Krav på aerosolprodukter

De mekaniska egenskaperna av aerosolprodukter ska uppfylla lagstiftningens krav så att produkten håller för den tryck som bildas i produkten utan att medföra fara. Det företag som säljer eller tillverkar en aerosolprodukt på den finlänska marknaden ansvarar för produktens överensstämmelse med kraven.

Aerosolprodukter är produkter för engångsbruk och består av ett arosolhölje, ett munstycke och ett ämne under tryck. Aerosolprodukter är bl.a. hårsprayer, sprayfärger och insektssprayer

Krav från flera olika branscher kan gälla för aerosolprodukter. Vid behov ta reda på

Om ett företag som tillverkar aerosolprodukter upplagrar minst 5 ton av flytgas, behöver företaget ett tillstånd från Tukes.

Tillverkning och testning av en aerosolprodukt

De egenskaper som krävs av en aerosolprodukt och begränsningarna beror på vilket material som aerosolhöljet har tillverkats av. Aerosolhöljet kan har tillverkats i metall, glas eller plast. Metall är det vanligaste materialet för höljen. Tillverkaren av en aerosolprodukt ska se till att

 • produkten är gastätt tillsluten
 • ventilen har skyddats för att det ska förhindras att den av misstag öppnas och skadas
 • de ämnen som aerosolprodukten innehåller inte försvagar dess mekaniska fasthet under hela dess förväntade livstid.

I samband med tillverkningen ska tillverkaren genomföra olika tester på aerosoler. En del av testerna utförs på ett tomt aerosolhölje och en del på den färdiga aerosolprodukten. Aerosolprodukterna ska förses med märkningen ”3”, dvs. omvänt epsilon, för att påvisa att de uppfyller kraven.

Den högsta tillåtna volymen för en aerosolprodukt i metall är 1 000 ml. Maximitrycket för en aerosolprodukt i metall vid 50 °C beror på den gas som används i produkten:

 • kondenserad gas som kan antändas à 12 bar
 • kondenserad gas som inte kan antändas à 13,2 bar
 • Komprimerad gas eller gas som lösts under tryck som inte kan antändas à15 bar.

Tillverkaren ska genomföra tryckprov på tomma aerosolhöljen. Med tryckprovet försäkrar man sig om att höljet håller för maximitrycket. För höljen i metall ska provtrycket vara minst 1,5 x det maximala användningstrycket eller minst 10 bar.  Brottrycksprov ska genomföras på höljen med brottryck som är minst 20 % högre än maximitrycket.

Den färdiga aerosolprodukten ska också inspekteras och testats innan den kan släppas ut på marknaden. Det finns tre alternativ för slutliga provningsmetoder

 • provning i varmt vattenbad; den vanligaste metoden där varje produkt nedsänks i ett varmt vattenbad för att se om produkten håller för tryckökningen vid 50 °C
 • alternativa provningsmetoder i värme
 • alternativa provningsmetoder i kyla.

För att kunna använda de alternativa provningsmetoderna ska man ansöka om ett tillstånd från Tukes. Du kan skicka en fritt formulerad ansökan per e-post till kirjaamo (at) tukes.fi. Användningen av provningsmetoder i kyla förutsätter bl.a. ett certifierat kvalitetssystem.

Aerosolprodukters påskrifter

Aerosolprodukterna ska förses med en varningsetikett som innehåller åtminstone följande uppgifter:

 • leverantörens namn, adress och telefonnummer
 • produktnummer
 • uppgifterna i tabell 1
 • uppgifterna i tabell 2
 • Övriga kompletterande uppgifter om produkten, t.ex. uppgifter som förutsätts av kosmetikalagstiftningen.

Påskrifterna ska finnas på finska och svenska.

Bild: Ett exempel om anteckningar

EXEMPEL PÅ PÅSKRIFTER AV EN AEROSOL I KATEGORI 1 ENLIGT CLP-FÖRORDNINGEN SOM INTE KLASSIFICERAS I CLP-FÖRORDNINGENS ANDRA FAROKLASSER ELLER REGLERAS MED ANNAN SPECIALLAGSTIFTNING FÖR KEMIKALIER

Produktbeteckning ®SUPERSPRAY

Faroangivelser®Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö voi revetä kuumennettaessa.

Skyddsangivelser®

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50C/122F lämpötiloille. Säilytä lasten ulottumattomissa.

Importörens namn och kontaktuppgifter® Oy Företag Ab, Företagsvägen 1, 00001 Helsingfors, tfn 000-123 456 78

Påfyllnadsparti®123456

3 (omvänt epsiIon) ®3

Volym®250ml

Faropiktogram®

Signalord®FARA

CLP-FÖRORDNINGEN KATEGORI 1 KATEGORI 2 KATEGORI 3
GHS-faropiktogram syttyvä syttyvä Inget faropiktogram
Signalord Fara Varning Varning
Faroangivelser

H222

Extremt brandfarlig aerosol

H229

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning

H223

Brandfarlig aerosol

H229

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning

H229

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning

Skyddsangivelser - förebyggande

P210

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P211

Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

P251

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P210

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P211

Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

P251

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P210

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P251

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Skyddsangivelser – förvaring

P410+P412

Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

P410+P412

Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

P410+P412

Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

Produkt för konsumentbruk*

P102

Förvaras oåtkomligt för barn.

P102

Förvaras oåtkomligt för barn.

P102

Förvaras oåtkomligt för barn.

Det kan eventuellt även behövas skyddsangivelser om räddningsåtgärder och avfallshantering

 

CLP-FÖRORDNINGEN KATEGORI 1 KATEGORI 2 KATEGORI 3
AEROSOLFÖRORDNINGEN EXTREMT BRANDFARLIG BRANDFARLIG ICKE BRÄNNBAR
Allmänna påskrifter
 • namn och adress för tillverkaren inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller för en annan näringsidkare som inom detta område svarar för utsläppandet på marknaden av aerosolen
 • tecknet 3 (omvänt epsilon) för att påvisa att aerosolen uppfyller kraven på struktur och testning
 • kodbeteckningen av ett påfyllnadsparti
 • innehållsmängden i volymenheter
Tilläggstext - - X vikt-% av innehållet består av brännbara ämnen

 

Så här försäkrar du dig om att aerosolprodukterna överensstämmer med kraven

Ta reda på de krav som gäller för produkten
Krav från flera olika branscher kan gälla för aerosolprodukter.

Beakta produktens struktur
Den högsta tillåtna volymen för en aerosolprodukt i metall är 1 000 ml.

Testa produkten
I samband med tillverkningen ska tillverkaren genomföra olika tester på aerosoler.

Använd de rätta märkningarna
Aerosolprodukterna ska förses med en varningsetikett med bl.a. faro- och skyddsangivelser.