Ersättning av farliga kemikalier 

Varoitusmerkkejä pakkauksen kyljessä.

Företag ersätter i allt högre grad farliga kemikalier som de använder med säkrare kemikalier och uppdaterar sina tillverkningsprocesser med miljövänligare teknik. Substitution av farliga kemikalier kan innebära fördelar för företagen, miljön och arbetstagares och konsumenters hälsa.

Farliga kemikalier är hårt reglerade för att skydda människor och miljö från deras skadliga effekter.

Sådana kemikalier måste kontrolleras mycket noggrant på arbetsplatsen och genom hela distributionskedjan. När ditt företag i stället använder säkrare kemikalier eller andra tekniska lösningar kan du sänka dina kostnader, eftersom det krävs mindre tid och resurser för att hantera riskerna.

Användningen av kemikalier kan även ersättas med metoder som inte använder några kemikalier. Att byta ut farliga kemikalier kan ge ditt företag konkurrensfördelar, eftersom kunderna lockas av företag som erbjuder högklassiga produkter som är säkra både för dem som tillverkar dem och för konsumenterna.

Lagstiftningen främjar sökande efter substitut

Att ersätta farliga kemikalier med säkrare alternativ kan också vara positivt för den cirkulära ekonomin, eftersom ovannämnda fördelar också gäller inom den cirkulära ekonomin.

Reach-, CLP- och biocid- och växtskyddsmedelsförordningarna innehåller mekanismer som bidrar till eller kräver att företag söker efter andra medel i stället för farliga ämnen, bland annat följande:

  • Vid REACH-registreringen krävs mest information om de farligaste ämnena.
  • Användning av mycket farliga ämnen kräver tillstånd. Syftet med tillståndsförfarandet är att ersätta de ämnen som inger mycket stora betänkligheter, dvs. SVHC-ämnena, med säkrare alternativ.  
  • Information om SVHC-ämnen ska ges i leveranskedjan.
  • Det kan vara förbjudet eller begränsat att tillverka, i vissa produkter eller syften använda och sälja farliga ämnen till verksamhetsutövare eller konsumenter, vilket innebär att andra alternativ bör hittas. 
  • Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen, dvs. CMR-ämnen, får i regel inte användas i produkter som är avsedda att användas av konsumenter.
  • För försäljning av biocidpreparat ska tillstånd sökas och biocidpreparat får endast användas vid bekämpning av vissa organismer på objekt där användningen av preparatet är effektiv och säker. 
  • De verksamma biocidämnen som medför de allvarligaste riskerna (verksamt ämne som är kandidatämne för substitution) godkänns för en kortare tid än normalt. Biocidpreparat innehållande det verksamma ämne som är ett kandidatämne för substitution ska genomgå en jämförande bedömning i samband med behandlingen av ansökan om tillstånd. När flera preparat finns att tillgå för ett visst ändamål godkänns endast de som medför de minsta riskerna.
  • Tillståndsförfarandet för biocidpreparat kan förenklas, om preparatet endast innehåller vissa verksamma ämnen som används i biocidpreparat som är mindre farliga för miljön eller människors hälsa. 
  • För försäljning av växtskyddsmedel krävs tillstånd av Tukes i Finland. Tillstånd kan endast sökas för preparat vars verksamma ämne har godkänts i EU. 
  • Vissa verksamma ämnen har utsetts till kandidatämnen för substitution på grund av att ämnena har hälso- och miljöfarliga egenskaper. Ämnen som är kandidatämnen för substitution godkänns för en kortare tid än vad så kallade normala verksamma ämnen godkänns för. Vid bedömningen av om tillstånd att använda sådana preparat kan godkännas eller inte ska medlemsstaterna kontrollera om det är möjligt att låta bli att godkänna preparat som innehåller verksamma ämnen som är kandidatämnen för substitution. I bedömningen jämförs riskerna och fördelarna med preparatet och med de tillgängliga icke-kemiska och kemiska alternativen.

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) har en handlingsplan som stöder målen i Reach-, CLP- och biocidförordningarna och som syftar till att bidra till att ersätta kemikalier med säkrare alternativ. Handlingsplanen är också kopplad till EU-kommissionens prioriteringar för EU:s gröna giv för 2019–2024. 

EU har som mål att främja en cirkulär ekonomi, att tillverka och använda kemikalier på ett hållbart sätt samt att skona och skydda miljön. Därför är det viktigt att samordna substitution av kemikalier inom hela EU. Hänsyn ska tas till produktens hela livscykel och även till kemikalierna i de tillverkade varorna.

Syftet med EU:s kemikalielagstiftning är att garantera en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön, även för kommande generationer. Samtidigt ska EU:s inre marknad fungera effektivt och den kemiska industrin vara konkurrenskraftig på världsmarknaden. Nya innovationer bör också främjas.

Se även

Ersättning med säkrare kemikalier på ECHA:s webbplats

Varför ersätta? ECHA:s webbplats

EU:s strategi för en giftfri miljö (EU-kommissionens miljöavdelning)

Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin till stöd för EU:s gröna given (Europeiska kommissionens representation i Finland) 

EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin (EU-kommissionens miljöavdelning)

Reach på Tukes webbplats

CLP på Tukes webbplats

Biocider på Tukes webbplats

Växtskyddsmedel på Tukes webbplats