutsätter. För planeringen av släckanordningen ska utses en särskild projekterare. De krav som den särskilda projekteraren ställer på de anläggningar som ska installeras bygger på uppgifterna i byggherrens uppdrag. Vid planeringen och dimensioneringen ska projekteraren beakta byggnadens användningsändamål, liksom även de krav som de övervakande myndigheterna ställer på installationen.

Projekteraren antecknar de krav som ställs på installationen av släckanläggningen och eventuella anläggningsval i den utredning över planeringsgrunderna som utarbetas för släckanläggningen och lämnar in denna till den myndighet som övervakar byggandet. Utredningen utgör en del av handläggningen av byggnadstillståndet.

Utifrån utredningen kan myndigheterna vid behov ställa ytterligare krav på den släckanläggning som ska installeras.

Installationsaffärer, ansvariga personer och examina

Installations- och underhållsarbeten får endast utföras av behöriga installationsaffärer som finns i den här förteckningen. Lagstiftning: Lagen om anordningar inom räddningsväsendet 10/2007, finns också att se i Tukes edilex.fi-tjänst 

Se anvisningar och blanketter för uppgörande av en affärsanmälan.

Författningarna innehåller behörighetskrav gällande de ansvariga personernas utbildning, examen och arbetserfarenhet. Se mer ingående anvisningar om behörighetskraven och ansökan om behörighetsintyg.

Examina i anknytning till släckanläggningar ordnas av Kiwa Inspecta. Examina har delats in enligt verksamhetsområde: sprinkleranläggningar, gassläckanläggningar och annan anläggningsspecifik examen, till exempel vattenspraysläckanläggningar. Inga behörighetskrav ställs på dem som deltar i examen.

Tukes kan på separat ansökan bevilja de personer som har avlagt examen med godkänt resultat och som uppfyller de övriga behörighetskraven ett behörighetsintyg i anknytning till branschen.

Installationsverksamhet

Innan en affär inleder installation av släckanläggningar ska de göra en anmälan till Tukes med tanke på övervakningen samt utse en ansvarig person som uppfyller behörighetskraven för skötseln av de uppgifter som hänför sig till släckanläggningar. En blankett för detta ändamål finns här. Lagstiftning: Lagen om anordningar inom räddningsväsendet 10/2007, finns också att se Tukes edilex.fi-tjänst och i förordningen om släckningsanläggningar A65

Den installationsaffär som byggherren väljer för släckanläggningen ansvarar för installationen av släckanläggningen i byggobjektet. Också en annan affär kan delta i installationen. Arbetet utförs alltid under den behöriga installationsaffärens tillsyn och på dess ansvar. Installationsaffärens ansvariga person ser till att de krav som ställs på byggandet av släckanläggningen uppfylls på det sätt som har antecknats i utredningen över planeringsgrunderna och tillståndsvillkoren.

Installationsaffären ska uppgöra ett installationsintyg över sitt arbete före ibruktagningsbesiktningen.

En underleverantör är en aktör som inte har själv rätt att utföra installation och underhåll av brandlarm- eller släckanläggningar. Underleverantören arbetar under tillsyn av en installationsaffär som upptagits i Tukes register över affärer och som utsetts till arbetet i fråga och på dess ansvar.

Krav på anordningarna

Den som importerar en anordning inom räddningsväsendet eller överlåter en sådan anordning till någon ska försäkra sig om och tillförlitligt bestyrka att anordningen uppfyller lagstadgade krav. Lagstiftning: Lagen om anordningar inom räddningsväsendet 10/2007, 6 §, finns också att se i Tukes edilex.fi-tjänst

En anordning inom räddningsväsendet anses stämma överens med kraven om tillverkaren har lämnat en behörig försäkran om överensstämmelse och märkt anordningen på behörigt sätt eller om ett bedömningsorgan har påvisat överensstämmelse i ett certifieringsförfarande.

Om en anordning inom räddningsväsendet omfattas av författningarna om CE-märkning påvisas det genom CE-märkningen och de tillhörande skyldigheterna för tillverkaren att anordningen stämmer överens med författningarna.

Påvisande av överensstämmelse utifrån direktivet

I praktiken påvisas överensstämmelsen av anordningar på olika sätt beroende på vilket direktiv som tillämpas. Där flera direktiv räknas upp kan det bli fråga om samtliga eller endast vissa direktiv beroende på t.ex. produktens funktionssätt, energikälla eller placering.

Sedan 1.7.2013 har tillverkaren varit skyldig att i stället för en försäkran om överensstämmelse uppgöra en prestandadeklaration för alla byggprodukter som omfattas av den harmoniserade standarden. Dessutom ska tillverkaren vid behov eller på begäran skaffa ett intyg om kontinuiteten av produktens prestanda som utfärdats av ett anmält produktcertifieringsorgan och CE-märka produkterna. Lagstiftning: EU:s byggproduktsförordning

Byggprodukter som är CE-märkta enligt byggproduktdirektivet före 1.7.2013 anses stämma överens med byggproduktförordningen, men tillverkaren ska ersätta den försäkran om överensstämmelse som byggproduktförordningen förutsätter med en prestandadeklaration.

Närmare information om CE-märkning för byggprodukter finns här.

Pelastustoimen laitelain 10/2007 soveltamisalueeseen liittyvät, voimassaolevat yhdenmukaistetut, eli harmonisoidut standardit löytyvät hEN Helpdeskin tai SFS:n sivuilta.

 

Vaatimustenmukaisuuden osoittamisen erikoistapaukset:

 • tuotteet, joita eivät koske direktiivit eivätkä harmonisoidut tuotestandardit
 • laitteistot, joiden vaatimustenmukaisuudelle ja sen osoittamiselle ei ole asetettu yksityiskohtaisia säädösperusteisia vaatimuksia.

Valmistajan tai maahantuojan on tehtävä näidenkin tuotteiden osalta kirjallinen vaatimustenmukaisuuden osoitus ja annettava se Tukesille pyydettäessä. Lisäksi valmistaja tai maahantuoja antavat vaatimustenmukaisuudesta vakuutuksen, jossa mainitaan vähintään: 

 • kuvaus tuotteesta
 • merkintä tuotteen yksilöimiseksi
 • valmistajan ja/tai maahantuojan ja/tai markkinoille asettajan nimi ja osoite
 • tuotteen ominaisuuksien testaus ja niiden tulokset
 • viittaus sovellettuihin standardeihin
 • käytetyt tekniset eritelmät
 • kuinka toimintavarmuus on todettu
 • tuotteen yhteensopivuudesta varmistuminen liitännäisten laitteiden kanssa
 • tuotteen käytölle asetetut rajoitteet
 • asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tarvittavat tiedot ja ohjeet on laadittu
 • vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimen selvennys
 • allekirjoittajan asema yrityksessä
 • yrityksen yhteystiedot.

Harmonisoidut EN-tuotestandardit

Ajantasaisimmat listat standardeista löydät aina hEN Helpdesk -nettisivuilla, josta standardeja voi hakea vapaahakuna tai laajennetusta hausta.

Jos laajennetun haun TC: kohdan valikosta valitsee CEN/TC72, tuloksina tulevat paloilmoitin- ja palovaroitinstandardit. Jos samasta kohdasta valitsee CEN/TC191, tuloksina tulevat standardit alueilta sprinkleri, kaasusammutus, palopostit ja savunpoisto. Valitsemalla CEN/TC 295 tulevat standardit alueelta tulisijat ja puulämmitteiset kiukaat.