Ekonomiska aktörers skyldigheter i tabellform

Ekonomiska aktörers skyldigheter Tillverkare Tillverkarens representant Importör Distributör
Släpper endast produkter som överensstämmer med kraven ut på marknaden

X

X X X

CE-märkning

-fäster

-kontrollerar

 

X

 

(X)

X

 

 

X

 

 

X

EU-försäkran om överensstämmelse

-upprättar och sparar i 10 år

-håller tillgänglig i 10 år

-sparar kopia i 10 år

-överlämnar till myndighet på begäran

 

X

 

 

 

X

 

 

 

(X)

X

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

Teknisk dokumentation

-upprättar och sparar i 10 år

-säkerställer tillgängligheten i 10 år

-överlämnar till myndighet på begäran

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

X

Genomför bedömningsförfarandena för överensstämmelse X      
Säkerställer att lagrings- och transportförhållandena inte äventyrar produktens överensstämmelse med kraven X (X) X X

För bok över icke överensstämmande anordningar och informerar distributörer om dessa vid behov

X (X) X  

Säkerställer att produkten är märkt med typ-, parti- eller serienummer eller har annan märkning varmed den kan identifieras

X (X) X X

Anger sitt namn, sitt registrerade produktnamn eller registrerade varumärke samt sin kontaktadress

X   X  

Säkerställer att produkten är försedd med tillverkarens och/eller importörens namn, registrerade produktnamn eller registrerade varumärke samt den adress där tillverkaren

och/eller importören kan kontaktas
  (X) X X

Vid misstanke om att en produkt inte överensstämmer med kraven, vidtar åtgärder

X (X) X X
Samarbetar med myndigheter X X X X
Sparar identifikationsuppgifterna om de ekonomiska aktörer som man har levererat produkter till i 10 år från det att den nyaste produkten har släppts ut på marknaden. X X X X
Sparar identifikationsuppgifterna om de ekonomiska aktörer som har levererat produkter till en i 10 år från det att den nyaste produkten har släppts ut på marknaden.     X X