Rekommendation för skydd av vegetation utanför det område som besprutas

När Tukes gör riskbedömningen för växtskyddsmedlet bedömer Tukes huruvida preparatet skadar vegetation, som växter på åkerrenen utanför besprutningsområdet. På åkerrenen kan det växa mångformig ängsvegetation.

Det är bra att skydda växter utanför området som behandlas mot vindavdrift av växtskyddsmedel enligt rekommendationerna på förpackningen.

Tukes rekommenderar att du följer skyddsavståndet i synnerhet:

  • för att bevara mångfalden på åkerrenarna och skydda pollinerare och fjärilar som lever på växterna
  • i närheten av gårdar, så att du kan undvika att skada grannens bärbuskar, grönsaker och gräsmatta
  • för att skydda intilliggande odlingsväxter, som potatis, när du besprutar till exempel bredbladiga ogräsväxter bland spannmål.

Skyddsavståndet varierar för de preparat som används för att bekämpa ogräsväxter enligt preparatens giftighet och användningsmängden. Om du använder avdriftsreducerande munstycken eller spruta, kan du minska skyddsavståndet för att skydda vegetationen utanför besprutningsområdet. En förteckning över avdriftsreducerande munstycken finns i tabellerna på sidan Vattendragsbegränsningar. Munstyckena i tabellerna reducerar vindavdriften med 50, 75 och 90 procent.