Ekonomiska aktörers skyldigheter i tabellform

Ekonomiska aktörers skyldigheter Tillverkare Tillverkarens representant Importör Leverantör av distributionstjänster  Distributör
Släpper endast produkter som överensstämmer med kraven ut på marknaden

Aktörens skyldighet.

Aktörens skyldighet. Aktörens skyldighet. - Aktörens skyldighet.

CE-märkning, fäster

Aktörens skyldighet.

( Aktörens skyldighet. )

-

-

-

CE-märkning, kontrollerar - Aktörens skyldighet. Aktörens skyldighet. Aktörens skyldighet. Aktörens skyldighet.

EU-försäkran om överensstämmelse eller prestandadeklaration, upprättar och sparar i 10 år

Aktörens skyldighet.

( Aktörens skyldighet. )

-

-

-

EU-försäkran om överensstämmelse eller prestandadeklaration, håller tillgänglig i 10 år - Aktörens skyldighet. - - -
EU-försäkran om överensstämmelse eller prestandadeklaration, sparar kopia i 10 år - - Aktörens skyldighet. Aktörens skyldighet. -
EU-försäkran om överensstämmelse eller prestandadeklaration, överlämnar till myndighet på begäran Aktörens skyldighet. Aktörens skyldighet. Aktörens skyldighet. Aktörens skyldighet. Aktörens skyldighet.
Teknisk dokumentation, upprättar och sparar i 10 år Aktörens skyldighet. - - - -
Teknisk dokumentation, säkerställer tillgängligheten i 10 år - Aktörens skyldighet. Aktörens skyldighet. Aktörens skyldighet. -

Teknisk dokumentation, överlämnar till myndighet på begäran

Aktörens skyldighet.

Aktörens skyldighet.

Aktörens skyldighet.

Aktörens skyldighet.

Aktörens skyldighet.

Genomför bedömningsförfarandena för överensstämmelse Aktörens skyldighet. - - - -
Säkerställer att bedömningsförfarandena för överensstämmelse har genomförts - - Aktörens skyldighet. - -
Säkerställer att lagrings- och transportförhållandena inte äventyrar produktens överensstämmelse med kraven Aktörens skyldighet. ( Aktörens skyldighet. ) Aktörens skyldighet. - Aktörens skyldighet.

För bok över icke överensstämmande anordningar och informerar distributörer om dessa vid behov

Aktörens skyldighet. ( Aktörens skyldighet. ) Aktörens skyldighet. - -

Säkerställer att produkten är märkt med typ-, parti- eller serienummer eller har annan märkning varmed den kan identifieras

Aktörens skyldighet. ( Aktörens skyldighet. ) Aktörens skyldighet. - Aktörens skyldighet.

Anger sitt namn, sitt registrerade produktnamn eller registrerade varumärke samt sin kontaktadress

Aktörens skyldighet. - Aktörens skyldighet. Aktörens skyldighet. -

Säkerställer att produkten är försedd med tillverkarens och/eller importörens namn, registrerade produktnamn eller registrerade varumärke samt den adress där tillverkaren

och/eller importören kan kontaktas
- ( Aktörens skyldighet. ) Aktörens skyldighet. - Aktörens skyldighet.

Vid misstanke om att en produkt inte överensstämmer med kraven, vidtar åtgärder

Aktörens skyldighet. ( Aktörens skyldighet. ) Aktörens skyldighet. Aktörens skyldighet. Aktörens skyldighet.
Samarbetar med myndigheter Aktörens skyldighet. Aktörens skyldighet. Aktörens skyldighet. Aktörens skyldighet. Aktörens skyldighet.
Sparar identifikationsuppgifterna om de ekonomiska aktörer som man har levererat produkter till i 10 år från det att den nyaste produkten har släppts ut på marknaden. Aktörens skyldighet. Aktörens skyldighet. Aktörens skyldighet. - Aktörens skyldighet.
Sparar identifikationsuppgifterna om de ekonomiska aktörer som har levererat produkter till en i 10 år från det att den nyaste produkten har släppts ut på marknaden. - - Aktörens skyldighet. - Aktörens skyldighet.

Aktörens skyldighet. : skyldig att sörja för
( Aktörens skyldighet. ): tillverkaren och den auktoriserade representanten kan skriftligen avtala om att den auktoriserade representanten sörjer för dessa uppgifter/skyldigheter för tillverkarens räkning

Denna tabell gäller de produkter som omfattas av tillämpningsområdet för den NLF-anpassade lagstiftningen och artikel 4 i marknadskontrollförordningen. Tillverkare, importörer och distributörer kan utöver de förpliktelser som anges i tabellen omfattas även av ytterligare krav som ingår i speciallagstiftningen. 

Kraven gäller leverantörer av distributionstjänster vad gäller de produkter denna behandlar, om tillverkaren, importören eller den auktoriserade representanten verkar utanför unionen. Kraven på leverantörer av distributionstjänster gäller endast de produkter som omfattas av tillämpningsområdet för de bestämmelser som nämns i artikel 4 mom. 5 i marknadskontrollförordningen:
Byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011
Förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425
Gasanordningsförordningen (EU) 2016/426
Utrustningsbullerdirektivet 2000/14/EG
Maskindirektivet 2006/42/EG
Leksaksdirektivet 2009/48/EG
Ekodesigndirektivet 2009/125/EG
RoHS-direktivet 2011/65/EU
Direktivet om pyrotekniska artiklar 2013/29/EU
Fritidsbåtdirektivet 2013/53/EU
Direktivet om enkla tryckkärl 2014/29/EU
EMC-direktivet 2014/30/EU
Direktivet om vågar 2014/31/EU
Direktivet om mätinstrument 2014/32/EU
ATEX-utrustningsdirektivet 2014/34/EU
Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EG
Direktivet om tryckbärande anordningar 2014/68/EU