Utredning om verksamhetens tillståndsplikt

För att fastställa verksamhetens omfattning, skapa en kemikalieförteckning och beräkna relationstalet.

Såhär skapar du en kemikalieförteckning

Kemikalieförteckningar upprätthålls i KemiDigi-systemet. Mer information

Såhär beräknar du relationstal

Med räknaren på KemiDigi kan du ta reda på verksamhetens omfattning.

Ansök om tillstånd från Tukes för verksamheten i god tid innan byggarbetets påbörjan. Målsatt behandlingstid för tillstånd för ny anläggning är 8 månader.

Om verksamheten faller under den tillåtna gränsen, men överskrider anmälningsgränsen, meddela det lokala räddningsverket om verksamheten.

Kemikalieförteckning

Ta reda på kemikalens maximala upplagsvolym, farlighetsklass, kategori och klausuler. De farliga egenskaperna hittar du i säkerhetsdatabladet vid punkt 2.1. Säkerhetsdatabladet får du från kemikalieleverantören.

Exempel på säkerhetsdatabladets punkt 2.1:

2. Identifiering av faran

2.1. Ämnets eller blandningens klassificering 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 1, H224
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Muta. 1B, H340
Carc. 1B, H350
Repr. 2, H361
Aquatic Chronic 2, H411

En bild från det ställe i säkerhetsbladet där kemikaliens farliga egenskaper framkommer.

En bild från det ställe i säkerhetsbladet där kemikaliens farliga egenskaper framkommer.

I exemplet beskriver t.ex. ”Flammable liquid” farlighetsklassen, nummer 1 som följer beskriver dess kategori, och ”H224” farlighetsklausulen.

När du använder en blandning som du har berett genom att blanda minst ett ämne som är klassificerat som farligt med andra ämnen ska du ta reda på blandningens klassificering.

En vattenutspädd kemikalie är ett exempel på en sådan blandning. Du får hjälp av kemikaliens leverantör eller andra experter i kemikalieklassificering. Ju ofarligare kemikalien är, desto mindre skyldigheter har du.

Kemikaliers maximala upplagsmängd beräknas utifrån cisternernas helhetskapacitet, även om cisternerna aldrig skulle fyllas helt. Även kemikalier i processanordningar ska tas i beaktande.

Grunderna för beräkning och exemplet