Krav på rullgardiner och persienner

Rullgardiners och persienners snören och länkar kan t.ex. orsaka strypningsrisk för barn. Tillverkarens, importörens och försäljarens skyldighet är att säkerställa gardinernas och persiennernas säkerhet samt att nämna eventuella faror i bruksanvisningen.

Säkerhetskrav och märkningar

Persienner som konsumenten kan köpa från butiken och installera själv ska uppfylla kraven i konsumentsäkerhetslagen: de får inte medföra fara för konsumentens hälsa eller egendom. Detaljerade säkerhetskrav för olika persienner finns i följande hänvisade standarder:

  • SFS-EN 13120 + A1 Internal blinds. Performance requirements including safety
  • SFS-EN 16433 Internal blinds. Protection from strangulation hazards. Test methods
  • SFS-EN 16434 Internal blinds. Protection from strangulation hazards. Requirements and test methods for safety devices.

Väsentliga krav som framkommer i standarderna:

  • För att minimera risken för strypolyckor måste persienner åtföljas av en säkerhetsanordning med vilken långa snören och länkar kan hållas utom räckhåll för barn, alternativt ska en minimering av risken för att strypas beaktas på något annat sätt i planeringen av produkten.
  • Produkter med länkar eller snören som kan orsaka strypningsrisk ska ha en varning om strypningsrisken.
  • Förutom varningen om strypningsrisk, ska det i bruksanvisningen finnas en uppmaning om att placera möblerna så att barnen inte kommer åt snörena eller länkarna.
  • Bruksanvisningen ska även ha anvisningar om installation och användning av tilläggsutrustning.

Ovannämnda standarder kan även användas vid planeringen av sådana persienner som inte direkt är nämnda i standardernas tillämpningsområde.

Mer detaljerad information om rullgardiners och persienners märkningar och bruksanvisningar finns i de standarder som gäller för dem.