Naturgasrörsystem och tankningsstationer

Byggande av naturgasrörsystem samt tankningsstationer för natur- och biogas kräver byggnadstillstånd av Tukes, med undantag för små förbrukningsanläggningar.

Naturgasrörsystem

Ett naturgasrörsystem består av

  • en helhet som bildas av överförings-, distributions- och driftsrörsystem samt
  • tankar, apparatur och anläggningar som innehåller naturgas i anslutning till denna helhet.

Med naturgasöverföringsrörsystem avses ett rörsystem med vilket naturgasen överförs under högtryck för distribution. Till överföringsrörsystemet hör tryckstegringsstationer, tryckreduceringstationer samt ventil- och renskolvstationer.

Med naturgasdistributionsrörsystem avses ett rörsystem med vilket naturgasen distribueras under sänkt tryck för regional förbrukning.

Med naturgasdriftsrörsystem avses användarens rörsystem, med vilket naturgasen leds till drivanordningen.

En enskild användares driftsrörsystem med anläggningar i anslutning till överförings- eller distributionsrörsystemet betraktas som en separat stor förbrukningsanläggning, om drivanordningarnas gemensamma nominella bränsleeffekt är minst 6 MW.

Tankningsstationer för naturgas och biogas

Suomen Kaasuyhdistys ry har publicerat planeringsanvisning för tankningsstationer för natur- och biogas. I instruktionen hittar du:

  • grundläggande instruktioner för placering av tankningsstationer
  • tekniska krav
  • märkningar
  • besiktningar
  • information om drift och underhåll.

Anvisningen tillämpas vid planering och byggande av tankningsstationer för natur- och biogasdrivna fordon. Planeringsanvisningen berör tankningsstationer avsedda för kommersiellt bruk.